Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding begroting 2021 Blz. 3
Samen verschil maken Blz. 4
Vertaaltabel beleidsdoelstellingen Blz. 5
Vertaaltabel doelstellingen begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 Blz. 6
1.1 Grote projecten Blz. 7
Inleiding Grote Projecten Blz. 8
Grote projecten Blz. 9
Mijlpalen 2021 Blz. 10
Uitgangspunten grote projecten Blz. 11
Kader grote projecten Blz. 12
Waterdunen Blz. 13
Omschrijving Blz. 14
Risico's Blz. 15
Genomen besluiten Blz. 16
Doelstellingen Blz. 17
Een oplossing voor kustveiligheid Blz. 18
Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied Blz. 19
Aanleg van recreatieve paden Blz. 20
Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen Blz. 21
Overdracht van de gronden en het beheer aan de partners Blz. 22
Natuurherstel van de Westerschelde Blz. 23
Getijdenduiker volledig operationeel Blz. 24
Natuurpakket Westerschelde Blz. 25
Omschrijving Blz. 26
Risico's Blz. 27
Genomen besluiten Blz. 28
Doelstellingen Blz. 29
Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde Blz. 30
Afronding van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project) Blz. 31
Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder, Bath en Ossenisse conform planning bij gunning. Blz. 32
Voortgaan met de voorbereiding van het project Zimmerman en uitwerken optionele projecten. Blz. 33
Aanpassing Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in verband met recreatieve voorzieningen Blz. 34
Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, Grenspark, regionale impuls Hulst en Sluis) Blz. 35
Thermphos Blz. 36
Omschrijving Blz. 37
Risico's Blz. 38
Genomen besluiten Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
Het voormalige Thermphos terrein is gesaneerd door Van Citters Beheer Blz. 41
Van Citters Beheer in staat stellen de sanering onder de meest optimale omstandigheden de sanering uit te voeren. Blz. 42
Tijdige financiering aan VCB door de drie financierende partijen. Blz. 43
De speciaal voor deze sanering ingestelde stuurgroep en bestuurlijk overleg zullen aan de hand van maand- en kwartaalrapportages toezicht houden op de vastgestelde scope, planning, financiën en voortgang. Blz. 44
In 2021 start de ‘nazorgfase’, nadat naar verwachting de sanering eind 2020 is afgerond Blz. 45
Zanddijk Blz. 46
Omschrijving Blz. 47
Risico's Blz. 48
Genomen besluiten Blz. 49
Doelstellingen Blz. 50
De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673. Blz. 51
Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving Blz. 52
Acties Blz. 53
Traverse Kapellebrug Blz. 54
Omschrijving Blz. 55
Risico's Blz. 56
Genomen besluiten Blz. 57
Doelstellingen Blz. 58
Een leefbare en verkeersveilige traverse door Kapellebrug met ruimte voor fietsers en voetgangers en verkeer dat gestimuleerd wordt zich aan de maximumsnelheid te houden Blz. 59
Acties Blz. 60
Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 61
Omschrijving Blz. 62
Doelen Blz. 63
Acties Blz. 64
Risico's Blz. 65
Genomen besluiten Blz. 66
Doelstellingen Blz. 67
Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten Blz. 68
Wat mag het kosten ? Blz. 69
1.2 Strategische opgaven Blz. 70
Inleiding Strategische opgaven Blz. 71
Klimaatadaptatie Blz. 72
Omschrijving Blz. 73
Ambitie Blz. 74
Inzet Blz. 75
Proces Blz. 76
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 77
Omschrijving (legostenen) Blz. 78
Ambitie Blz. 79
Inzet Blz. 80
Proces Blz. 81
Stikstof Blz. 82
Omschrijving Blz. 83
Ambitie Blz. 84
Inzet Blz. 85
Proces Blz. 86
Slimme mobiliteit Blz. 87
Omschrijving Blz. 88
Ambitie Blz. 89
Inzet Blz. 90
Proces Blz. 91
Zichtbaar Zeeland Blz. 92
Omschrijving Blz. 93
Ambitie Blz. 94
Inzet Blz. 95
Proces Blz. 96
Wat mag het kosten? Blz. 97
2. Programma Woonplaats Zeeland Blz. 98
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 99
Speerpunten Blz. 100
Beleidskader Blz. 101
Reguliere taken Blz. 102
Deltawateren Blz. 103
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 104
Omgevingswet en Omgevingsagenda Blz. 105
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen Blz. 106
Beter benutten van regionale bedrijventerreinen Blz. 107
Doelstellingen Blz. 108
Law Delta Blz. 109
Besluitvorming definitieve locatiekeuze. Blz. 110
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht. Blz. 111
Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk. Blz. 112
Voorbereiding omgevingswet Blz. 113
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 114
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 115
Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen. Blz. 116
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 117
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers Blz. 118
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 119
Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit Blz. 120
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 121
Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt Blz. 122
Actualiseren milieuprogramma 2018-2022 Blz. 123
Actualiseren VTH programma Blz. 124
Begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen Blz. 125
Uitvoeren van de voor dit jaar relevante acties uit het milieuprogramma Blz. 126
Invulling geven aan en professionaliseren van het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR) Blz. 127
Verkenning toekomst RUD Zeeland opstarten en begeleiden Blz. 128
Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) Blz. 129
Met Omgevingsdiensten en gemeenten uitvoering BRIKS taken inrichten Blz. 130
Water en Bodem met kwaliteit Blz. 131
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 132
