Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding begroting 2021
    1. Blz. 4 Samen verschil maken
   2. Blz. 5 Vertaaltabel beleidsdoelstellingen
    1. Blz. 6 Vertaaltabel doelstellingen begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020
   3. Blz. 7 1.1 Grote projecten
    1. Blz. 8 Inleiding Grote Projecten
    2. Blz. 9 Grote projecten
    3. Blz. 10 Mijlpalen 2021
    4. Blz. 11 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 12 Kader grote projecten
    6. Blz. 13 Waterdunen
     1. Blz. 14 Omschrijving
     2. Blz. 15 Risico's
     3. Blz. 16 Genomen besluiten
     4. Blz. 17 Doelstellingen
      1. Blz. 18 Een oplossing voor kustveiligheid
      2. Blz. 19 Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied
       1. Blz. 20 Aanleg van recreatieve paden
       2. Blz. 21 Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen
       3. Blz. 22 Overdracht van de gronden en het beheer aan de partners
      3. Blz. 23 Natuurherstel van de Westerschelde
       1. Blz. 24 Getijdenduiker volledig operationeel
    7. Blz. 25 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 26 Omschrijving
     2. Blz. 27 Risico's
     3. Blz. 28 Genomen besluiten
     4. Blz. 29 Doelstellingen
      1. Blz. 30 Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde
       1. Blz. 31 Afronding van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project)
       2. Blz. 32 Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder, Bath en Ossenisse conform planning bij gunning.
       3. Blz. 33 Voortgaan met de voorbereiding van het project Zimmerman en uitwerken optionele projecten.
       4. Blz. 34 Aanpassing Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in verband met recreatieve voorzieningen
       5. Blz. 35 Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, Grenspark, regionale impuls Hulst en Sluis)
    8. Blz. 36 Thermphos
     1. Blz. 37 Omschrijving
     2. Blz. 38 Risico's
     3. Blz. 39 Genomen besluiten
     4. Blz. 40 Doelstellingen
      1. Blz. 41 Het voormalige Thermphos terrein is gesaneerd door Van Citters Beheer
       1. Blz. 42 Van Citters Beheer in staat stellen de sanering onder de meest optimale omstandigheden de sanering uit te voeren.
       2. Blz. 43 Tijdige financiering aan VCB door de drie financierende partijen.
       3. Blz. 44 De speciaal voor deze sanering ingestelde stuurgroep en bestuurlijk overleg zullen aan de hand van maand- en kwartaalrapportages toezicht houden op de vastgestelde scope, planning, financiën en voortgang.
       4. Blz. 45 In 2021 start de ‘nazorgfase’, nadat naar verwachting de sanering eind 2020 is afgerond
    9. Blz. 46 Zanddijk
     1. Blz. 47 Omschrijving
     2. Blz. 48 Risico's
     3. Blz. 49 Genomen besluiten
     4. Blz. 50 Doelstellingen
      1. Blz. 51 De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673.
      2. Blz. 52 Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving
     5. Blz. 53 Acties
    10. Blz. 54 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 55 Omschrijving
     2. Blz. 56 Risico's
     3. Blz. 57 Genomen besluiten
     4. Blz. 58 Doelstellingen
      1. Blz. 59 Een leefbare en verkeersveilige traverse door Kapellebrug met ruimte voor fietsers en voetgangers en verkeer dat gestimuleerd wordt zich aan de maximumsnelheid te houden
