Vertaaltabel beleidsdoelstellingen

Vertaaltabel doelstellingen begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020

Terug naar navigatie - Vertaaltabel doelstellingen begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020

In het coalitieakkoord hebben wij een onderscheid gedefinieerd tussen strategische opgaven en uitvoeringsprogramma’s. Bij de opgaven gaat het om het vinden van oplossingen voor de grote vraagstukken die op ons afkomen. In de uitvoeringsprogramma’s ligt het accent op de uitvoering van het beleid zoals dat nu geldt, en op de uitvoering die in de opgaven wordt ontwikkeld. Op dit moment sluiten de begrotingsprogramma’s en de uitvoeringsprogramma’s echter niet geheel op elkaar aan, wat tot verwarring kan leiden.

De uitvoeringsprogramma’s kennen sterke inhoudelijke overlappen met de andere programma’s en uiteraard ook met de strategische opgaven, die input leveren voor de uitvoering. Beleidsvelden die een directe wisselwerking met elkaar hebben zijn zoveel mogelijk geclusterd in de uitvoeringsprogramma’s. In de zomernota 2019 hebben wij aangegeven hoe de uitvoeringsprogramma’s inhoudelijk zijn opgebouwd.

In de voorjaarsnota 2020 is besloten om de begroting 2021 in lijn brengen met de beleidsvelden in de uitvoeringsprogramma’s. Hieronder is een tabel opgenomen waarin de substantiële wijziging in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 zijn opgenomen:

 

Begroting 2021 Waar opgenomen in begroting 2020
Programma 1: Grote projecten en strategische opgaven Ongewijzigd
   
Programma 2: Woonplaats Zeeland Programma 2: Fysieke leefomgeving
020101 Voorbereiding omgevingswet 020101
020102 Kwaliteitskust 020102
020103 Goed woon- en werkklimaat 020103
020104 Law Delta NIEUW
020201 Water en bodem met kwaliteit 080104 Water en bodem met kwaliteit
020202 Deltawateren 080102 Deltawateren
020301 Ruimtelijke kwaliteit wonen

050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken

020303 Ruimtelijke kwaliteit impuls bedrijventerreinen

050106 Provinciale Impuls Wonen

 

 

Programma 3: Balans in landelijk gebied

Programma 3: Landelijk gebied, natuur en landbouw

030101 Realisatie Natuurnetwerk

030101

030102 Natuurbeheer en Natuurbescherming

030102 natuurbeheer + 030104 natuurbescherming

030103 Natuurherstel

030103

030105 Natuurbeleving

030105

030106 Volhoudbare landbouw

030106

 

 

Programma 4: Ondernemend Zeeland

Programma 4: Regionale economie

040101 Arbeidsmarkt

040101

040102 Concurrentiepositie food

040102

040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

040103

040104 Campus Zeeland

040104

040105 Innovatie infrastructuur en - fondsen

040105

040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering

040106

040107 Circulaire economie

080105 Circulaire economie

040108 Concurrentiepositie logistiek

050108 Concurrentiepositie logistiek

 

 

Programma 5: Mobiliteit op maat

Programma 5: Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid

050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

050101

050102 Bereikbaarheid voor de mensen

050102

050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

050103

050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

050104

050105 Wegeninvesteringen

050105

050107 Uitvoering slimme mobiliteit

050107

 

 

Programma 6: Iedereen telt!

Programma 6: Culturele infrastructuur en monumenten

060101 Toekomstbestendige culturele infrastructuur

060101

060102 Cultureel erfgoed

060102

060103 Kunsten

060103

060104 (Talent)ontwikkeling

060104

060201 Evenementen

040106 Uitvoering Zichtbaar Zeeland

060401 Leefbaarheid - Brede welvaart, versterking zorginfrastructuur

050107 Maatschappelijk initiatief versterken

060402 Gezond leven

050110 Sport verenigt zeeland

 

 

Programma 7: Bestuur

Programma 7: Bestuur

070101 Interbestuurlijk toezicht

070101

070102 Samenwerkend bestuur

070102

070104 Signalerend bestuur

070104

070105 Weerbaar bestuur

070105

 

 

Programma 8: Energie op klimaat!

Programma 8: Klimaat en energie

080101 Uitvoering klimaatadaptie en voldoende zoet water

080101

080103 Energietransitie

080103