Incidentele en structurele lasten en baten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2020 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Volgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.  Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.

Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.

Tabel incidentele lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
Lasten 2020 2021 2022 2023
Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten 703 19.007 5 18.130 - 22.291 - 2.584
02 Fysieke leefomgeving 128 12.935 - 13.109 - 12.892 - 12.075
03 Natuur en platteland 357 26.281 - 26.414 - 25.401 - 25.401
04 Regionale economie 2.013 12.628 1.133 12.282 - 12.656 - 12.249
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 392 66.753 59 65.759 101 67.101 - 64.866
06 Culturele bereikbaarheid - 18.130 - 18.174 - 18.306 - 18.170
07 Bestuur - 6.258 - 6.216 - 6.144 156 6.128
08 Klimaat en energie 2.807 5.756 - 5.560 - 5.624 - 5.505
90 Algemene dekkingsmiddelen -169 6.903 -250 5.155 -250 6.829 -250 24.296
96 Overhead 117 26.668 117 25.910 - 26.026 - 25.920
6.349 201.318 1.063 196.710 -149 203.270 -94 197.194
Baten 2020 2021 2022 2023
Prog. Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten 703 17.305 5 16.175 - 20.364 - 618
02 Fysieke leefomgeving - 122 - 122 - 122 - 122
03 Natuur en platteland 800 1.319 - 1.319 - 1.319 - 1.319
04 Regionale economie 20 288 - 303 - 118 - 28
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid - 3.446 - 3.453 - 3.552 - 3.327
06 Culturele bereikbaarheid - 1.331 - 1.331 - 1.331 - 1.331
07 Bestuur - 162 - 162 - 162 - 162
08 Klimaat en energie - 184 - 184 - 184 - 184
90 Algemene dekkingsmiddelen 6.772 181.188 49 180.366 34 180.528 20 184.831
96 Overhead - 113 - 113 - 113 - 93
Totaal baten 8.295 205.459 54 203.528 34 207.792 20 192.015
- - - - - - - -
2.020 - 2.021 - 2.022 - 2.023 -
Incidenteel begrotingssaldo -1.945 1.010 -183 -114
Structureel begrotingssaldo -4.140 -6.818 -4.523 5.179
Saldo baten en lasten -6.086 -5.808 -4.705 5.065
Mutaties reserves 6.086 5.808 4.705 -5.065
Begrotingssaldo na bestemming - 0 0 0