Uitgaven

5,98%
€ -14.829
x €1.000
5,98% Complete

Inkomsten

0,24%
€ -595
x €1.000
0,24% Complete

Saldo

1,03506282492723E+17%
€ -15.424
x €1.000

4. Programma Regionale economie

Uitgaven

5,98%
€ -14.829
x €1.000
5,98% Complete

Inkomsten

0,24%
€ -595
x €1.000
0,24% Complete

Saldo

1,03506282492723E+17%
€ -15.424
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland scoort nu en voor de korte termijn goed op macro-economische parameters (zoals bruto regionaal product, werkloosheidscijfer, inkomen per hoofd van de bevolking en toegevoegde waarde). Tegelijkertijd staat Zeeland voor grote uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Bij de Zeeuwse bedrijven is de komende jaren behoefte aan duizenden arbeidskrachten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vraagt het flinke inspanningen om daarin te voorzien. Hierbij zal niet alleen het arbeidspotentieel binnen Zeeland beter benut moeten worden, maar zal ook een flinke inspanning geleverd moeten worden om mensen van buiten Zeeland aan te trekken. De actuele maatschappelijke opgave is het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren.

Zeeland heeft een goed klimaat voor ondernemers die met vindingrijkheid en durf innovaties omzetten in concrete producten of diensten.Tegelijk blijkt ook dat investeringen in innovatie en R&D achterblijven bij de rest van Nederland. De innovatiekracht van bedrijven is belangrijk voor de concurrentiekracht van Zeeland. De innovatiekracht van Zeeland moet verder versterkt worden. Belangrijk omdat we op deze wijze de innovatiekracht van de Zeeuwse topsectoren ook gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo sluiten we aan bij het (missiegedreven) Rijksbeleid. Een gezonde economie behoeft een passende onderwijs-, kennis-, en onderzoekinfrastructuur, en de beschikbaarheid van goed personeel en goede ondernemers.

Om innovatie te stimuleren is een breed instrumentarium nodig van subsidies (Europees, nationaal en provinciaal) en revolverende financiering. Via Impuls helpen we startende en innoverende bedrijven in verschillende sectoren. We werken samen met de sector en kennisinstellingen aan de Foodagenda en de Visserij-agenda om het ondernemerschap op het gebied van landbouw en visserij te versterken en te ondersteunen met actieve lobby bij Rijk en Europa. Tenslotte gebruiken we ons partnerschap bij verschillende Europese subsidieprogramma’s (OP zuid, POP 3, en diverse Interreg-programma’s) om innovatieve projecten in Zeeland te realiseren.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Het versterken van de regionale economie doen we door:

 • Samen met publieke en private partners (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden) te zorgen dat de arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt om te voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers;
 • Het fasegewijs realiseren van de Bèta Campus Zeeland rondom de thema’s water, energie, biobased/food;
 • De Onderwijs- en kennisinfrastructuur op het gewenste niveau te houden;
 • Het realiseren en versterken van Kennis- en Innovatienetwerken binnen iedere Zeeuwse economische sector;
 • Concurrentiepositie te verbeteren en werkgelegenheid te behouden en door in te zetten op innovatie in brede zin, in de foodsector,  kennisontwikkeling, samenwerkingsverbanden en gerichte lobby;
 • Uitvoering geven aan de calls van de Europese programma’s OP Zuid, POP 3, Interreg Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën en Interreg B en C: maximaal benutten voor Zeeland;
 • Voorbereiding en inzet Zeeland voor Toekomstig Cohesiebeleid na 2020 (samenwerking in Zuid-verband, IPO, met Vlaanderen);
 • Verschillende organisaties te ondersteunen die onderdeel uitmaken van de economische basisinfrastructuur, zoals NV Economische Impuls Zeeland, het Delta Region Network, het Roosevelt Institute for American Studies en Dockwize, Economic Board Zeeland;
 • Het verstevigen en uitbouwen van het regionale innovatie-ecosysteem en uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV;
 • Het versterken van het imago van Zeeland als regio om te leven en te werken en het behouden van het sterke imago als toeristische bestemming;

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

De Provincie zet zich in voor een sterke regionale economie en duurzame economische groei.
Om dit te bereiken werkt de Provincie aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.
Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De Provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0

Het Rijk heeft in 2017 € 25 miljoen toegekend aan het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” voor de versterking van de economische structuur in Zeeland door middel van de uitvoering van zes projecten. In 2020 wordt ingezet op de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam, het Joint Research Center en de continuering van de aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (gezamenlijk met de Zeeuwse gemeenten).

Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0

Terug naar navigatie - Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0

Investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat

Op 6 juli 2018 heeft de Provincie Zeeland de Regio Deal Zeeland ondertekend met het Rijk als onderdeel van het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Hiermee stelt het Rijk € 35 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van het Zeeuws Leef- en vestigingsklimaat. Het investeringsprogramma bouwt voort op het advies van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid (Balkenende) en het Investeringsprogramma ZiS 1.0 en bestaat uit dertien projecten, onderverdeeld naar de ‘pijlers’ Kennis en innovatie, Leefbaarheid en Voorzieningen bedrijven. De regio is verantwoordelijk voor eenzelfde bedrag aan cofinanciering. Voor de uitvoering van het investeringsprogramma heeft de Provincie Zeeland, op basis van de voortgang van de projecten, tot nu toe € 22,4 mln. ontvangen.

In 2020 richt de Provincie zich op de verdere realisatie van het investeringsprogramma met de daarbij behorende projecten, het verkennen van de mogelijkheden voor synergie tussen de projecten, de monitoring van de maatschappelijke effecten met daarbij de impact van de Regio Deal in de regio en het zorgdragen voor een doeltreffende besteding van de middelen gezamenlijk met de partners in de regio. Het programma loopt uiterlijk tot 31 december 2022.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De Provincie Zeeland zet in op versterking van de Zeeuwse economie. Concreet betekent dit versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven, en het verhogen van het Bruto Regionaal Product. 

Tevens voldoende werkgelegenheid én voldoende arbeidsaanbod op alle niveaus (van laaggeschoold tot wetenschappelijk) en de groei van de regionale innovatiekracht met focus op de Zeeuwse economische sectoren.

Een sterk imago van Zeeland zodat mensen hier graag komen leven, werken en ondernemen en hun vrije tijd in Zeeland willen doorbrengen.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Concurrentiepositie Food

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Food

a. Eind 2020 is de concurrentiepositie food verbeterd
b. Eind 2020 is de werkgelegenheid in de Zeeuwse sectoren food (landbouw en visserij) behouden.

*acties met betrekking tot ‘landbouw ‘zijn opgenomen in programma natuur en platteland.

Acties

Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Eind 2020 heeft behoud van werkgelegenheid en behoud van bedrijven plaatsgevonden.

Eind 2020 is de economische structuur t.b.v. acquisitie en regionale samenwerking verbeterd tbv versterken innovatiekracht.

Acties

Innovatie -infrastructuur en - fondsen

Terug naar navigatie - Innovatie -infrastructuur en - fondsen

Eind 2020 zijn er nieuwe innovaties gerealiseerd en is vergroting van de concurrentiekracht van bedrijven in Zeeland tot stand gekomen.

Acties

Arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Arbeidsmarkt

Realiseren van een duurzame, gezonde  arbeidsmarkt met  voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten om te voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers (door ontwikkelen Aanvalsplan Arbeidsmarkt) 

Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt zet in op vier sporen:

 1. Iedereen mee doet (niet werkende Zeeuwen, < HBO).
 2. Concrete arbeidsmarkt casuïstiek wordt geagendeerd en opgepakt door het triple helix arbeidsmarkt samenwerkingsverband.
 3. Plaatsen van mensen van buiten Zeeland op Zeeuwse vacatures
 4. Data gedreven aanpak: realiseren van een gezamenlijke, sterke, ondersteunende digitale structuur; Data-gedreven aanpak.

Acties

Campus Zeeland

Terug naar navigatie - Campus Zeeland

Versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren door deze te verbinden aan onderwijs- en onderzoek, regionaal, met verbinding nationaal en internationaal.

De doelstelling van Campus Zeeland wordt gerealiseerd langs drie pijlers:

 1. Gefaseerde realisatie van Bèta Campus Zeeland, met het Joint Research Center, de  nieuwe opleidingen en onderzoekstrajecten binnen HZ/UAS en UCR (UCR Engineering & Innovation)  en het Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken Vlaanderen/Nederland  Focus op de speerpunten Water, Energie en Biobased/Food.
 2. Versterken van (economische) netwerken, programma’s en projectenin Zeeland via de kennis-en innovatienetwerken
 3. In stand houden en versterken van het onderwijs en onderzoek in Zeeland van PO - WO

Acties

Zichtbaar Zeeland (uitvoering)

Terug naar navigatie - Zichtbaar Zeeland (uitvoering)

De actuele maatschappelijke opgave is het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren. Deze focus komt voort uit de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om alle vacatures vervuld te krijgen moeten er meer mensen van buiten Zeeland aangetrokken worden. Die mensen bereik je voornamelijk digitaal en je kan ze alleen overtuigen om voor Zeeland te kiezen als ze een positief beeld hebben van Zeeland. Dit vraagt om een goede en effectieve digitale aanpak vanuit een goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

Beroepsbevolking

195.000

195.000

192.000

197.000

197.000*

Saldo in- en uitgaande pendel

-18.000

-16.900

-16.900*

-16.900*

-16.900*

Hoog opgeleide beroepsbevolking

48.000

48.000

51.000

53.000

53.000*

Spanningsindicator vraag/aanbod arbeidsmarkt

0,92

1,61

2,05

3.21

3,58

Huishoudensinkomen

35.000*

35.000*

35.000*

35.000*

35.000*

Imago wonen & werken (NL) (score 0 tot 10)

 

5,3

 

 

2019 nieuw onderzoek

Imago Recreatie & Toerisme (NL) score idem

 

6,8

 

 

2019 nieuw onderzoek

Imago Recreatie & Toerisme (BE) score idem

 

6,9

 

 

2019 nieuw onderzoek

Imago Recreatie & Toerisme (D) score idem

 

7,3

 

 

2019 nieuw onderzoek

* voor dit jaar is het meest recente cijfer gebruikt dat beschikbaar is.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Stand 2018

Streefwaarde 2020

Einddoel

Imago wonen & werken

5,3

5,5

6,0

Imago recreatie & toerisme (gem. NL, BE, D)

7

7

7

Werkloosheid

3%

3%

3%

Werkgelegenheid

180.000

181.800

185.000

Werkgelegenheid groei in %

1%

0,5%

0,5% per jaar

Bruto Regionaal Product

€ 13.093.000.000

€ 13.488.000.000

1,5% per jaar

Bruto Regionaal Product groei in %

2,3%

1,5%

1,5% per jaar

Innovatie Index

0,47

0,48

0,500

Nieuwe arbeidsplaatsen via Impuls

453

200

200 per jaar

Nieuwe bedrijfsvestigingen via Impuls

7

8

8 per jaar

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
040101 Arbeidsmarkt 311
040102 Concurrentiepositie food 1.535
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 3.047
040104 Campus Zeeland 1
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen 2.481
040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering 2.610
049999 Ambtelijke inzet 4.345
Totaal Lasten 14.329
Baten
040102 Concurrentiepositie food 20
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 138
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen 150
Totaal Baten 308
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.021
Onttrekkingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 -903
Toevoegingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 500
Mutaties reserves -1.403