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 133
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 134
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 135
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 136
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 137
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 138
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 139
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 140
Opstellen provinciaal waterprogramma Blz. 141
Deltawateren Blz. 142
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 143
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 144
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer Blz. 145
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 146
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 147
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 148
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 149
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 150
Ruimtelijke kwaliteit: wonen Blz. 151
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 152
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 153
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 154
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 155
Actualisatie woningmarktafspraken Blz. 156
Samen met gemeenten opstellen en uitvoeren van de Zeeuwse woonagenda Blz. 157
Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers Blz. 158
De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden Blz. 159
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen Blz. 160
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 161
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 162
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 163
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 164
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 165
Trendindicatoren Blz. 166
Doelindicatoren Blz. 167
Wat mag het kosten? Blz. 168
3. Programma Balans in landelijk gebied Blz. 169
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 170
Speerpunten Blz. 171
Provinciale beleidskaders Blz. 172
Reguliere taken Blz. 173
Maatschappelijk effect Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
Realisatie Natuurnetwerk Blz. 176
Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave d.m.v. aanbod en kansen die zich voordoen Blz. 177
Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland Blz. 178
Continuering inzet kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland Blz. 179
Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland Blz. 180
Blijven toepassen algemene uitgangspunten o.a. verweving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw. Blz. 181
Natuurbeheer en natuurbescherming Blz. 182
Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan Blz. 183
Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden. Blz. 184
Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium. Blz. 185
Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen t.g.v. fauna Blz. 186
Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 187
Het verlenen van subsidie voor een extra vergoeding aan natuurbeheerders voor het houden van toezicht op natuurterreinen middels het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Blz. 188
Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Blz. 189
Op praktijkschaal toepassen van een pilot voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 190
Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten Blz. 191
Evalueren ganzenopvangbeleid Blz. 192
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 193
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen i.r.t. de stikstofproblematiek Blz. 194
Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden & rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 195
Natuurherstel Blz. 196
Uitvoeren van tenminste 5 projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en om natuur te behouden en te versterken Blz. 197
Uitvoeren van tenminste 1 nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden Blz. 198
Natuurbeleving, verbreding en verbinding Blz. 199
In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie Blz. 200
In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten Blz. 201
Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie Blz. 202
Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken Blz. 203
Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten Blz. 204
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 205
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 206
Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers Blz. 207
Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur Blz. 208
Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park Blz. 209
Verlenen van subsidie aan tenminste twee soortgerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare en bedreigde dier- en plantensoorten Blz. 210
Uitvoeren pilot proactieve soortenbescherming in Nieuwdorp, waarbij aandacht is voor natuurinclusief bouwen Blz. 211
Een volhoudbare landbouw Blz. 212
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 213
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid Blz. 214
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van de functionele agrobiodiversiteit Blz. 215
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 216
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten Blz. 217
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 218
Ondersteunen van minimaal 1 initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector Blz. 219
