Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard IV-3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

Tabel lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per taakveld
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Baten Lasten Toevoegingen Ontrekkingen Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 119.846 0 0 0 119.846
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 44.773 0 0 0 44.773
0.3 Geldleningen en uitzettingen 105 3.449 0 0 -3.344
0.4 Deelnemingen 14.269 220 0 0 14.049
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b 8.967 3.065 0 0 5.902
0.6 Overhead 228 26.653 0 0 -26.424
0.8 Mutaties reserves 0 0 40.354 34.269 -6.086
1.1 Provinciale Staten 0 2.340 0 0 -2.340
1.2 Gedeputeerde Staten 54 1.324 0 0 -1.271
1.3 Kabinetszaken 0 664 0 0 -664
1.4 Bestuurlijke organisatie 109 738 0 0 -629
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 0 243 0 0 -243
1.6 Openbare orde en veiligheid 0 429 0 0 -429
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 0 688 0 0 -688
2.1 Landwegen 968 33.621 0 0 -32.653
2.2 Waterwegen 171 4.071 0 0 -3.900
2.3 Openbaar vervoer 2.241 24.836 0 0 -22.595
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 67 862 0 0 -795
3.1 Waterkeringen 0 412 0 0 -412
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 0 582 0 0 -582
3.3 Kwantiteit grondwater 184 1.950 0 0 -1.766
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 0 431 0 0 -431
3.5 Kwaliteit grondwater 0 325 0 0 -325
3.9 Water, overige baten en lasten 0 47 0 0 -47
4.1 Bodembescherming 183 2.608 0 0 -2.425
4.2 Luchtverontreiniging 0 5 0 0 -5
4.3 Geluidhinder 0 3 0 0 -3
4.4 Vergunningverlening en handhaving 48 6.883 0 0 -6.835
4.6 Duurzaamheid 0 3.499 0 0 -3.499
4.9 Milieu, overige baten en lasten 0 79 0 0 -79
5.1 Natuurontwikkeling 15.913 19.073 0 0 -3.160
5.2 Beheer natuurgebieden 117 18.723 0 0 -18.606
5.3 Beheer flora en fauna 176 3.441 0 0 -3.265
5.9 Natuur, overige baten en lasten 0 443 0 0 -443
6.1 Agrarische aangelegenheden 1.846 3.596 0 0 -1.750
6.2 Logistiek 0 2.251 0 0 -2.251
6.3 Kennis en innovatie 28 3.575 0 0 -3.547
6.4 Recreatie en toerisme 1.210 5.952 0 0 -4.741
6.9 Regionale economie, overige baten en 527 4.274 0 0 -3.746
7.1 Cultuur 1.331 10.939 0 0 -9.608
7.2 Maatschappij 0 7.395 0 0 -7.395
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 0 253 0 0 -253
8.1 Ruimtelijke ordening 618 7.002 0 0 -6.384
8.2 Volkshuisvesting 0 384 0 0 -384
8.3 Stedelijke vernieuwing 0 566 0 0 -566