Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2018,  begroting 2019 en 2020 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten 58.447 27.343 -31.104 32.764 19.380 -13.384 19.710 18.009 -1.702
02 Fysieke omgeving 18.054 3.419 -14.635 18.149 142 -18.006 13.153 231 -12.922
03 Natuur en platteland 23.591 2.790 -20.801 29.329 3.853 -25.476 26.638 2.119 -24.520
04 Regionale economie 8.706 130 -8.576 45.917 760 -45.157 14.329 308 -14.021
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 55.214 7.618 -47.596 76.150 4.040 -72.110 67.118 3.446 -63.672
06 Culturele infrastructuur en monumenten 20.722 1.341 -19.381 19.022 1.501 -17.521 18.130 1.331 -16.799
07 Bestuur 5.674 174 -5.500 6.769 216 -6.554 6.258 162 -6.096
08 Klimaat en energie - - - 18.376 251 -18.125 8.921 184 -8.737
Totaal programma’s 190.408 42.815 -147.593 246.475 30.142 -216.333 174.258 25.790 -148.468
Algemene dekkingsmiddelen 2.171 183.290 181.119 7.079 199.025 191.945 6.734 187.960 181.226
Overhead 26.012 791 -25.221 26.260 113 -26.147 26.785 113 -26.672
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 218.591 226.896 8.305 279.814 229.279 -50.535 207.777 213.863 6.086
Toevoeging reserve 46.291 - -46.291 41.256 - -41.256 40.354 - -40.354
Onttrekking reserve - 46.227 46.227 - 91.791 91.791 - 34.269 34.269
Gerealiseerde resultaat 264.882 273.123 8.241 321.070 321.070 - 248.131 248.131 -
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten 58.447 27.343 -31.104 32.764 19.380 -13.384 19.710 18.009 -1.702
Toevoeging reserve 5.542 - -5.542 2.982 - -2.982 3.216 - -3.216
Onttrekking reserve - 3.349 3.349 - 15.405 15.405 - 2.670 2.670
Totaal programma 1 63.989 30.692 -33.297 35.746 34.785 -961 22.927 20.678 -2.249
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Fysieke leefomgeving 18.054 3.419 -14.635 18.149 142 -18.006 13.153 231 -12.922
Toevoeging reserve 653 - -653 - - - - - -
Onttrekking reserve - 6.030 6.030 - 3.845 3.845 - -63 -63
Totaal programma 2 18.707 9.449 -9.258 18.149 3.988 -14.161 13.153 167 -12.985
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Natuur en platteland 23.591 2.790 -20.801 29.329 3.853 -25.476 26.638 2.119 -24.520
Toevoeging reserve 3.133 - -3.133 - - - - - -
Onttrekking reserve - 1.442 1.442 - 1.644 1.644 - -62 -62
Totaal programma 3 26.724 4.232 -22.492 29.329 5.496 -23.832 26.638 2.057 -24.582
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Regionale economie 8.706 130 -8.576 45.917 760 -45.157 14.329 308 -14.021
Toevoeging reserve 500 - -500 1.283 - -1.283 500 - -500
Onttrekking reserve - 460 460 - 22.979 22.979 - -903 -903
Totaal programma 4 9.206 590 -8.616 47.199 23.739 -23.460 14.829 -595 -15.424
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 55.214 7.618 -47.596 76.150 4.040 -72.110 67.118 3.446 -63.672
Toevoeging reserve 14.411 - -14.411 7.726 - -7.726 7.380 - -7.380
Onttrekking reserve - 13.993 13.993 - 23.907 23.907 - 21.096 21.096
Totaal programma 5 69.625 21.611 -48.014 83.876 27.947 -55.929 74.498 24.542 -49.957
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Culturele infrastructuur en monumenten 20.722 1.341 -19.381 19.022 1.501 -17.521 18.130 1.331 -16.799
Toevoeging reserve 648 - -648 250 - -250 250 - -250
Onttrekking reserve - 1.323 1.323 - 325 325 - 160 160
Totaal programma 6 21.370 2.664 -18.706 19.272 1.826 -17.446 18.380 1.491 -16.889
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 5.674 174 -5.500 6.769 216 -6.554 6.258 162 -6.096
Toevoeging reserve 82 - -82 - - - - - -
Onttrekking reserve - 267 267 - 200 200 - 50 50
Totaal programma 7 5.756 441 -5.315 6.769 416 -6.354 6.258 212 -6.046
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Klimaat en energie - - - 18.376 251 -18.125 8.921 184 -8.737
Toevoeging reserve - - - -200 - 200 -50 - 50
Onttrekking reserve - - - - 5.187 5.187 - -557 -557
Totaal programma 8 - - - 18.176 5.437 -12.739 8.871 -373 -9.244
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 2.171 183.290 181.119 7.079 199.025 191.945 6.734 187.960 181.226
Toevoeging reserve 21.322 - -21.322 21.083 - -21.083 28.253 - -28.253
Onttrekking reserve - 19.877 19.877 - 11.692 11.692 - 10.750 10.750
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 23.493 203.167 179.674 28.162 210.717 182.554 34.987 198.710 163.723
Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 26.012 791 -25.221 26.260 113 -26.147 26.785 113 -26.672
Toevoeging reserve - - 8.131 - -8.131 805 - -805
Onttrekking reserve - -514 -514 - 6.606 6.606 - 1.129 1.129
Totaal programma overhead 26.012 277 -25.735 34.391 6.719 -27.673 27.590 1.241 -26.349
Gerealiseerde resultaat 264.882 273.123 8.241 321.070 321.070 0 248.131 248.131 0

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde en de marinierskazerne Vlissingen opgenomen. De saneringskosten Thermphos worden ten laste van de voorziening betaald en daarom niet opgenomen in de lasten (zie 3.2)

Programma 02 Fysieke leefomgeving
Belangrijkste posten betreffen de deelnemersbijdrage aan de RUD. De lasten bodemsaneringsgelden en de lasten van de PIW subsidie zijn overgeheveld naar programma 8 respectievelijk 5. 

Programma 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties. 

Programma 04 Regionale economie
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt, Campus Zeeland (JRC) en Zichtbaar Zeeland.

Programma 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
 Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur, budgetten voor openbaar vervoer inclusief de fast ferry en de lasten van de PIW-subsidies.

Programma 06 Culturele infrastructuur en monumenten
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Klimaat en energie 
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven Klimaatadaptatie & Deltawateren en Energietransitie. Ook de lasten voor de aanpak bodemverontreiniging zijn in dit programma opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot.

Kosten van Overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.