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw Blz. 220
Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag Blz. 221
Kaderstelling niet grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) in het Omgevingsplan. Blz. 222
Trendindicatoren Blz. 223
Doelindicatoren Blz. 224
Wat mag het kosten Blz. 225
4. Programma Ondernemend Zeeland Blz. 226
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 227
Speerpunten Blz. 228
Reguliere taken Blz. 229
Beleidskader Blz. 230
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 231
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 232
Maatschappelijk effect Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
Concurrentiepositie logistiek Blz. 235
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 236
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 237
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 238
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 239
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 240
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 241
Arbeidsmarkt Blz. 242
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 243
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 244
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 245
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 246
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 247
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 248
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 249
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 250
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 251
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 252
Concurrentiepositie Food Blz. 253
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 254
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 255
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 256
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven; Blz. 257
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Blz. 258
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 259
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 260
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken. Blz. 261
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 262
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 263
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 264
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 265
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 266
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 267
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 268
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 269
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 270
Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland) Blz. 271
Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie Blz. 272
Campus Zeeland Blz. 273
Effectueren bouw JRC (opening september 2020) Blz. 274
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 275
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 276
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 277
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 278
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 279
Innovatie infrastructuur en - fondsen Blz. 280
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 281
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 282
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 283
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 Blz. 284
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 285
Zichtbaar Zeeland uitvoering Blz. 286
Digitaal platform Blz. 287
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 288
Circulaire economie Blz. 289
We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden Blz. 290
We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’ Blz. 291
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 292
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers Blz. 293
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 294
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 295
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Blz. 296
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 297
Trendindicatoren Blz. 298
Doelindicatoren Blz. 299
Wat mag het kosten? Blz. 300
5. Programma Mobiliteit op maat Blz. 301
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 302
Speerpunten Blz. 303
Beleidskader Blz. 304
Reguliere taken Blz. 305
Maatschappelijk effect Blz. 306
Doelstellingen Blz. 307
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 308
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 309
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 310
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 311
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 312
Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies) Blz. 313
We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen. Blz. 314
We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer Blz. 315
We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers Blz. 316
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 317
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda Blz. 318
Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 319
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 320
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 321
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 322
Wegeninvesteringen Blz. 323
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen Blz. 324
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 325
