Paragraaf Verbonden partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door GS uit hun midden. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De overige leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2021 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

Door PS is een besluit genomen over de invoering per 2020 van een nieuwe verrekensystematiek bij RUD Zeeland. Bij de in 2019 uit te voeren evaluatie van de verrekensystematiek PxQ kan blijken dat de provincie uiteindelijk meer moet gaan betalen dan waarvan nu wordt uitgegaan. De invoering van PxQ is doorgeschoven naar 2021, maar de uitkomsten van de financiële gevolgen zijn nu nog niet bekend.

De overgang van de BRZO-werkzaamheden van de RUD Zeeland naar de DCMR als gevolg van de wettelijke toebedeling van deze taak aan DCMR heeft frictiekosten met zich meegebracht. Met de RUD Zeeland en met de DCMR worden jaarlijks jaarplannen afgesloten waarin de door hen voor de provincie uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen. Mogelijk zal de DCMR het kwaliteitsniveau van de Brzo taken op een hoger niveau willen brengen, daarmee kunnen extra kosten gemoeid zijn.

Voorts worden de Briks taken die voor wat betreft de bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, vanaf 2021 door de Omgevingsdiensten uitgevoerd in plaats van door de gemeenten. Hiermee kunnen extra kosten gemoeid zijn.

PZEM N.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam van DELTA N.V. gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:
• het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s);
• het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten;
• het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders;
• haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen.
• om invulling te geven aan de aandeelhouderstrategie onderzoekt PZEM samen met de aandeelhouders op welke wijze de aandelen Evides (waterbedrijf) kunnen worden overgeheveld naar de PZEM aandeelhouders

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000 Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

  • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens;
  • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
  • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Dienen van het publiek belang wat gemoeid is met de haven:
• In stand houden van kwalitatief hoogstaande en veilige haveninfrastructuur;
• Bevorderen duurzame werkgelegenheid;
• Financieel gezond beleid en adequaat risicobeheer gericht op continuïteit en afbouwen van overheidsgaranties;
• Doelstelling gemiddeld 8% rendement op Eigen Vermogen.

Voor North Sea Port wordt een nieuwe aandeelhoudersstrategie opgesteld.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2019 € 416 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2021 € 465 miljoen + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 232,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:
• Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen;
• Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten;
• Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds;
• Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen;
• Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen.  De korting voor de T-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. Sinds de openstelling van de Westerscheldetunnel ligt de gemiddelde groei van het aantal passages iets boven de 3% per jaar. In het beleidsplan 2020 van de NV Westerscheldetunnel wordt voor 2020 uitgegaan van een groei van het aantal passages van  2,5%. Vanaf  2029 wordt gerekend met een groei van 2%. De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een negatief effect hebben op deze percentages. Daarnaast zijn de t-tag-tarieven met ingang van 1 januari 2020 verlaagd. Dit heeft een substantiële invloed op het resultaat en dividend.

Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland met de directie van de NV Westerscheldetunnel een intentieverklaring ondertekend met als doel de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel onder voorbehoud van zwaarwegende bedenkingen van Gedeputeerde Staten. In het najaar 2020 zal een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in de Economische Agenda en zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken'.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls Zeeland stimuleert en faciliteert ontwikkeling op het gebied van de (kennis)economie in de meest brede zin van het woord. Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Daarnaast het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het financieren van andere ondernemingen. Voorts stimuleert Impuls Zeeland internationale handelsbevordering.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Verwacht financieel resultaat

Terug naar navigatie - Verwacht financieel resultaat

De nettowinst van de NWB Bank is in 2019 uitgekomen op € 94,5 miljoen. In haar jaarverslag 2019 geeft de NWB Bank aan dat de winst in 2020  om en nabij het niveau van 2019 uit zal komen. Het verwacht resultaat in 2021 is onbekend.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders  op 16 april 2020 is o.a. besloten over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit met haar dividendrecht van 0,060341% een dividenduitkering van € 33.188,-. I.v.m. de COVID-19 pandemie en de onzekerheden die dit met zich meebrengt zal uitkering van dit bedrag uitgesteld worden tot na 1 oktober 2020.

In de meerjarenraming van de Provincie Zeeland is geen dividend van de  NWB Bank geraamd

Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

In de tweede helft van 2020 zal door de Westerschelde Ferry B.V. een meerjarenraming worden opgesteld en ter goedkeuring aan de Provincie Zeeland worden voorgelegd. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn de verwachte onderhoudskosten van beide schepen. Aan een gespecialiseerd extern adviesbureau is gevraagd om de verwachte onderhoudskosten voor de komende 15 jaar in kaart te brengen. Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland met de directie van de NV Westerscheldetunnel een intentieverklaring ondertekend met als doel de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel onder voorbehoud van zwaarwegende bedenkingen van Provinciale  Staten. In de tweede helft van 2020 zal een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een negatief effect hebben het aantal passagiers hetgeen een negatief effect heeft op het verwachte resultaat.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland werken hierbij samen aan een Zeeuwse financieringsinfrastructuur; enerzijds aansluitend bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en anderzijds revolverend van aard. 
In het advies compensatiepakket 'Wind in de zeilen'wordt voorgesteld dat het Rijk haar inbreng in het Inversteringsfonds Zeeland met een bedrag van € 20 miljoen vergroot, waardoor het investeringsvermogen wordt vergroot. 

Voor financiering van innovatieve ondernemers worden (door Impuls) twee fondsen beheerd. InnoGo! begeleidt en/of financiert Zeeuwse innovatieve startende of mkb ondernemers, waarvan de (technische) innovatie zich in de ontwikkelfase bevindt. Dit fonds verstrekt leningen tot max. € 100.000,- met een rentepercentage van 5%.

Het Zeeuws Participatiefonds investeert in Zeeuwse innovatie en snelgroeiende mkb-bedrijven in de vroege groeifase, waarvan de innovatie reeds op de markt is. Dit gebeurt in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt op dit moment een maximum van € 1.000.000,-.

Daarnaast heeft Impuls een fonds om campingeigenaren te financieren, die willen investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun camping. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Provincie Zeeland draagt in 2021 circa € 1.664.550 bij in de kosten van het IPO-secretariaat, programma gebonden en incidentele bijdragen. Dit bedrag is tot stand gekomen volgens de zogenaamde IPO-verdeelsleutel. Dit bedrag is gebaseerd op de concept-begroting vastgesteld door het IPO-Bestuur. De definitieve begroting 2021 wordt pas in oktober 2020 door de Algemene Vergadering vastgesteld.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het betreft hier met name een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld in door Provinciale Staten in haar vergadering van 15 juli 2016. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

  • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
  • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. In de volgende pagina’s wordt hierover per verbonden partij informatie gegeven.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2021 naar verwachting totaal € 128,4 mln.
  • In 2021 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor € 232,5 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

•             Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

•             PZEM N.V.

•             North Sea Port SE

•             N.V. Westerscheldetunnel (WST)

•             N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

•             Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

•             Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

•             Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

•             Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Stichtingen en verenigingen

•             Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

•             Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst