Uitgaven

10,74%
€ -26.638
x €1.000
10,74% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 2.057
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

1,64964962664448E+17%
€ -24.582
x €1.000

3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw

Uitgaven

10,74%
€ -26.638
x €1.000
10,74% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 2.057
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

1,64964962664448E+17%
€ -24.582
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Het landelijk gebied herbergt een krachtige en dynamische agrarische keten. De landbouw is niet alleen belangrijk voor de regionale economie, maar ook als drager van het Zeeuwse landschap. Het produceren van kwalitatief hoogwaardig (en veilig) voedsel staat centraal. Ook wordt genoten van de zeer gewaardeerde natuurlijke omgeving en de waardevolle natuurgebieden die, soms complementair en soms verweven met de landbouw, mededrager zijn van een vitaal platteland. De staat waarin natuur en landbouw verkeren zijn daarmee cruciaal voor de vitaliteit van Zeeland.

Natuur is een kerntaak van de Provincie. Het gaat dan om alle facetten van het natuurbeleid: -ontwikkeling, -beheer, -bescherming, -herstel, verbreding en -beleving. De ambities en richting van het natuurbeleid liggen vast in de door Provinciale Staten vastgestelde Natuurvisie 2017-2022. Tevens zijn voor de onderdelen soortenbescherming/-beleid, faunabeleid en gebiedsbescherming meer op detailniveau de kaders door Provinciale Staten bepaald via de beleidsnota Natuurwetgeving. Zowel uit de Natuurvisie als uit de Beleidsnota Natuurwetgeving volgen een aantal concrete actiepunten voor 2020 en verder. Tegelijkertijd is onderkend dat met alleen het aanleggen van de restantopgave van natuur en goed natuurbeheer en -herstel de doelen op het gebied van biodiversiteit onvoldoende worden bediend. Een opgave die we voor het landelijk gebied verder invullen door in te zetten op het ondersteunen van de transitie naar een meer (zowel economisch als ecologisch) volhoudbare landbouw. In uw Staten zijn hierover ook moties aangenomen die dit ondersteunen.

Het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw wordt noodzakelijk geacht omdat de sector steeds vaker tegen grenzen aanloopt. Tekorten aan zoet water, wateroverlast, achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit, afname van waterkwaliteit, achteruitgang van biodiversiteit, toename uitstoot van stikstof, fosfaat, etc. zijn de (on)zichtbare bijkomstigheden die in de landbouw leven. Tegelijkertijd is de (productie)druk op de landbouw groot en zijn de eisen vanuit de keten fors, terwijl het inkomen van de boer door hogere kosten steeds meer onder druk komt te staan. Het bevorderen van kringlopen en in het verlengde daarvan het verhogen van de grondstoffenefficientie zijn opgaven die hier een bijdrage aan dienen te leveren.

Binnen het programma wordt daarbij uitwerking gegeven aan de vertaling van landelijk beleid naar de regio. Concreet heeft dit betrekking op de doelstellingen van de Landbouwvisie en het Klimaatakkoord voor de tafel Landbouw en Landgebruik. Ook vindt uitwerking van de Bossenstrategie van de Minister van LNV plaats.

Zowel de transitieopgave naar een volhoudbare landbouw als de doelstellingen biodiversiteit pakken we gezamenlijk als natuur en landbouw binnen dit programma op. Dit doen we niet alleen maar in overleg met o.a. de landbouwsector, natuurorganisaties en ondernemers. Belangrijke speerpunten zijn in ieder geval het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, de beschikbaarheid van voldoende zoet water en het versterken van de landschappelijke diversiteit (en in verlengde daarvan de biodiversiteit). Daarbij zullen nadrukkelijk de relaties en verbanden gezocht worden met o.a. het (agrarisch) natuurbeheer, maar ook met de andere opgaves zoals de klimaatopgave en de voedselagenda. De provinciale grondbank en het bijbehorende kavelruilinstrumentarium worden ingezet ter ondersteuning van het beoogde veranderproces. Waar mogelijk wordt daarbij aangehaakt op ontwikkelingen op Nationaal (landbouwvisie Rijk, IBP-aanpak Vitaal platteland) en Europees niveau (bijv. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • In vervolg op de PAS met diverse ministeries, gemeenten, waterschappen en andere Provincies inzetten op een lange termijn beleidsaanpak van ‘vervuilende stoffen’;
 • Ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een volhoudbare of meer natuurinclusieve landbouw: met name het  verbeteren bodemvruchtbaarheid, zoet water beschikbaarheid, landschappelijke diversiteit (biodiversiteit);
 • Het vormgeven van een Zeeuwse kringloopagenda met in het bijzonder aandacht voor eiwittransitie;
 • Ondersteunen initiatieven die bijdragen aan het versterken van de positie van de boer in de voedselketen;
 • Bij voldoende vraag vanuit de markt het ondersteunen van initiateven ter versterking van de biologische sector;
 • Ondersteunen van kennisontwikkeling, onderwijs en innovatie in de agrarische sector;
 • Voortzetten van pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied;
 • Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
 • Implementeren stimuleringsregeling voor innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
 • Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
 • Voortzetten uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie;
 • Vaststellen Natura 2000 beheerplan voor de Manteling van Walcheren en het Natura 2000 beheerplan voor de Kop van Schouwen;
 • Binnen de restant opgave van het Natuurnetwerk Zeeland kijken in hoeverre kansen bestaan voor bos en binnen de bestaande natuur kijken naar mogelijkheden voor omvormen van ambitietypen naar bos.
 • Samen met externe partijen een bosaanpak bij compensatie ontwikkelen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Verstrekken subsidies voor natuurbeheer;
 • Subsidieverlening aan Collectief Poldernatuur, die vergoedingen aan agrariërs uitkeert;
 • Subsidieverlening aan de Faunabeheer Eenheid, die het Faunabeheerplan opstelt;
 • Het (mede)opstellen van Natura 2000 beheerplannen;
 • Vergunningverlening in het kader van wet Natuurbescherming voor gebiedsbescherming en soortenbescherming;
 • Uitvoering van herstel- en instandhoudingsmaatregelen (o.a. PAS) in bestaande Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Zeeland;
 • Subsidie verstrekken aan IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Terra Maris;
 • Uitvoeren taak zelfrealisatie, verwerving en vervreemding van gronden en tijdelijk beheer van gronden in combinatie met landbouwkundige structuurverbetering;
 • Monitoring en beoordeling van natuurkwaliteit;
 • Rapportage aan de Staatssecretaris, de Tweede Kamer en Provinciale Staten via de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Natuurontwikkeling

Terug naar navigatie - Natuurontwikkeling

Het Natuurnetwerk Nederland moet in 2027 worden afgerond. De Zeeuwse opgave is nog circa 802 hectare tot en met 2027 (per 1-1-2020) en ligt op perceelsniveau vast in het Natuurbeheerplan Zeeland.

Acties

Natuurbeheer

Terug naar navigatie - Natuurbeheer

Partijen in staat stellen een actief natuurbeheer te voeren om de kwaliteit van natuur en landschap in Zeeland in stand te houden. Het gaat hierbij om beheer van natuurgebieden, agrarisch natuurbeheer, faunabeheer en monitoring.

Acties

Natuurherstel

Terug naar navigatie - Natuurherstel

Het realiseren van herstel van bestaande natuur om een gunstige staat van instandhouding van natuurgebieden te bereiken binnen en buiten Natura2000.

Acties

Natuurbescherming

Terug naar navigatie - Natuurbescherming

Structureel beschermen van de aanwezige Zeeuwse natuur en qua omvang en kwaliteit in tact houden.

Acties

Natuurverbreding/beleving

Terug naar navigatie - Natuurverbreding/beleving

Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van de samenleving door het realiseren van natuurverbreding en -beleving is verschoven naar het hoofdstuk Fysieke Leefomgeving.

Acties

Een volhoudbare landbouw

Terug naar navigatie - Een volhoudbare landbouw

Bevorderen van een op lange termijn volhoudbare landbouw en een goed rendement.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2019

2020

2027

Omvang Nieuwe natuur gerealiseerd

4911 ha

4973 ha

5713 ha

Natuurbeheer Aantal ha natuurareaal in beheer met contract

17.370

17.810

nvt

Living Planet Index *

6,4%

6,4%

nvt


* In 2019 is de Living Planet Index (LPI-index) op provinciaal niveau van CBS beschikbaar gekomen. De biodiversiteit is tov 1990 met 6,4% toegenomen. De LPI is echter een algemene index en er zijn grote verschillen binnen soortgroepen en tussen gebieden. Hiertoe komt elke 3 jaar een aparte rapportage voor naar PS om meer op detail te informeren.

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Streefwaarde 2020

Einddoel

Volhoudbare landbouw

Aantal ondernemers betrokken bij  nieuwe kennistrajecten                             

0

100

 

Natuurontwikkeling

Aantal ha nog te realiseren nieuwe natuur

802 (1-1-2020)

740 (31-12-2020)

0 (omvang is dan 5713 ha)

Natuurbescherming

Via de VRPZ geldt ruimtelijke bescherming via bestemmingsplannen

100%

100%

100%

Natuurbescherming

Actuele natuurbeheerplannen voor alle Natura2000 gebieden

5

7

7

Natuurverbreding

Aantal kilometer wandelnetwerk

2100 km

2100 km

2100 km

Natuurbeleving

Percentage toegankelijke beleefbare nieuwe natuur

>90%

Minimaal 90%

Minimaal 90%

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
030101 Natuurontwikkeling 3.314
030102 Natuurbeheer 12.658
030103 Natuurherstel 4.244
030104 Natuurbescherming 761
030105 Natuurverbreding/beleving 2.372
030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw 309
039999 Ambtelijke inzet 2.981
Totaal Lasten 26.638
Baten
030101 Natuurontwikkeling 1.026
030102 Natuurbeheer 800
030104 Natuurbescherming 293
Totaal Baten 2.119
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -24.520
Onttrekkingen
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 -62