2. Programma Woonplaats Zeeland

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland is Land in Zee. Kust, land, zeearmen en eilanden, het samenspel tussen water en land, het geeft Zeeland een unieke ligging en een bijzondere omgeving voor mensen om te wonen, te werken en te recreëren. Deze unieke ligging in een veilige, economisch aantrekkelijke en ecologisch gezonde delta is ons Zeeuwse kapitaal en onze leefomgeving. In Zeeland bepalen water, landbouw, wonen, natuur, industrie en recreatie de kwaliteit van de leefomgeving. Als we die kwaliteit willen behouden, dan moeten we ons steeds afvragen: wat mag waar wel en waar niet, hoe beïnvloedt dat elkaar over en weer, wat zijn de effecten op milieu, landschap, economie op korte en langere termijn. Uitgangspunt is het vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit plan is tot de vaststelling van de Zeeuwse Omgevingsvisie het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke leefomgeving.
In dit begrotingshoofdstuk Woonplaats Zeeland staat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal: de gebouwde omgeving met steden, dorpen en bedrijventerreinen, de kwaliteit van de kust en recreatie, milieu en water, zowel de Deltawateren als het beheer van grond- en oppervlaktewater binnendijks. Landbouw en natuur, ook onderdeel van de fysieke leefomgeving, komen aan de orde bij het programma Balans in landelijk gebied.
Het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving wordt geregeld door tal van wetten en regelingen, onder de verantwoordelijkheid van rijk, provincie, gemeenten en waterschap. In de Omgevingswet komt er straks één loket voor alle vragen, klachten, vergunningen etc. Dat loket wordt de gemeente. De invoering van de Omgevingswet vereist een vernieuwing in samenwerking, denken en doen tussen overheden. Ook dat project komt in dit hoofdstuk aan de orde.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

De speerpunten voor de verschillende deelprogramma's zijn:

Deltawateren
Bijdragen aan vervolg gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050
• Herintroductie van beperkt getij op de Grevelingen
• Gebiedsproces Volkerak-Zoommeer (VZM- korte en middellange termijn)
• Zoetwaterbeschikbaarheid Zuidwestelijke Delta (in relatie tot Zeeuws Deltaplan zoet water)
• Continueren inzet voor uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
• Kennisprogramma zeespiegelstijging in relatie tot herijking Voorkeurstrategie Zuidwestelijke Delta in 2026

Kwaliteitskust: toerisme, recreatie en vrije tijd
• Uitvoering geven aan de kwaliteitsimpuls ten aanzien van aandachtsgebieden en strandovergangen in het kader van het uitvoeringsprogramma Zeeuwse Kustvisie
• Stimulering kwaliteitsverbetering (o.a. voorkomen ondermijning) en verduurzaming/klimaatadaptatie (inclusief stikstofopgave) verblijfsrecreatie in Zeeland
• Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid met spreiding in tijd en locaties.
• Stimuleren digitale innovatie en databeheer waardoor informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner beter vindbaar en zichtbaar zijn
• Stimuleren Zeeuwse waterrecreatie (Zeeland Land IN Zee) en n.a.v. onderzoek waterrecreatie uitvoering geven aan Actieprogramma Watersport.
• Het maken van cross-overs door de sector met andere belangrijke thema's zoals natuur-, steden- en waterbeleving.
• Versterking stedelijk toerisme door vervolgonderzoek naar de kansen van toerisme en retail in de Zeeuwse steden en mogelijkheden betrekken in het aanjaagprogramma Economische Impuls Zeeland (afgestemd met de acties in de programmalijn wonen en binnensteden)
• Structureel en meetbaar inzicht in de (positieve) impact van toerisme op economie, leefbaarheid en voorzieningen en door kennisdeling het bevorderen van het imago en het draagvlak voor toerisme
• Zeeuwse kennisagenda voor het vrijetijdsdomein met onderzoeksprogramma, in samenwerking met de toeristische partners en ter uitvoering van het ‘Zeeuws Perspectief 2030’ en de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland.

Milieu
• Uitvoering Brzo taken door DCMR op afgesproken wijze
• Begroting RUD Zeeland op basis van de evaluatie PxQ systeem en afrekening op werkelijk bestede uren
• Verkenning van de toekomst van de RUD Zeeland in afstemming met gemeenten en waterschap
• Actualisatie Milieuprogramma en VTH programma
• Uitvoering BRIKS taken door de Omgevingsdiensten laten uitvoeren conform wetgeving
• Uitvoeren acties uit het Milieuprogramma 2018

Omgevingswet (digitaal stelsel)
• Informatie en applicatie stelsel gereed maken zodat Omgevingsvisie en Omgevingsverordening kunnen worden gepubliceerd

Wonen en bedrijventerreinen
• Opstellen van een Woonagenda en aanpak o.a. met de gemeenten
• Uitvoeren Fonds Impuls Bedrijventerreinen en Provinciale Impuls Wonen

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

Milieu
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, waarvoor de Provincie bevoegd gezag is
• Vergunningverlening en toezicht op bodemsaneringen en nazorg
• Uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor vuurwerkevenementen, luchtvaart, ontgrondingen en grondwateronttrekkingen
• Uitvoeren programma Impuls omgevingsveiligheid
• Accounthouderschap van de RUD Zeeland en de Brzo RUD (DCMR)
• Interbestuurlijk toezicht voor wat r.o. en milieutaken betreft
• Nazorg gesloten stortplaatsen
• Coördinatie uitvoering VTH taken binnen Zeeland

Ruimtelijke kwaliteit
• Overleg over ruimtelijke plannen met betrokken bestuursorganen
• Toezicht op huisvesting statushouders

Water
• Beheer grondwatermeetnet
• Aanwijzen zwemlocaties
• Bescherming grond- en oppervlaktewater

Deltawateren

Terug naar navigatie - Deltawateren

De Deltawateren zijn voor Zeeland vanuit ecologisch, ruimtelijk, recreatief en economisch oogpunt van grote waarde. Ze bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Het borgen van deze kwaliteit vraagt om passende antwoorden op de uitdagingen voor de komende decennia. Het gaat daarbij om een evenwichtige aanpak van thema’s als waterkwaliteit, ecologie en regionale economie in combinatie met noodzakelijke aanpassingen op het vlak van waterveiligheid, zeespiegelstijging en een verder toenemende verzilting.
Een aanpak waarbij we als Provincie Zeeland samenwerken met onze partners binnen het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (GO ZWD) om ons doel van een ecologisch gezonde, veilige en economisch aantrekkelijke delta te kunnen realiseren.

Maatschappelijk effect Deltawateren
De leefomgeving wordt aangepast aan veranderende (klimaat)omstandigheden waardoor inwoners en bezoekers van Zeeland kunnen leven in een veilige, aangename en klimaatbestendige leefomgeving.

Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

De kust, stranden en duinen, met daarachter het agrarisch landschap, aantrekkelijke dorpen en steden, de zilte natuur, onderscheidende evenementen en activiteiten, vormen samen een belangrijk kapitaal voor Zeeland, zowel voor bewoners, als voor bezoekers. Het in stand houden van die basiswaarden en toch economische ontwikkeling mogelijk maken is een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten, (recreatieve) ondernemers, milieuorganisaties, waterschap, Rijkswaterstaat en de Provincie. Activiteiten die hiervoor worden ontplooid zijn de uitvoering van het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie, waaronder versterking van de Zeeuwse kust door gebiedsontwikkelingen en het verhogen van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie (inclusief voorkomen ondermijning), het stimuleren van (digitale) innovatie in de vrijetijdssector en verduurzaming en klimaatadaptatie (inclusief stikstofopgave) van de sector. Daarnaast stimuleren we oplossingen in plaats, vorm en tijd en het maken van cross-overs door de sector met andere belangrijke thema's zoals natuur-, steden- en waterbeleving. Verder blijft de realisering van een duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk belangrijk, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit. De Zeeuwse Kwaliteitskust levert daarmee een positieve bijdrage aan de kansen van de profilering van Zeeland als jaarrond bestemming en meer spreiding van onze gasten over Zeeland. De huidige economische crisis als gevolg van de coronamaatregelen onderschrijft het belang van een toekomstbestendige en robuuste sector, maar ook het belang van meer inzicht in onze gasten aan de hand van een Zeeuwse kennisagenda en in de impact van bezoekersstromen op onze economie, leefbaarheid en voorzieningen.

Maatschappelijk effect Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
Versterking van de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland door het versterken van de kwaliteit van natuur, landschap, mobiliteit, recreatief- toeristische voorzieningen en stimuleren van ondernemers. Indirect wordt daarmee een bijdrage geleverd aan werkgelegenheid, draagkracht voor voorzieningen en de leefomgeving in Zeeland.

Omgevingswet en Omgevingsagenda

Terug naar navigatie - Omgevingswet en Omgevingsagenda

In 2021 zetten we de voorbereiding voort om op 1 januari 2022 te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. In de Omgevingswet worden 26 wetten en meer dan honderd ministeriele regelingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur samengevoegd. Het doel van de Omgevingswet is: “van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.”

Door deze nieuwe wet verandert er veel in Zeeland, ook de rol van de Provincie verandert. De Omgevingswet geeft aan dat burgers en initiatiefnemers niet langer geconfronteerd moeten worden met een gefragmenteerde overheid. Alle overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Om dit te bereiken moeten de overheden onder de Omgevingswet intensiever samenwerken. In Hoofdstuk 1 Strategische Opgave Ruimtelijke Kwaliteit staat het traject beschreven om te komen tot de Zeeuwse Omgevingsvisie en de verordening. Het digitale stelsel is het derde spoor van de implementatie Omgevingswet en maakt onderdeel uit van dit programma.
Voor de digitalisering van de Omgevingswet wordt een digitaal stelsel ontwikkeld. Een belangrijke component hierin is het Omgevingsloket. Alle informatie over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld in het Omgevingsloket.
Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunningaanvraag of melding indienen en kan via prikken op de kaart gezien worden welke regels er gelden op een bepaalde locatie. Daarnaast kan ook informatie over de fysieke leefomgeving worden opgevraagd. Alle overheden dienen aangesloten te worden op het Omgevingsloket om deze te voorzien van informatie. Zeeuwse afstemming is nodig om met partijen afspraken te maken hoe we aansluiten, welke informatie er wordt aangeleverd en welke nieuwe (werk) processen er ingericht moeten worden.

Omgevingsagenda
Daarnaast werken we binnen het programma Fysieke Leefomgeving aan het opstellen van de Omgevingsagenda. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het instrument van de omgevingsagenda per landsdeel geïntroduceerd. De Omgevingsagenda Zuidwest is de gezamenlijk bestuurlijke agenda voor de fysieke leefomgeving van het Rijk en regio’s Zeeland en Zuid-Holland. Voor Zeeland zijn hier drie prioritaire thema’s benoemd: North Sea Port District & Terneuzen, De kust van de delta, Transitie landelijk gebied. Hierbij is North Sea Port District tevens aangewezen als (voorlopig) NOVI gebied. In de Omgevingsagenda Zuidwest worden de opgaven voor Rijk en regio rond deze thema’s in beeld gebracht en worden afspraken vastgelegd over de gezamenlijke aanpak van deze opgaven. Doel is om de Omgevingsagenda in 2021 vast te stellen. De omgevingsagenda wordt in samenhang met de Zeeuwse Omgevingsvisie opgesteld.

Maatschappelijk effect Omgevingswet en omgevingsagenda
Met de voorbereiding op de Omgevingswet en de vier andere strategische opgaven draagt de Provincie bij aan een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en het netwerk. Het doel is een gezonde, veilige leefomgeving en het doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte, waardoor ook directe bijdrage geleverd wordt aan het versterken van de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen

Een passende duurzame woning en een prettige woonomgeving.
Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, huishoudenverdunning), de noodzaak voor verduurzaming en aanpassing van woningen aan de zorg(behoefte) hebben een belangrijke invloed op de woonbehoefte. De vraag naar woningtypen en woonmilieus verandert hierdoor. Het gaat niet alleen om aantallen woningen, maar ook om een match met de kwalitatieve vraag en een koppeling met duurzaamheidsdoelen. De aanpassing van de bestaande woningvoorraad door sloop, herstructurering, woningaanpassing en verbetering is een lastige opgave, lastiger nog dan het toevoegen van woningen aan de woningvoorraad.
Deze opgave is in 2019 in beeld gebracht door het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ). De opgave is aanzienlijk en verschilt per regio. Daarnaast is in 2020 o.a. tijdens het congres flexwonen aandacht gevraagd voor flexibele woonvormen voor spoedzoekers en voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Samen met de gemeenten heeft de provincie hier met onze verantwoordelijkheid voor de regionale woningbehoefte een sleutelrol. Met de gemeenten werken we aan de Zeeuwse woonagenda waarin met bestaande en nieuw te ontwikkelen instrumenten gezamenlijk wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woningvoorraad. De provincie ondersteunt dit met de inzet via bestaande instrumenten, zoals de Provinciale Impuls Wonen, investeringen via de regiodeal, leningen voor woningverduurzaming en een gebiedsgerichte aanpak.
Om nieuwbouw beter aan te laten sluiten op de toekomstige kwalitatieve vraag is de notitie “Ruimte voor woonkwaliteit” opgesteld. Aan de hand hiervan worden met individuele gemeenten plannen van aanpak opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de bestaande nieuwbouwplannen, zodat deze beter aansluiten bij de toekomstige behoefte. Dit kan door bestaande plannen aan te passen of door verouderde plannen te schrappen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd waardoor gemeenten woningbouw meer flexibel en adaptief kunnen inspelen op de kwalitatieve behoefte.
In dit thema speelt ook de versterking van de functie van de stad als plek om te winkelen, te leven en te ontmoeten. Deze functie staat onder druk, o.a. door de toename van leegstand in de detailhandel en maatschappelijk vastgoed. We haken hierop aan als partner met een visie op detailhandel, cultuur en bebouwde omgeving (m.n. herbestemming). Onze rol is hier vooral faciliterend (bijv. richting stedennetwerk Z4) en stimulerend (bijv. richting initiatief om met leegstaande plekken en panden om te gaan of wijkverbetering te ondersteunen).

Maatschappelijk effect
Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is.

Beter benutten van regionale bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Beter benutten van regionale bedrijventerreinen

We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende planologische ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven en zetten in op een kwaliteitsimpuls en de verduurzaming van terreinen. Belangrijke instrumenten zijn de behoefteprognose voor bedrijventerreinen en de regionale bedrijventerreinenprogrammering die de gemeenten op basis daarvan opstellen. Met de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen ondersteunt de Provincie de gemeenten bij de uitvoering van herstructureringsprojecten. In 2020 is deze regeling geëvalueerd. Op basis daarvan wordt de regeling aangepast, waarbij de nadruk meer komt te liggen op kennis ontwikkeling, verduurzaming en zwaardere vormen van herstructurering. In 2019 is een subsidieregeling geopend voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans. In 2020 en 2021 wordt op basis van deze scans een demoproject voor de verduurzaming van bedrijventerreinen gestart, met inzet van de gelden uit de regio envelop.

Maatschappelijk effect
Zeeland is een provincie waar het goed wonen, werken en leven is.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Law Delta

Terug naar navigatie - Law Delta

Een Law Delta is gerealiseerd op een deel van het beoogde terrein van de marinierskazerne in Vlissingen.
Deze doelstelling maakt onderdeel uit van het compensatiepakket Wind in de Zeilen. Dit betreft het justitieel complex Vlissingen (JCV) dat bestaat uit een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting, een hoog beveiligde zittingslocatie en een beveiligde verblijfsfaciliteit waar rechters, officieren van justitie en advocaten tussen zittingsdagen kunnen overnachten en werken. Het Strategisch kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit dat gelieerd is aan de strafrechtketen zal elders in Vlissingen als een separate ontwikkeling tot stand worden gebracht.
De gezamenlijke inschatting van rijk en regio is dat op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2023 kan worden gestart met bouwen van het justitieel complex. Een start eind 2023 kent de volgende afhankelijkheden en risico’s:
- oplevering van advies over de locatiekeuze in het laatste kwartaal van 2020, en vervolgens commitment van rijk en regio ten behoeve van voortvarende besluitvorming daarover uiterlijk in januari 2021;
- aandacht voor de voorbereiding en begeleiding van het proces met betrekking tot ruimtelijke procedures, om deze zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen;
- beschikbaarheid van een marktpartij;
- de gevolgen van de omgevingswet, die gedurende de planfase wordt ingevoerd, zijn nog onbekend.
Oplevering van het complex wordt op zijn vroegst mogelijk geacht in de tweede helft van 2026.

Acties

Voorbereiding omgevingswet

Terug naar navigatie - Voorbereiding omgevingswet

Uiterlijk op het moment van het inwerkingtreden van de omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2022, werkt de provincie volgens de gedachte achter de omgevingswet.

Acties

Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd

De kwaliteit en basiswaarden van Zeeland en de Zeeuwse kust zijn behouden en tegelijkertijd is meer economische ontwikkeling mogelijk gemaakt. Hierdoor is een positieve bijdrage geleverd aan de kansen van de profilering van Zeeland als jaarrond bestemming en meer spreiding van onze gasten over Zeeland. De toeristische sector is toekomstbestendiger en robuuster en er is meer kennis over onze gasten en de impact van bezoekersstromen op onze economie, leefbaarheid en voorzieningen.
De kwaliteit en basiswaarden van Zeeland bestaan uit de kust, stranden en duinen, met daarachter het agrarisch landschap, aantrekkelijke dorpen en steden, de zilte natuur, onderscheidende evenementen en activiteiten. Deze doelstelling is een gezamenlijke opgave met onder andere gemeenten, (recreatieve) ondernemers, milieuorganisaties, waterschap en Rijkswaterstaat.

Acties

Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

Terug naar navigatie - Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt

Via uitvoering van de wettelijke milieutaken wordt ingezet op het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om met de uitvoering de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden verloren. Dit doet de Provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. De uitvoering van het milieubeleid is gemandateerd aan de RUD Zeeland en voor de Brzo taken aan de DCMR, zijnde de Brzo-RUD

Het Milieuprogramma en het VTH programma dragen bij aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving.

Acties

Water en Bodem met kwaliteit

Terug naar navigatie - Water en Bodem met kwaliteit

Een duurzaam bodemgebruik en goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, waterpeilen die voldoen aan normering en duurzame bescherming tegen overstromingen zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. 

Een aantal reguliere taken op het vlak van water(beheer) wordt structureel uitgevoerd. De provincie draagt samen met andere overheden (waterschap, Evides, Rijk) bij aan het behoud en waar mogelijk verbetering van de waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater, drinkwater en zwemwater.

Acties

Deltawateren

Terug naar navigatie - Deltawateren

Een ecologisch gezonde, veilige en economisch aantrekkelijke delta. Door samen met onze partners in te zetten op:
- Het realiseren van een gezond ecologisch systeem
- Het verder versterken van de (water)veiligheid
- De zorg voor voldoende zoet water
- Het stimuleren van de economische vitaliteit

Acties

Ruimtelijke kwaliteit: wonen

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit: wonen

Ruimtelijke kwaliteit versterken:
Een passende duurzame woning en een prettige woonomgeving.

Acties

Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen

Regionale bedrijventerreinen zijn beter benut en beschikken over meer kwaliteit en duurzaamheid.

We werken aan het beschikbaar hebben van voldoende planologische ruimte voor havenontwikkeling en bedrijven en zetten in op een kwaliteitsimpuls en de verduurzaming van terreinen. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal geconstateerde overtredingen bij bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent.

Het aantal uitgevoerde emissiemetingen lucht

Het aantal overtredingen van luchtvoorschriften

 

 

35

5

 

 

33

4

 

 

38

8

 

 

45

6

 

 

43

6

 

 

46

5

 

 

45

4

 

Aantal klachten overlast.

Aantal ingediende klachten

Aantal klachtensituaties

 

190

132

 

264

215

 

573

123

 

343

84

 

213

35

 

314

30

 

266

32

 

Aantal zwembaden

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

Aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

 

130

25

55

0

128

17

55

0

128

46

54

0

122

32

57

0

124

20

55

1

118

38

55

1

116

24

55

1

 

Aantal woningen binnen geluidszones rond industrieterreinen waarvoor geldt dat, ook na saneringsmaatregelen, de geluidsbelasting van 60 dB(A) wordt overschreden is in 2018 verminderd ten opzichte van 2012.

12

12

12

12

12

12

12

 

Milieuhygiënische spoedlocaties bodemverontreiniging zijn uiterlijk in 2020 gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

Aantal spoedlocaties in uitvoering of nog op te pakken

 

 

 

11

 

10

 

5

 

5

 

5

 

Goede naleving bodemsanerings- en nazorgverplichtingen.

•              Aantal saneringen in uitvoering

•              Aantal overtredingen

 

31

4

 

54

1

 

35

3

 

55

7

 

44

0

 

53

1

 

50

0

 

 

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

•  percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

 

0

 

0

 

0

 

 

     

Aantal overnachtingen toeristische gasten***

8.981.000

9.830.000

9.901.000

10.116.000

10.089.000

10.494.000

nnb nnb

Aantal overnachtingen vaste gasten***

nb

nb

nb

nb

7.000.000

8.100.000

nnb nnb

Tevredenheid over beleving van Zeeland****

8,15

8,13

8,14

8,31

8,27

8,4

8,3 niet gemeten

*** Nieuwe gegevens Kenniscentrum Kusttoerisme dat jaarlijks wordt verzameld op basis van o.a. toeristenbelasting.

**** Bron: CVO; algemeen oordeel van Nederlandse vakantiegangers voor hun vakantie in Zeeland. Deze gegevens zijn beschikbaar tot en met 2019.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2018

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Einddoel

Milieubelasting door uitstoot bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent, is verminderd ten opzichte van 2006

Gemeten en berekende emissiegegevens

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006.

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Er wordt voldaan aan de wettelijke normen en grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit

Gemeten immissiemetingen bij meetpunten Zierikzee en Philippine

Er wordt voldaan aan wettelijke normen.

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

Toeristische bestedingen

De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming voor Zeeland

€ 1,85 mld.

€ 1,85 mld (wordt naar verwachting lager door bestedingseffecten economische crisis als gevolg coronamaatregelen)

€ 1,85 mld (afwachten bestedingseffecten doorwerking economische crisis als gevolg coronamaatregelen)

€ 1,9 mld.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021
Lasten
020101-Voorbereiding omgevingswet 606
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 1.444
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 8.674
020201-Water en bodem met kwaliteit 556
020202-Deltawateren 2.476
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 1.077
029999-Ambtelijke inzet 3.163
Totaal Lasten 17.997
Baten
020101-Voorbereiding omgevingswet 24
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 232
020201-Water en bodem met kwaliteit 184
Totaal Baten 440
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.558
Onttrekkingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 -98
Toevoegingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 115
Mutaties reserves -213