Uitgaven

14,1%
€ -34.987
x €1.000
14,1% Complete

Inkomsten

80,08%
€ 198.710
x €1.000
80,08% Complete

Saldo

1,09872548320326E+18%
€ 163.723
x €1.000

9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

14,1%
€ -34.987
x €1.000
14,1% Complete

Inkomsten

80,08%
€ 198.710
x €1.000
80,08% Complete

Saldo

1,09872548320326E+18%
€ 163.723
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de begroting worden de provinciale baten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten, waarvoor Provincie Zeeland de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. In het overzicht staan de lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting), de uitkering van het provinciefonds, ontvangen dividend, het saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). Via het risicomanagementsysteem worden risico’s geïnventariseerd en vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling provinciefonds, ter compensatie van huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   44,8 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 121,3 miljoen provinciefonds
  • €   14,3 miljoen dividend Westerscheldetunnel
  • €    -3.3 miljoen saldo financieringsfunctie
  • €     4,4 miljoen overige dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor provinciale opcenten in de begroting 2020 bedraagt 89,1 opcenten. Dit tarief is voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

Bij het opstellen van deze begroting zijn de gegevens tot en met de meicirculaire 2019 verwerkt. Conform ons financieel beleid ramen wij een deel van de te verwachten uitkering op een stelpost ten behoeve van de loon- en prijsindexatie en de opvang van schommelingen in het provinciefonds. Hiermee hebben wij een buffer van circa € 0,8 miljoen in 2020 voor het opvangen van wijzigingen in het accres uit komende circulaires.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2020 is alleen rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel. Deze dividendbaten worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 is Provincie Zeeland in een leensituatie gekomen als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
900102 Provinciefonds 823
900104 Saldo van de financieringsfunctie 3.378
900105 Budgettaire ruimte 2.493
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -250
909999 Ambtelijke inzet 291
Totaal Lasten 6.734
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 44.773
900102 Provinciefonds 122.146
900103 Dividend 14.269
900104 Saldo van de financieringsfunctie 105
900107 Overige inkomsten 6.667
Totaal Baten 187.960
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 181.226
Onttrekkingen
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 10.750
Toevoegingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 27.267
Totaal Toevoegingen 28.253
Mutaties reserves -17.503