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 326
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 327
Uitvoering slimme mobiliteit Blz. 328
Uitwerking fijnmazige mobiliteit Blz. 329
Onderzoek deeltaxi Blz. 330
Aanbesteding busconcessie Blz. 331
Ontwikkeling knooppunten Blz. 332
Uitwerking mobiliteitscentrale Blz. 333
Data op orde Blz. 334
Trendindicatoren Blz. 335
Doelindicatoren Blz. 336
Wat mag het kosten? Blz. 337
6. Programma Iedereen telt! Blz. 338
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 339
Cultuur Blz. 340
Speerpunten Cultuur Blz. 341
Beleidskader Blz. 342
Reguliere taken Blz. 343
Maatschappelijk effect Blz. 344
Leefbaarheid - Brede Welvaart Blz. 345
Doelstellingen Blz. 346
Gezond leven Blz. 347
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 348
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 349
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 350
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Blz. 351
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 352
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 353
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 354
Cultureel erfgoed Blz. 355
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 356
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 357
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 358
Kunsten Blz. 359
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 360
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 361
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 362
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 363
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 364
Evenementen Blz. 365
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 366
Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen Blz. 367
Zorgketen: Zowel bestuurlijk (als lid) als ambtelijk bijdragen binnen de structuur van de Zeeuwse Zorg Coalitie, teneinde via deze krachtenbundeling een toekomstige zorgagenda te realiseren Blz. 368
Er worden actief natuurlijke verbindingen gelegd met netwerken en andere overlegstructuren zoals het Navigatieteam Leefbaarheid, Economic Board Zeeland, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWOZ). Blz. 369
We dragen bij aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de zorg, zoals arbeidsmarkt, wonen en mobiliteit. Blz. 370
We werken aan vergroting van het draagvlak binnen de Zeeuwse bestuurlijke verhoudingen voor Zeeuwse oplossingen binnen de zorg Blz. 371
Belangenbehartiging/lobby van de Zeeuwse zorg op landelijk niveau c.q. bij de Rijksoverheid, met name voor zaken die voorwaardenscheppend zijn voor de zorgsector Blz. 372
Leefbaarheid Blz. 373
Participatiematrix Blz. 374
Jongerenparlement Blz. 375
Instrumentontwikkeling: Monitoring Blz. 376
Rijksprogramma Duurzaam Door Blz. 377
Gezond leven Blz. 378
Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen Blz. 379
Trendindicatoren Blz. 380
Doelindicatoren Blz. 381
Wat mag het kosten? Blz. 382
7. Programma Bestuur Blz. 383
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 384
Speerpunten Blz. 385
Beleidskader Blz. 386
Reguliere taken Blz. 387
Maatschappelijk effect Blz. 388
Doelstellingen Blz. 389
Interbestuurlijk toezicht Blz. 390
Door inzet proportioneel toezicht en in dialoog bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten met extra aandacht voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds Blz. 391
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven Blz. 392
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 393
Samenwerkend bestuur Blz. 394
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 395
Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt Blz. 396
Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt Blz. 397
Signalerend bestuur Blz. 398
Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 399
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag Blz. 400
Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta en de Scheldemondraad Blz. 401
Optimale voorbereiding/ benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2021-2027 Blz. 402
Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst) Blz. 403
Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatievenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland Blz. 404
Sterk provinciaal bestuur Blz. 405
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 406
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 407
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 408
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 409
Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening Blz. 410
Weerbaar bestuur Blz. 411
De Taskforce-RIEC voert als samenwerkingspartner belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet Blz. 412
De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet en uitgebreid middels een nieuwe beleidslijn en de nieuwe Wet. Blz. 413
Wij geven uitvoering aan de (vastgestelde) visie op ondermijning en zetten wij in op de vier programmalijnen uit de visie; 1. weerbare organisatie, 2. weerbare overheid, 3. weerbare samenleving en 4. data, inzicht en onderzoek Blz. 414
Trendindicatoren Blz. 415
Doelindicatoren Blz. 416
Wat mag het kosten? Blz. 417
8. Programma Energie op klimaat! Blz. 418
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 419
Speerpunten Blz. 420
Beleidskader Blz. 421
Maatschappelijk effect Blz. 422
Energietransitie Blz. 423
Doelstellingen Blz. 424
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water Blz. 425
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 426
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen Blz. 427
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 428
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 429
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken Blz. 430
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 431
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 432
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 433
Energietransitie Blz. 434
Medio 2021 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 435
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 436
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 437
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 438
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 439
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen Blz. 440
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 441
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 442
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 443
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 444
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 445
Trendindicatoren Blz. 446
Doelindicatoren Blz. 447
Wat mag het kosten? Blz. 448
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 449
Inleiding Blz. 450
Speerpunten Blz. 451
Kengetallen Blz. 452
Beleidskader Blz. 453
Doelstellingen Blz. 454
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 455
Provinciefonds Blz. 456
Dividend Blz. 457
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 458
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 459
Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM Blz. 460
Wat mag het kosten ? Blz. 461
9.2 Kosten van overhead Blz. 462
Inleiding Blz. 463
Beleidskader Blz. 464
Vennootschapsbelasting Blz. 465
Invulling overhead begroting Blz. 466
Uitgangspunten Blz. 467
Wat mag het kosten? Blz. 468
Paragrafen Blz. 469
Paragraaf Provinciale heffingen Blz. 470
Inleiding Blz. 471
Beleid Blz. 472
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 473
Lokale lastendruk Blz. 474
Geraamde opbrengsten Blz. 475
Beleidskader Blz. 476
Heffingen provincie Blz. 477
Belastingen Blz. 478
Heffingen Blz. 479
Leges Blz. 480
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 481
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 482
Inleiding en uitgangspunten Blz. 483
Kernpunten Blz. 484
Beleidskader Blz. 485
Beleid Blz. 486
Risico's Blz. 487
Benodigde risicobuffer Blz. 488
Beschikbare risicobuffer Blz. 489
Ratio weerstandsvermogen Blz. 490
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 491
Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel Blz. 492
Kengetallen Blz. 493
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 494
Inleiding Blz. 495
Speerpunten Blz. 496
Acties Blz. 497
Beleidskader Blz. 498
Infrastructuur Blz. 499
Provinciale gebouwen Blz. 500
Paragraaf Financiering Blz. 501
Inleiding Blz. 502
Beleid Blz. 503
Speerpunten Blz. 504
Kengetallen Blz. 505
Beleidskader Blz. 506
Schatkistbankieren Blz. 507
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 508
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 509
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 510
Huidige situatie SWAP Blz. 511
Rentetoerekening Blz. 512
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 513
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 514
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 515
Leren van de Coronacrisis Blz. 516
Speerpunten Blz. 517
Kengetallen Blz. 518
Beleidskader Blz. 519
Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 520
Informatievoorziening en automatisering Blz. 521
Cybercrime Blz. 522
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 523
Communicatie Blz. 524
Controlfunctie Blz. 525
Structurele ambities Blz. 526
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 527
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 528
Vestigingsplaats Blz. 529
Oprichting/deelname provincie Blz. 530
Publiek belang Blz. 531
Programma begroting Blz. 532
Bestuurlijk belang Blz. 533
Doelstelling Blz. 534
Bezoldiging Blz. 535
Aandeelhoudersstrategie Blz. 536
Verwacht financieel resultaat Blz. 537
Verwachte dividenduitkering Blz. 538
Verwacht financieel belang Blz. 539
Verwacht eigen vermogen Blz. 540
Verwacht vreemd vermogen Blz. 541
Risico’s Blz. 542
PZEM N.V. Blz. 543
Vestigingsplaats Blz. 544
Oprichting/deelname provincie Blz. 545
Publiek belang Blz. 546
Programma begroting Blz. 547
Bestuurlijk belang Blz. 548
Doelstelling Blz. 549
Bezoldiging Blz. 550
Aandeelhoudersstrategie Blz. 551
Verwacht financieel resultaat Blz. 552
Verwachte dividenduitkering Blz. 553
Verwacht financieel belang Blz. 554
Verwacht eigen vermogen Blz. 555
Verwacht vreemd vermogen Blz. 556
Risico’s Blz. 557
North Sea Port SE Blz. 558
Vestigingsplaats Blz. 559
Oprichting/deelname provincie Blz. 560
Publiek belang Blz. 561
Programma begroting Blz. 562
Bestuurlijk belang Blz. 563
Doelstelling Blz. 564
Bezoldiging Blz. 565
Aandeelhoudersstrategie Blz. 566
Verwacht financieel resultaat Blz. 567
Verwachte dividenduitkering Blz. 568
Verwacht financieel belang Blz. 569
Verwacht eigen vermogen Blz. 570
Verwacht vreemd vermogen Blz. 571
Risico’s Blz. 572
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 573
Vestigingsplaats Blz. 574
Oprichting/deelname provincie Blz. 575
Publiek belang Blz. 576
Programma begroting Blz. 577
Bestuurlijk belang Blz. 578
Doelstelling Blz. 579
Bezoldiging Blz. 580
Aandeelhoudersstrategie Blz. 581
Verwacht financieel resultaat Blz. 582
Verwachte dividenduitkering Blz. 583
Verwacht financieel belang Blz. 584