     5. Blz. 60 Acties
    11. Blz. 61 Zeeuws Deltaplan Zoet Water
     1. Blz. 62 Omschrijving
     2. Blz. 63 Doelen
     3. Blz. 64 Acties
     4. Blz. 65 Risico's
     5. Blz. 66 Genomen besluiten
     6. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten
    12. Blz. 69 Wat mag het kosten ?
   4. Blz. 70 1.2 Strategische opgaven
    1. Blz. 71 Inleiding Strategische opgaven
    2. Blz. 72 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 73 Omschrijving
     2. Blz. 74 Ambitie
     3. Blz. 75 Inzet
     4. Blz. 76 Proces
    3. Blz. 77 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 78 Omschrijving (legostenen)
     2. Blz. 79 Ambitie
     3. Blz. 80 Inzet
     4. Blz. 81 Proces
    4. Blz. 82 Stikstof
     1. Blz. 83 Omschrijving
     2. Blz. 84 Ambitie
     3. Blz. 85 Inzet
     4. Blz. 86 Proces
    5. Blz. 87 Slimme mobiliteit
     1. Blz. 88 Omschrijving
     2. Blz. 89 Ambitie
     3. Blz. 90 Inzet
     4. Blz. 91 Proces
    6. Blz. 92 Zichtbaar Zeeland
     1. Blz. 93 Omschrijving
     2. Blz. 94 Ambitie
     3. Blz. 95 Inzet
     4. Blz. 96 Proces
    7. Blz. 97 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 98 2. Programma Woonplaats Zeeland
    1. Blz. 99 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 100 Speerpunten
    3. Blz. 101 Beleidskader
    4. Blz. 102 Reguliere taken
    5. Blz. 103 Deltawateren
    6. Blz. 104 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
    7. Blz. 105 Omgevingswet en Omgevingsagenda
    8. Blz. 106 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen
    9. Blz. 107 Beter benutten van regionale bedrijventerreinen
    10. Blz. 108 Doelstellingen
     1. Blz. 109 Law Delta
      1. Blz. 110 Besluitvorming definitieve locatiekeuze.
      2. Blz. 111 Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht.
      3. Blz. 112 Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk.
     2. Blz. 113 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 114 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      2. Blz. 115 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
      3. Blz. 116 Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen.
     3. Blz. 117 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
      1. Blz. 118 Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers
      2. Blz. 119 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren
      3. Blz. 120 Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit
      4. Blz. 121 Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner.
     4. Blz. 122 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt
      1. Blz. 123 Actualiseren milieuprogramma 2018-2022
      2. Blz. 124 Actualiseren VTH programma
      3. Blz. 125 Begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen
      4. Blz. 126 Uitvoeren van de voor dit jaar relevante acties uit het milieuprogramma
      5. Blz. 127 Invulling geven aan en professionaliseren van het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR)
      6. Blz. 128 Verkenning toekomst RUD Zeeland opstarten en begeleiden
      7. Blz. 129 Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak)
      8. Blz. 130 Met Omgevingsdiensten en gemeenten uitvoering BRIKS taken inrichten
     5. Blz. 131 Water en Bodem met kwaliteit
      1. Blz. 132 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      2. Blz. 133 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      3. Blz. 134 Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma
      4. Blz. 135 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      5. Blz. 136 Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap
      6. Blz. 137 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      7. Blz. 138 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
      8. Blz. 139 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      9. Blz. 140 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      10. Blz. 141 Opstellen provinciaal waterprogramma
     6. Blz. 142 Deltawateren
      1. Blz. 143 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 144 Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid
      3. Blz. 145 Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer
      4. Blz. 146 Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer
      5. Blz. 147 Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst
      6. Blz. 148 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      7. Blz. 149 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      8. Blz. 150 Uitvoeren suppletie Roggenplaat.
     7. Blz. 151 Ruimtelijke kwaliteit: wonen
      1. Blz. 152 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      2. Blz. 153 Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop)
      3. Blz. 154 Nieuwe demografische prognose voor Zeeland
      4. Blz. 155 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      5. Blz. 156 Actualisatie woningmarktafspraken
      6. Blz. 157 Samen met gemeenten opstellen en uitvoeren van de Zeeuwse woonagenda
      7. Blz. 158 Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers
      8. Blz. 159 De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden
     8. Blz. 160 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 161 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
      2. Blz. 162 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      3. Blz. 163 Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen
      4. Blz. 164 Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen.
      5. Blz. 165 Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen
    11. Blz. 166 Trendindicatoren
    12. Blz. 167 Doelindicatoren
    13. Blz. 168 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 169 3. Programma Balans in landelijk gebied
    1. Blz. 170 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 171 Speerpunten
    3. Blz. 172 Provinciale beleidskaders
    4. Blz. 173 Reguliere taken
    5. Blz. 174 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 175 Doelstellingen
     1. Blz. 176 Realisatie Natuurnetwerk
      1. Blz. 177 Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave d.m.v. aanbod en kansen die zich voordoen
      2. Blz. 178 Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland
      3. Blz. 179 Continuering inzet kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland
      4. Blz. 180 Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland
      5. Blz. 181 Blijven toepassen algemene uitgangspunten o.a. verweving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw.
     2. Blz. 182 Natuurbeheer en natuurbescherming
      1. Blz. 183 Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan
      2. Blz. 184 Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden.
      3. Blz. 185 Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium.
      4. Blz. 186 Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen t.g.v. fauna
      5. Blz. 187 Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      6. Blz. 188 Het verlenen van subsidie voor een extra vergoeding aan natuurbeheerders voor het houden van toezicht op natuurterreinen middels het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer
      7. Blz. 189 Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties.
      8. Blz. 190 Op praktijkschaal toepassen van een pilot voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving
      9. Blz. 191 Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten
      10. Blz. 192 Evalueren ganzenopvangbeleid
      11. Blz. 193 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      12. Blz. 194 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen i.r.t. de stikstofproblematiek
      13. Blz. 195 Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden & rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving.
     3. Blz. 196 Natuurherstel
      1. Blz. 197 Uitvoeren van tenminste 5 projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en om natuur te behouden en te versterken
      2. Blz. 198 Uitvoeren van tenminste 1 nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden
     4. Blz. 199 Natuurbeleving, verbreding en verbinding
      1. Blz. 200 In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie
      2. Blz. 201 In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten
      3. Blz. 202 Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie
      4. Blz. 203 Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken
      5. Blz. 204 Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten
      6. Blz. 205 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden
      7. Blz. 206 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
      8. Blz. 207 Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers
      9. Blz. 208 Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur
      10. Blz. 209 Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park
      11. Blz. 210 Verlenen van subsidie aan tenminste twee soortgerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare en bedreigde dier- en plantensoorten
      12. Blz. 211 Uitvoeren pilot proactieve soortenbescherming in Nieuwdorp, waarbij aandacht is voor natuurinclusief bouwen
     5. Blz. 212 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 213 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen zoetwaterbeheer en beschikbaarheid
      2. Blz. 214 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
      3. Blz. 215 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van de functionele agrobiodiversiteit
      4. Blz. 216 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      5. Blz. 217 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten
      6. Blz. 218 Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      7. Blz. 219 Ondersteunen van minimaal 1 initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector
      8. Blz. 220 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw
      9. Blz. 221 Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag
      10. Blz. 222 Kaderstelling niet grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) in het Omgevingsplan.
    7. Blz. 223 Trendindicatoren
    8. Blz. 224 Doelindicatoren
    9. Blz. 225 Wat mag het kosten
   7. Blz. 226 4. Programma Ondernemend Zeeland
    1. Blz. 227 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 228 Speerpunten
    3. Blz. 229 Reguliere taken
    4. Blz. 230 Beleidskader
    5. Blz. 231 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
    6. Blz. 232 Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0
    7. Blz. 233 Maatschappelijk effect
    8. Blz. 234 Doelstellingen
     1. Blz. 235 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 236 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie
      2. Blz. 237 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      3. Blz. 238 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      4. Blz. 239 Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen.
      5. Blz. 240 Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur
      6. Blz. 241 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
     2. Blz. 242 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 243 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 244 Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie
      3. Blz. 245 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      4. Blz. 246 Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      5. Blz. 247 Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt
      6. Blz. 248 Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt
      7. Blz. 249 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      8. Blz. 250 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      9. Blz. 251 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      10. Blz. 252 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     3. Blz. 253 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 254 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”;
      2. Blz. 255 Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt;
      3. Blz. 256 Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie;
      4. Blz. 257 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven;
      5. Blz. 258 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat.
      6. Blz. 259 Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs;
      7. Blz. 260 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      8. Blz. 261 We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken.
      9. Blz. 262 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
     4. Blz. 263 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 264 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      2. Blz. 265 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      3. Blz. 266 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      4. Blz. 267 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      5. Blz. 268 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      6. Blz. 269 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
      7. Blz. 270 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      8. Blz. 271 Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland)
      9. Blz. 272 Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie
     5. Blz. 273 Campus Zeeland
      1. Blz. 274 Effectueren bouw JRC (opening september 2020)
      2. Blz. 275 Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021)
      3. Blz. 276 Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021)
      4. Blz. 277 Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland
      5. Blz. 278 Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag).
      6. Blz. 279 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
     6. Blz. 280 Innovatie infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 281 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      2. Blz. 282 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      3. Blz. 283 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      4. Blz. 284 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0
      5. Blz. 285 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
     7. Blz. 286 Zichtbaar Zeeland uitvoering
      1. Blz. 287 Digitaal platform
      2. Blz. 288 Continueren toeristische marktbewerking
     8. Blz. 289 Circulaire economie
      1. Blz. 290 We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden
      2. Blz. 291 We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’
      3. Blz. 292 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
      4. Blz. 293 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers
      5. Blz. 294 We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      6. Blz. 295 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      7. Blz. 296 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals).
      8. Blz. 297 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
    9. Blz. 298 Trendindicatoren
    10. Blz. 299 Doelindicatoren
    11. Blz. 300 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 301 5. Programma Mobiliteit op maat
    1. Blz. 302 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 303 Speerpunten
    3. Blz. 304 Beleidskader
    4. Blz. 305 Reguliere taken
    5. Blz. 306 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 307 Doelstellingen
     1. Blz. 308 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 309 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 310 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 311 Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed.
     2. Blz. 312 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers
      1. Blz. 313 Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies)
      2. Blz. 314 We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen.
      3. Blz. 315 We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer
      4. Blz. 316 We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers
      5. Blz. 317 Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht
     3. Blz. 318 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda
      1. Blz. 319 Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen
      2. Blz. 320 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      3. Blz. 321 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      4. Blz. 322 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
     4. Blz. 323 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 324 De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen
     5. Blz. 325 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 326 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 327 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
     6. Blz. 328 Uitvoering slimme mobiliteit
      1. Blz. 329 Uitwerking fijnmazige mobiliteit
      2. Blz. 330 Onderzoek deeltaxi
      3. Blz. 331 Aanbesteding busconcessie
      4. Blz. 332 Ontwikkeling knooppunten
      5. Blz. 333 Uitwerking mobiliteitscentrale
      6. Blz. 334 Data op orde
    7. Blz. 335 Trendindicatoren
    8. Blz. 336 Doelindicatoren
    9. Blz. 337 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 338 6. Programma Iedereen telt!
    1. Blz. 339 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 340 Cultuur
    3. Blz. 341 Speerpunten Cultuur
    4. Blz. 342 Beleidskader
    5. Blz. 343 Reguliere taken
    6. Blz. 344 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 345 Leefbaarheid - Brede Welvaart
    8. Blz. 346 Doelstellingen
     1. Blz. 347 Gezond leven
      1. Blz. 348 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      2. Blz. 349 Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan).
      3. Blz. 350 Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen).
     2. Blz. 351 Toekomstbestendige culturele infrastructuur
      1. Blz. 352 Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen
      2. Blz. 353 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      3. Blz. 354 Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen
     3. Blz. 355 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 356 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      2. Blz. 357 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      3. Blz. 358 Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden.
     4. Blz. 359 Kunsten
      1. Blz. 360 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     5. Blz. 361 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 362 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 363 Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien.
      3. Blz. 364 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
     6. Blz. 365 Evenementen
      1. Blz. 366 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
     7. Blz. 367 Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen
      1. Blz. 368 Zorgketen: Zowel bestuurlijk (als lid) als ambtelijk bijdragen binnen de structuur van de Zeeuwse Zorg Coalitie, teneinde via deze krachtenbundeling een toekomstige zorgagenda te realiseren
      2. Blz. 369 Er worden actief natuurlijke verbindingen gelegd met netwerken en andere overlegstructuren zoals het Navigatieteam Leefbaarheid, Economic Board Zeeland, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWOZ).
      3. Blz. 370 We dragen bij aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de zorg, zoals arbeidsmarkt, wonen en mobiliteit.
      4. Blz. 371 We werken aan vergroting van het draagvlak binnen de Zeeuwse bestuurlijke verhoudingen voor Zeeuwse oplossingen binnen de zorg
      5. Blz. 372 Belangenbehartiging/lobby van de Zeeuwse zorg op landelijk niveau c.q. bij de Rijksoverheid, met name voor zaken die voorwaardenscheppend zijn voor de zorgsector
     8. Blz. 373 Leefbaarheid
      1. Blz. 374 Participatiematrix
      2. Blz. 375 Jongerenparlement
      3. Blz. 376 Instrumentontwikkeling: Monitoring
      4. Blz. 377 Rijksprogramma Duurzaam Door
      5. Blz. 378 Gezond leven
      6. Blz. 379 Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen
    9. Blz. 380 Trendindicatoren
    10. Blz. 381 Doelindicatoren
    11. Blz. 382 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 383 7. Programma Bestuur
    1. Blz. 384 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 385 Speerpunten
    3. Blz. 386 Beleidskader
    4. Blz. 387 Reguliere taken
    5. Blz. 388 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 389 Doelstellingen
     1. Blz. 390 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 391 Door inzet proportioneel toezicht en in dialoog bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten met extra aandacht voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds
      2. Blz. 392 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven
      3. Blz. 393 Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen
     2. Blz. 394 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 395 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      2. Blz. 396 Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt
      3. Blz. 397 Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt
     3. Blz. 398 Signalerend bestuur
      1. Blz. 399 Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland
      2. Blz. 400 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag
      3. Blz. 401 Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta en de Scheldemondraad
      4. Blz. 402 Optimale voorbereiding/ benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2021-2027
      5. Blz. 403 Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst)
      6. Blz. 404 Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatievenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland
     4. Blz. 405 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 406 Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken
      2. Blz. 407 Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
      3. Blz. 408 Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten.
      4. Blz. 409 Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning
      5. Blz. 410 Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening
     5. Blz. 411 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 412 De Taskforce-RIEC voert als samenwerkingspartner belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet
      2. Blz. 413 De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet en uitgebreid middels een nieuwe beleidslijn en de nieuwe Wet.
      3. Blz. 414 Wij geven uitvoering aan de (vastgestelde) visie op ondermijning en zetten wij in op de vier programmalijnen uit de visie; 1. weerbare organisatie, 2. weerbare overheid, 3. weerbare samenleving en 4. data, inzicht en onderzoek
    7. Blz. 415 Trendindicatoren
    8. Blz. 416 Doelindicatoren
    9. Blz. 417 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 418 8. Programma Energie op klimaat!
    1. Blz. 419 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 420 Speerpunten
    3. Blz. 421 Beleidskader
    4. Blz. 422 Maatschappelijk effect
    5. Blz. 423 Energietransitie
    6. Blz. 424 Doelstellingen
     1. Blz. 425 Klimaatadaptatie en voldoende zoet water
      1. Blz. 426 Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem
      2. Blz. 427 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen
      3. Blz. 428 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      4. Blz. 429 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project
      5. Blz. 430 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken
      6. Blz. 431 Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage
      7. Blz. 432 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      8. Blz. 433 Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland
     2. Blz. 434 Energietransitie
      1. Blz. 435 Medio 2021 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling
      2. Blz. 436 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      3. Blz. 437 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      4. Blz. 438 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      5. Blz. 439 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      6. Blz. 440 Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen
      7. Blz. 441 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen)
      8. Blz. 442 We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid
      9. Blz. 443 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020
      10. Blz. 444 We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      11. Blz. 445 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
    7. Blz. 446 Trendindicatoren
    8. Blz. 447 Doelindicatoren
    9. Blz. 448 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 449 9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 450 Inleiding
    2. Blz. 451 Speerpunten
    3. Blz. 452 Kengetallen
    4. Blz. 453 Beleidskader
    5. Blz. 454 Doelstellingen
     1. Blz. 455 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 456 Provinciefonds
     3. Blz. 457 Dividend
     4. Blz. 458 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 459 Overige algemene dekkingsmiddelen
     6. Blz. 460 Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM
    6. Blz. 461 Wat mag het kosten ?
   13. Blz. 462 9.2 Kosten van overhead
    1. Blz. 463 Inleiding
    2. Blz. 464 Beleidskader
    3. Blz. 465 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 466 Invulling overhead begroting
    5. Blz. 467 Uitgangspunten
    6. Blz. 468 Wat mag het kosten?
  2. Blz. 469 Paragrafen
   1. Blz. 470 Paragraaf Provinciale heffingen
    1. Blz. 471 Inleiding
    2. Blz. 472 Beleid
    3. Blz. 473 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 474 Lokale lastendruk
    5. Blz. 475 Geraamde opbrengsten
    6. Blz. 476 Beleidskader
    7. Blz. 477 Heffingen provincie
    8. Blz. 478 Belastingen
    9. Blz. 479 Heffingen
    10. Blz. 480 Leges
    11. Blz. 481 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 482 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 483 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 484 Kernpunten
    3. Blz. 485 Beleidskader
    4. Blz. 486 Beleid
    5. Blz. 487 Risico's
    6. Blz. 488 Benodigde risicobuffer
    7. Blz. 489 Beschikbare risicobuffer
    8. Blz. 490 Ratio weerstandsvermogen
    9. Blz. 491 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    10. Blz. 492 Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel
    11. Blz. 493 Kengetallen
   3. Blz. 494 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 495 Inleiding
    2. Blz. 496 Speerpunten
    3. Blz. 497 Acties
    4. Blz. 498 Beleidskader
    5. Blz. 499 Infrastructuur
    6. Blz. 500 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 501 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 502 Inleiding
    2. Blz. 503 Beleid
    3. Blz. 504 Speerpunten
    4. Blz. 505 Kengetallen
    5. Blz. 506 Beleidskader
    6. Blz. 507 Schatkistbankieren
    7. Blz. 508 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 509 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 510 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 511 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 512 Rentetoerekening
    12. Blz. 513 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 514 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 515 Samen werken aan maatschappelijke opgaven
    2. Blz. 516 Leren van de Coronacrisis
    3. Blz. 517 Speerpunten
    4. Blz. 518 Kengetallen
    5. Blz. 519 Beleidskader
    6. Blz. 520 Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    7. Blz. 521 Informatievoorziening en automatisering
    8. Blz. 522 Cybercrime
    9. Blz. 523 Duurzaam inkopen en aanbesteden
    10. Blz. 524 Communicatie
    11. Blz. 525 Controlfunctie
    12. Blz. 526 Structurele ambities
   6. Blz. 527 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 528 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 529 Vestigingsplaats
     2. Blz. 530 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 531 Publiek belang
     4. Blz. 532 Programma begroting
     5. Blz. 533 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 534 Doelstelling
     7. Blz. 535 Bezoldiging
     8. Blz. 536 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 537 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 538 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 539 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 540 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 541 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 542 Risico’s
    2. Blz. 543 PZEM N.V.
     1. Blz. 544 Vestigingsplaats
     2. Blz. 545 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 546 Publiek belang
     4. Blz. 547 Programma begroting
     5. Blz. 548 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 549 Doelstelling
     7. Blz. 550 Bezoldiging
     8. Blz. 551 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 552 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 553 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 554 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 555 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 556 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 557 Risico’s
    3. Blz. 558 North Sea Port SE
     1. Blz. 559 Vestigingsplaats
     2. Blz. 560 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 561 Publiek belang
     4. Blz. 562 Programma begroting
     5. Blz. 563 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 564 Doelstelling
     7. Blz. 565 Bezoldiging
     8. Blz. 566 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 567 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 568 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 569 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 570 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 571 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 572 Risico’s
    4. Blz. 573 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 574 Vestigingsplaats
     2. Blz. 575 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 576 Publiek belang
     4. Blz. 577 Programma begroting
     5. Blz. 578 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 579 Doelstelling
     7. Blz. 580 Bezoldiging
     8. Blz. 581 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 582 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 583 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 584 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 585 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 586 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 587 Risico’s
    5. Blz. 588 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 589 Vestigingsplaats
     2. Blz. 590 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 591 Publiek belang
     4. Blz. 592 Programma begroting
     5. Blz. 593 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 594 Doelstelling
     7. Blz. 595 Bezoldiging
     8. Blz. 596 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 597 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 598 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 599 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 600 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 601 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 602 Risico’s
    6. Blz. 603 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 604 Vestigingsplaats
     2. Blz. 605 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 606 Publiek belang
     4. Blz. 607 Programma begroting
     5. Blz. 608 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 609 Doelstelling
     7. Blz. 610 Bezoldiging
     8. Blz. 611 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 612 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 613 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 614 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 615 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 616 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 617 Risico’s
    7. Blz. 618 Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
     1. Blz. 619 Vestigingsplaats
     2. Blz. 620 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 621 Publiek belang
     4. Blz. 622 Programma begroting
     5. Blz. 623 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 624 Doelstelling
     7. Blz. 625 Bezoldiging
     8. Blz. 626 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 627 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 628 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 629 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 630 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 631 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 632 Risico’s
    8. Blz. 633 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 634 Vestigingsplaats
     2. Blz. 635 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 636 Publiek belang
     4. Blz. 637 Programma begroting
     5. Blz. 638 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 639 Doelstelling
     7. Blz. 640 Bezoldiging
     8. Blz. 641 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 642 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 643 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 644 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 645 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 646 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 647 Risico’s
    9. Blz. 648 Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 649 Vestigingsplaats
     2. Blz. 650 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 651 Publiek belang
     4. Blz. 652 Programma begroting
     5. Blz. 653 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 654 Doelstelling
     7. Blz. 655 Bezoldiging
     8. Blz. 656 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 657 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 658 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 659 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 660 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 661 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 662 Risico’s
    10. Blz. 663 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 664 Vestigingsplaats
     2. Blz. 665 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 666 Publiek belang
     4. Blz. 667 Programma begroting
     5. Blz. 668 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 669 Doelstelling
     7. Blz. 670 Bezoldiging
     8. Blz. 671 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 672 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 673 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 674 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 675 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 676 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 677 Risico’s
    11. Blz. 678 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 679 Vestigingsplaats
     2. Blz. 680 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 681 Publiek belang
     4. Blz. 682 Programma begroting
     5. Blz. 683 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 684 Doelstelling
     7. Blz. 685 Bezoldiging
     8. Blz. 686 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 687 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 688 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 689 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 690 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 691 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 692 Risico’s
    12. Blz. 693 Inleiding
    13. Blz. 694 Visie en beleid
    14. Blz. 695 Speerpunten
    15. Blz. 696 Kengetallen
    16. Blz. 697 Beleidskader
    17. Blz. 698 Overzicht verbonden partijen
   7. Blz. 699 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 700 Inleiding
    2. Blz. 701 Beleid
    3. Blz. 702 Speerpunten
    4. Blz. 703 Opgaven
    5. Blz. 704 Beleidskader
    6. Blz. 705 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 706 Paragraaf Wind in de Zeilen
    1. Blz. 707 Inleiding
    2. Blz. 708 Compensatiepakket
  3. Blz. 709 Financiële begroting 2021
   1. Blz. 710 Lasten en baten en toelichting per programma
    1. Blz. 711 Inleiding
    2. Blz. 712 Tabel lasten en baten per programma
    3. Blz. 713 Toelichting lasten en baten per programma
   2. Blz. 714 Meerjarenperspectief en toelichting
    1. Blz. 715 Inleiding
    2. Blz. 716 Meerjarenperspectief per programma
    3. Blz. 717 Reserves
    4. Blz. 718 Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne
   3. Blz. 719 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 720 Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming
    2. Blz. 721 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
    3. Blz. 722 Investeringen
    4. Blz. 723 Financiering
   4. Blz. 724 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 725 Inleiding
    2. Blz. 726 Tabel geprognosticeerde balans
   5. Blz. 727 Investeringen
    1. Blz. 728 Tabel investeringen
   6. Blz. 729 Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 730 Inleiding
    2. Blz. 731 Reserves
    3. Blz. 732 Tabel mutaties reserves
    4. Blz. 733 Algemene reserve
    5. Blz. 734 Bestemmingsreserves
    6. Blz. 735 Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
    7. Blz. 736 Voorzieningen
    8. Blz. 737 Specificatie voorzieningen
    9. Blz. 738 Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV
    10. Blz. 739 Voorzieningen conform artikel 44 A BBV
    11. Blz. 740 Overlopende passiva
    12. Blz. 741 Specificatie overlopende passiva
   7. Blz. 742 Incidentele en structurele lasten en baten per programma
    1. Blz. 743 Inleiding
    2. Blz. 744 Uitgangspunten
    3. Blz. 745 Tabel incidentele lasten en baten per programma
   8. Blz. 746 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 747 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   9. Blz. 748 Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 749 Lasten en baten per taakveld
    2. Blz. 750 Tabel lasten en baten per taakveld
   10. Blz. 751 EMU saldo
    1. Blz. 752 Inleiding
    2. Blz. 753 Tabel
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap