Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

Tabel lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per taakveld
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021
Baten Lasten Toevoegingen Ontrekkingen Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 121.823 2.999 0 0 118.824
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 45.633 0 0 0 45.633
0.3 Geldleningen en uitzettingen 49 2.479 0 0 -2.431
0.4 Deelnemingen 12.255 315 0 0 11.940
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b 8.550 963 0 0 7.587
0.6 Overhead 113 28.289 0 0 -28.177
0.8 Mutaties reserves 0 0 42.076 45.864 3.788
1.1 Provinciale Staten 0 2.578 0 0 -2.578
1.2 Gedeputeerde Staten 43 1.376 0 0 -1.333
1.3 Kabinetszaken 0 695 0 0 -695
1.4 Bestuurlijke organisatie 109 801 0 0 -692
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 0 306 0 0 -306
1.6 Openbare orde en veiligheid 0 484 0 0 -484
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 0 804 0 0 -804
2.1 Landwegen 1.002 32.171 0 0 -31.169
2.2 Waterwegen 171 5.280 0 0 -5.109
2.3 Openbaar vervoer 2.247 25.991 0 0 -23.744
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 58 948 0 0 -890
3.1 Waterkeringen 0 404 0 0 -404
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 0 537 0 0 -537
3.3 Kwantiteit grondwater 184 3.388 0 0 -3.204
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 0 459 0 0 -459
3.5 Kwaliteit grondwater 0 352 0 0 -352
3.9 Water, overige baten en lasten 0 48 0 0 -48
4.1 Bodembescherming 208 1.146 0 0 -938
4.4 Vergunningverlening en handhaving 48 8.100 0 0 -8.053
4.6 Duurzaamheid 16 4.313 0 0 -4.296
4.9 Milieu, overige baten en lasten 0 57 0 0 -57
5.1 Natuurontwikkeling 23.248 26.827 0 0 -3.579
5.2 Beheer natuurgebieden 117 16.829 0 0 -16.712
5.3 Beheer flora en fauna 111 3.222 0 0 -3.111
5.9 Natuur, overige baten en lasten 0 546 0 0 -546
6.1 Agrarische aangelegenheden 1.026 8.455 0 0 -7.429
6.2 Logistiek 0 1.972 0 0 -1.972
6.3 Kennis en innovatie 0 2.768 0 0 -2.768
6.4 Recreatie en toerisme 380 5.697 0 0 -5.317
6.9 Regionale economie, overige baten en 502 4.542 0 0 -4.040
7.1 Cultuur 714 11.932 0 0 -11.217
7.2 Maatschappij 0 7.199 0 0 -7.199
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 0 436 0 0 -436
8.1 Ruimtelijke ordening 618 6.274 0 0 -5.655
8.2 Volkshuisvesting 0 416 0 0 -416
8.3 Stedelijke vernieuwing 0 613 0 0 -613