Verwacht eigen vermogen Blz. 585
Verwacht vreemd vermogen Blz. 586
Risico’s Blz. 587
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 588
Vestigingsplaats Blz. 589
Oprichting/deelname provincie Blz. 590
Publiek belang Blz. 591
Programma begroting Blz. 592
Bestuurlijk belang Blz. 593
Doelstelling Blz. 594
Bezoldiging Blz. 595
Aandeelhoudersstrategie Blz. 596
Verwacht financieel resultaat Blz. 597
Verwachte dividenduitkering Blz. 598
Verwacht financieel belang Blz. 599
Verwacht eigen vermogen Blz. 600
Verwacht vreemd vermogen Blz. 601
Risico’s Blz. 602
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 603
Vestigingsplaats Blz. 604
Oprichting/deelname provincie Blz. 605
Publiek belang Blz. 606
Programma begroting Blz. 607
Bestuurlijk belang Blz. 608
Doelstelling Blz. 609
Bezoldiging Blz. 610
Aandeelhoudersstrategie Blz. 611
Verwacht financieel resultaat Blz. 612
Verwachte dividenduitkering Blz. 613
Verwacht financieel belang Blz. 614
Verwacht eigen vermogen Blz. 615
Verwacht vreemd vermogen Blz. 616
Risico’s Blz. 617
Westerschelde Ferry B.V. (WSF) Blz. 618
Vestigingsplaats Blz. 619
Oprichting/deelname provincie Blz. 620
Publiek belang Blz. 621
Programma begroting Blz. 622
Bestuurlijk belang Blz. 623
Doelstelling Blz. 624
Bezoldiging Blz. 625
Aandeelhoudersstrategie Blz. 626
Verwacht financieel resultaat Blz. 627
Verwachte dividenduitkering Blz. 628
Verwacht financieel belang Blz. 629
Verwacht eigen vermogen Blz. 630
Verwacht vreemd vermogen Blz. 631
Risico’s Blz. 632
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 633
Vestigingsplaats Blz. 634
Oprichting/deelname provincie Blz. 635
Publiek belang Blz. 636
Programma begroting Blz. 637
Bestuurlijk belang Blz. 638
Doelstelling Blz. 639
Bezoldiging Blz. 640
Aandeelhoudersstrategie Blz. 641
Verwacht financieel resultaat Blz. 642
Verwachte dividenduitkering Blz. 643
Verwacht financieel belang Blz. 644
Verwacht eigen vermogen Blz. 645
Verwacht vreemd vermogen Blz. 646
Risico’s Blz. 647
Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V. Blz. 648
Vestigingsplaats Blz. 649
Oprichting/deelname provincie Blz. 650
Publiek belang Blz. 651
Programma begroting Blz. 652
Bestuurlijk belang Blz. 653
Doelstelling Blz. 654
Bezoldiging Blz. 655
Aandeelhoudersstrategie Blz. 656
Verwacht financieel resultaat Blz. 657
Verwachte dividenduitkering Blz. 658
Verwacht financieel belang Blz. 659
Verwacht eigen vermogen Blz. 660
Verwacht vreemd vermogen Blz. 661
Risico’s Blz. 662
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 663
Vestigingsplaats Blz. 664
Oprichting/deelname provincie Blz. 665
Publiek belang Blz. 666
Programma begroting Blz. 667
Bestuurlijk belang Blz. 668
Doelstelling Blz. 669
Bezoldiging Blz. 670
Aandeelhoudersstrategie Blz. 671
Verwacht financieel resultaat Blz. 672
Verwachte dividenduitkering Blz. 673
Verwacht financieel belang Blz. 674
Verwacht eigen vermogen Blz. 675
Verwacht vreemd vermogen Blz. 676
Risico’s Blz. 677
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 678
Vestigingsplaats Blz. 679
Oprichting/deelname provincie Blz. 680
Publiek belang Blz. 681
Programma begroting Blz. 682
Bestuurlijk belang Blz. 683
Doelstelling Blz. 684
Bezoldiging Blz. 685
Aandeelhoudersstrategie Blz. 686
Verwacht financieel resultaat Blz. 687
Verwachte dividenduitkering Blz. 688
Verwacht financieel belang Blz. 689
Verwacht eigen vermogen Blz. 690
Verwacht vreemd vermogen Blz. 691
Risico’s Blz. 692
Inleiding Blz. 693
Visie en beleid Blz. 694
Speerpunten Blz. 695
Kengetallen Blz. 696
Beleidskader Blz. 697
Overzicht verbonden partijen Blz. 698
Paragraaf Grondbeleid Blz. 699
Inleiding Blz. 700
Beleid Blz. 701
Speerpunten Blz. 702
Opgaven Blz. 703
Beleidskader Blz. 704
Resultaten, winst en risico's Blz. 705
Paragraaf Wind in de Zeilen Blz. 706
Inleiding Blz. 707
Compensatiepakket Blz. 708
Financiële begroting 2021 Blz. 709
Lasten en baten en toelichting per programma Blz. 710
Inleiding Blz. 711
Tabel lasten en baten per programma Blz. 712
Toelichting lasten en baten per programma Blz. 713
Meerjarenperspectief en toelichting Blz. 714
Inleiding Blz. 715
Meerjarenperspectief per programma Blz. 716
Reserves Blz. 717
Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne Blz. 718
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 719
Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming Blz. 720
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 721
Investeringen Blz. 722
Financiering Blz. 723
Geprognosticeerde balans Blz. 724
Inleiding Blz. 725
Tabel geprognosticeerde balans Blz. 726
Investeringen Blz. 727
Tabel investeringen Blz. 728
Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 729
Inleiding Blz. 730
Reserves Blz. 731
Tabel mutaties reserves Blz. 732
Algemene reserve Blz. 733
Bestemmingsreserves Blz. 734
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Blz. 735
Voorzieningen Blz. 736
Specificatie voorzieningen Blz. 737
Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV Blz. 738
Voorzieningen conform artikel 44 A BBV Blz. 739
Overlopende passiva Blz. 740
Specificatie overlopende passiva Blz. 741
Incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 742
Inleiding Blz. 743
Uitgangspunten Blz. 744
Tabel incidentele lasten en baten per programma Blz. 745
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 746
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 747
Lasten en baten per taakveld Blz. 748
Lasten en baten per taakveld Blz. 749
Tabel lasten en baten per taakveld Blz. 750
EMU saldo Blz. 751
Inleiding Blz. 752
Tabel Blz. 753
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap