Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dienen op de balans de reserves, voorzieningen en overlopende passiva toegelicht te worden, naar de aard en reden enerzijds en de wijzigingen in de stand anderzijds. De toelichting wordt per balanspost gegeven. Het meerjarig verloop van de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva worden in de financiële tabellen aangegeven. In de regels af (onttrekking) en bij (toevoeging) is een opsomming gegeven van verplichtingen ten laste van de balansposten, waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben of welke in deze begroting vastgesteld worden.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen wordt aangemerkt. Reserves zijn vrij te besteden, tenzij de politiek aan een reserve een bestemming heeft gegeven. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij Provinciale Staten. Voorts mag aan een reserve rente worden toe­gerekend, maar de Provincie Zeeland heeft in de financiële verordening 2017 vastgelegd dit niet te doen.

Met ingang van 2004 is het BBV van toepassing. Dit besluit schrijft voor dat mutaties in reserves uitsluitend via resultaatbestemming mogen plaatsvinden. Dit betekent dat elk voor­stel tot wijziging van de lasten van een programma, dat gedekt wordt middels een beschikking over een (bestemmings)reserve ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze manier is de bevoegdheid over de bestemming van de reserves door Provinciale Staten geborgd.

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de algemene reserve kan het provinciaal bestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten al een bestemming hebben gegeven.

Als besloten wordt dat projecten later in de tijd uitgevoerd worden of eerder in uitvoering komen dan oorspronkelijk begroot en daarbij verschuiven over de jaargrens, dan worden deze budgetten met instem­ming van Provinciale Staten van het ene naar het andere jaar budgetneutraal overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten (de toevoeging en onttrekking zijn per saldo over de boekjaren van gelijke omvang).

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op de reserves voor de periode 2020-2024.

Tabel mutaties reserves

Terug naar navigatie - Tabel mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024
Algemene reserve 21.242 23.823 20.809 17.795 16.795
Toevoegingen 6.081 986 986 - -
Onttrekkingen 3.500 4.000 4.000 1.000 -
Eind 23.823 20.809 17.795 16.795 16.795
Resultaat 2019 9.670 - - - -
Toevoegingen -9.670 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind - - - - -
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 28.094 24.784 18.915 13.246 5.814
Toevoegingen 15.130 12.255 12.380 12.857 11.995
Onttrekkingen 18.440 18.124 18.049 20.290 18.396
Eind 24.784 18.915 13.246 5.814 -587
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum 3.404 3.204 3.004 2.804 2.604
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Eind 3.204 3.004 2.804 2.604 2.404
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw 1.834 1.732 1.631 1.529 1.427
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Eind 1.732 1.631 1.529 1.427 1.325
Dekkingsreserve Schuytvlot 3.113 2.958 2.802 2.647 2.492
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Eind 2.958 2.802 2.647 2.492 2.336
Dekkingsreserve Mauritsfort 95 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 95 - - - -
Eind - - - - -
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen 2.131 1.979 1.827 1.675 1.522
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Eind 1.979 1.827 1.675 1.522 1.370
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen 1.376 1.284 1.192 1.099 1.007
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Eind 1.284 1.192 1.099 1.007 915
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke 2.000 1.933 1.867 1.800 1.734
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 67 67 67 67 67
Eind 1.933 1.867 1.800 1.734 1.667
Reserve meerjarige projecten 21.686 5.817 6.351 1.859 2.215
Toevoegingen 5.752 1.783 2.836 1.632 2.192
Onttrekkingen 21.622 1.249 7.328 1.275 1.743
Eind 5.817 6.351 1.859 2.215 2.664
Reserve incidentele doelstellingen 128 128 - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 128 - - -
Eind 128 - - - -
Reserve natuur 7.126 3.626 3.626 3.626 3.626
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 3.500 - - - -
Eind 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626
Reserve investeringsagenda 7.738 2.967 4.840 18.765 35.376
Toevoegingen 16.429 16.045 19.396 20.747 21.000
Onttrekkingen 21.200 14.173 5.471 4.136 628
Eind 2.967 4.840 18.765 35.376 55.748
Reserve Marinierskazerne 3.593 3.910 4.226 4.543 4.860
Toevoegingen 317 317 317 317 317
Onttrekkingen - - - - -
Eind 3.910 4.226 4.543 4.860 5.176
Reserve wegeninvesteringen 9.688 13.319 17.082 17.402 17.686
Toevoegingen 4.302 4.077 777 777 13
Onttrekkingen 671 313 457 493 493
Eind 13.319 17.082 17.402 17.686 17.205
Dekkingsreserve gebouw G 2.206 2.132 2.058 1.984 1.910
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Eind 2.132 2.058 1.984 1.910 1.836
Dekkingsreserve N286 700 680 660 640 620
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 20 20 20 20 20
Eind 680 660 640 620 600
Bestemmingsreserve ZIS 2.051 965 2 2 2
Toevoegingen 2 - - - -
Onttrekkingen 1.088 963 - - -
Eind 965 2 2 2 2
Dekkingsreserve NCV 266 239 213 186 160
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 239 213 186 160 133
Bestemmingsreserve investeringsfonds 5.500 6.500 7.000 7.500 8.000
Toevoegingen 1.000 500 500 500 500
Onttrekkingen - - - - -
Eind 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500
Onderhoudsreserve infrastructuur 3.294 256 289 318 369
Toevoegingen 5.958 5.388 5.387 4.700 7.831
Onttrekkingen 8.997 5.355 5.359 4.648 5.791
Eind 256 289 318 369 2.410
Dekkingsreserve IT-infrastructuur 500 400 300 200 100
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 100
Eind 400 300 200 100 -
Dekkingsreserve WSF 459 - - - -
Toevoegingen -459 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind - - - - -
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding 125 210 196 181 166
Toevoegingen 100 - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Eind 210 196 181 166 151
Dekkingsreserve investering apparaatskosten - 293 293 293 293
Toevoegingen 293 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 293 293 293 293 293
Bestemmingsreserve onderh. Bedrijfspanden 699 902 1.070 1.218 1.219
Toevoegingen 865 725 725 506 466
Onttrekkingen 662 557 578 504 439
Eind 902 1.070 1.218 1.219 1.246
Totaal reserves 104.039 100.251 101.310 109.995 125.815

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Op de algemene reserve wordt het vrijbeschikbare eigen vermogen verantwoord. Provinciale Staten kunnen een deel ervan oormerken, via de vorming van een bestemmingsreserve. De Algemene Reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit (zie paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 21,2 miljoen, deze daalt naar € 16,8 miljoen in 2024.

Algemene Reserve rekeningresultaat na bestemming
Het rekeningresultaat van het vorig rekeningjaar is het beginsaldo. Bij het vaststellen door Provinciale Staten van de bestemming van het rekeningresultaat in mei van het daaropvolgende jaar wordt het afgeboekt en aan de bestemming toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Westeschelde- en Sluiskiltunnel
In het kader van de investeringen in de Sluiskiltunnel is, uit de voor de aanleg van de tunnel beschikbaar gestelde middelen, een bestemmingsreserve gevormd. In eerste instantie werden de investeringen in de Sluiskiltunnel rechtstreeks onttrokken aan deze reserve. Per 1 januari 2014 is besloten de investeringen in de tunnel niet langer rechtstreeks te onttrekken aan deze reserve, maar deze te activeren op de balans en in 10 jaar (bij gereedkomen van de tunnel) af te schrijven. Aan de reserve wordt jaarlijks het ontvangen dividend van de NV Westerscheldetunnel toegevoegd. De onttrekkingen aan deze reserve bestaan uit afschrijving- en rentelasten en de werkelijke onderhouds- en verzekeringslasten van de Sluiskiltunnel.

Bestemmingsreserve meerjarige projecten
Op basis van besluitvorming in het kader van overhevelen budgetten waren tot 2015 jaren toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in het saldo van de algemene reserve. Om de presentatie en rubricering van deze toevoegingen en onttrekkingen te verbeteren, is met de zomernota 2015 de bestemmingsreserve meerjarige projecten gevormd. Het overhevelen van budgetten geschiedt nu door het onttrekken en toevoegen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, zodat een juist beeld blijft bestaan over het verloop van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen
In de bestemmingsreserve Incidentele doelstellingen 2015-2019 zijn de financiële middelen voor de concreet geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord 2015-2019 gereserveerd. Deze reserve is gevormd door de besluitvorming in de zomernota 2015.

Bestemmingsreserve natuur
Bij het behandelen van de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is besloten om van de incidentele boekwinst op de grondtransacties een bestemmingsreserve natuur te vormen omdat dit transacties betroffen waarop afspraken uit het Natuurakkoord en de Bestuursovereenkomst Grond (december 2013) van toepassing zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze afspraken is het nodig om het saldo van deze transacties te muteren en deze verwerkingswijze te blijven hanteren tot alle hectares volledig zin verkocht/geruild tot uiterlijk 2027.

Bestemmingsreserve investeringsagenda
In de voorjaarsnota 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen om ruimte te maken voor een aantal grotere investeringen die voor Zeeland nodig zin. Het realiseren van voldoende investeringsruimte is nodig om (co)financiering te kunnen leveren voor grootse kansen die zich voordoen, ook als we nog niet precies weten hoe groot de provinciale inzet moet zijn en wat de bijdrage van anderen is. De inzet vanuit de investeringsagenda geldt primair voor Campus Zeeland, de investeringen in de Zuidwestelijke delta, economische innovatie, impuls bedrijventerreinen, natuurontwikkeling en wegeninvesteringen. Met ingang van de nieuwe bestuursperiode is de investeringsagenda uitgebreid met de strategische opgaven. Twee keer per jaar worden voorstellen aan Provinciale Staten gedaan voor bestedingen ten laste van de investeringsagenda.

Bestemmingsreserve MAR-kazerne
In 2016 is de bestemmingsreserve Marinierskazerne gevormd. Deze bestemmingsreserve werd gevormd zodat na dertig jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om de gevolgen van de dan opnieuw af te sluiten erfpachtovereenkomst met het Rijk te kunnen dekken. De financiële verwerking van de uitkomsten van het compensatiepakket Wind in de Zeilen wordt wordt jaarlijks gevoed zodat na 30 jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om de gevolgen van de dan opnieuw af te sluiten erpachtovereenkomst met het Rijk te kunnen dekken.  De financiële verwerking van de uitkomsten van het compensatiepakket Wind in de Zeilen wordt separaat met de Najaarsnota 2020 aan uw Staten voorgelegd, waarna deze bestemmingsreserve komt te vervallen.

Bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling (ZIS)
In december 2017 is de bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling gevormd om het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” uit te voeren.

Bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV
Bij de voorjaarsnota 2018 is besloten de bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV te vormen. De bestemmingsreserve is gevormd om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds Zeeland BV af te dekken.

Bestemmingsreserve infrastructuur
Bij de behandeling van de Zomernota 2017 is besloten om voor het groot onderhoud aan natte kunstwerken een bestemmingsreserve te vormen zodat de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren verdeeld worden. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden
In de Voorjaarsnota 2018 is het voorstel gedaan om een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen in te stellen. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Vanuit het BBV dienen investeringen in economische activa geactiveerd te worden en dient de afschrijvingslast jaarlijks in de exploitatierekening geboekt te worden. Het provinciaal beleid is erop gericht zo weinig mogelijk structureel beslag op middelen te leggen. Om deze afschrijvingslasten direct te dekken op het moment van besluit tot investering, is in het jaar van besluit een dekkingsreserve gevormd van gelijke omvang als het investeringskrediet. Op deze manier wordt de budgettaire ruimte in de toekomst niet belast. Er zijn dekkingsreserves gevormd voor onderstaande investeringen.

Bestemmingsreserve verbouwing Zeeuws Museum
De verbouwing van het Zeeuws Museum is in 2007 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Gistpoortgebouw
De verbouwing van het Gistpoortgebouw is in 2009 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve verbouwing pand Schuytvlot
De verbouwing van het pand Schuytvlot is in 2010 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve wegsteunpunt Mauritsfort
Vanuit de wegenoverdracht is in 2008 deze Bestemmingsreserve gevormd. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Fast Ferry aanlandingsvoorzieningen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding (WOV) is voor de investering van de Fast Ferry aanlandingsvoorziening een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Fast Ferry gebouwen en terreinen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding is voor de investering van de Fast Ferry gebouwen en terreinen een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve wegsteunpunt ’s-Heer Arendskerke
In verband met de investering van een nieuw te bouwen wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke/Eindewege is een bestemmingsreserve gevormd. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve afschrijving verbouwing gebouw G
In verband met de investering in de verbouwing van gebouw G is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve afschrijving N286 landbouwroute
In verband met de investering in de N286 landbouwroute is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve modernisering nautische centrale Vlissingen
In verband met de investering in de nautische centrale Vlissingen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Dekkingsreserve wegeninvesteringen
In verband met investeringen in de wegen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve IT-infrastructuur
In verband met de investering in de IT-infrastructuur is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Westerscheldeferry
In 2019 heeft de provincie Zeeland een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld aan de Westerscheldeferry middels een kapitaalstorting in de vorm van agio. Om eventuele afwaarderingen van de genoemde kapitaalstorting op te vangen is de bestemmingsreserve Westerscheldeferry gevormd. Eventuele afwaarderingen worden ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
In verband met de investering in het gladheidbestrijdingsmaterieel is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Dekkingsreserve investering apparaatskosten
In verband met het activeren van de personeelslasten op investeringsprojecten is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks te laste gebracht van deze dekkingsreserve zodra de investering in gebruik is genomen.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Een voorziening is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Voorzieningen zijn niet vrij te besteden. Op grond van artikel 44 van het BBV moeten – en in enkele gevallen mogen – voorzieningen gevormd worden door Gedeputeerde Staten volgens bepaalde criteria:

1a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
1b. Op de balansdatum bestaande risico's voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
1c. Gelijkmatiger verdelen van de lasten;
2. Niet bestede bijdragen van derden voor een specifiek doel (derde is niet een Europees of Nederlands overheidslichaam).

Aan een voorziening mag geen rente worden toegerekend. Behalve wanneer de berekening van een voorziening gebaseerd is op contante waarde, dan wordt er jaarlijks wel rente toegevoegd aan de voorziening.

Het kenmerkende van een voorziening is dat de omvang van een voorziening altijd even hoog moet zijn als de verplichting of het ingeschatte risico. Beleidsuitgangspunt met betrekking tot voorzieningen is dat jaarlijks de hoogte en de noodzaak van handhaving van de voorzieningen worden beoordeeld en eventueel middels een toevoeging of onttrekking aangepast via een begrotingswijziging in de exploitatie.

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op voorzieningen voor de periode 2020-2024.

Specificatie voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023 2024
Voorziening wachtgelden PSD 2.516 1.841 1.449 1.081 748
Toevoegingen 25 19 18 16 15
Aanwendingen 700 412 386 349 320
Eind 1.841 1.449 1.081 748 443
Voorziening non-activiteitsregeling 1.668 395 60 0 0
Toevoegingen 24 8 - - -
Aanwendingen 1.298 343 60 - -
Eind 395 60 0 0 0
Voorziening waardeoverdracht pensioen politieke ambtsdragers 2.293 2.443 2.593 2.743 2.893
Toevoegingen 150 150 150 150 150
Aanwendingen - - - - -
Eind 2.443 2.593 2.743 2.893 3.043
Voorziening Thermphos 6.945 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 6.945 - - - -
Eind - - - - -
Voorziening waterbeheer 938 962 986 1.010 1.034
Toevoegingen 184 184 184 184 184
Aanwendingen 160 160 160 160 160
Eind 962 986 1.010 1.034 1.058
Voorziening frictiekosten RUD 1.671 1.065 649 330 112
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 606 416 319 218 112
Eind 1.065 649 330 112 -
Totaal voorieningen 6.706 5.737 5.164 4.787 4.544

Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Voorziening middelen derden met specifiek bestedingsdoel.

Voorziening waterbeheer
De leges voor de waterheffing worden jaarlijks toegevoegd en de uitgaven in verband met de compensatie van de negatieve effecten van deze wateronttrekkingen en die geen gelijkmatig patroon vertonen per jaar worden hieruit betaald. In de meerjarenbegroting worden de uitgaven voor de op handen zijnde gerelateerde projecten onttrokken aan de voorziening.

Voorzieningen conform artikel 44 A BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44 A BBV

Op bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Voorziening wachtgelden PSD
De voorziening is gevormd voor de (wachtgeld)verplichtingen van ex-PSD-ers na de opheffing van de PSD in 2003. Bij het beëindigen van de PSD heeft het Rijk de sanering afgekocht en zijn voor de wachtgelden deze middelen, aangevuld met provinciale middelen, op contante waarde toegevoegd aan deze voorziening. De voorziening komt voort uit het sociaal plan waarin de provincie garant staat voor een aanvulling op het inkomen tot een bepaald niveau.

Voor het bepalen van de wachtgeldrechten is gebruik gemaakt van de basisgegevens per wachtgelder, zoals deze ook worden gebruikt door Loyalis, de uitvoerende instantie voor de wachtgelden. Daarnaast op de inzichten die de bemiddelingscommissie heeft van de neveninkomsten nu en in de toekomst. De rentecomponent, de inflatie en het prijspeil van de berekening is in overeenstemming met het meerjarig besluit. De rechten zijn gebaseerd op de opheffingsdatum PSD van 18 maart 2003.
De uitkering wachtgelden als aanvulling op andere inkomsten wordt jaarlijks onttrokken en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening. Deze is gelijk aan de renteopbrengst van de uitgezette middelen.

Voorziening non activiteitsregeling 2013
In 2012 is besloten om in het kader van de organisatieontwikkeling een Non-activiteitsregeling 2013 (NAR) in te stellen voor werknemers die op 1 januari 2013 ouder dan 57 jaar. Voor de kosten van niet actief personeel in de komende jaren is een voorziening gevormd.

De hoogte van deze voorziening is bepaald door de basisgegevens van alle deelnemers te bepalen en deze te waarderen tegen de netto contante waarde. De salarisbetalingen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening met dezelfde uitgangspunten als bij de voorziening wachtgelden PSD.

Voorziening waardeoverdracht GS-pensioen
Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is in 2013 een voorziening overeenkomstig aangelegd. Eventuele afkoopsommen van voormalige bestuurders die verschuldigd zijn bij de overdracht van de pensioenafspraken naar pensioenfondsen of andere overheden, worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening Thermphos
Provinciale Staten hebben op 26 september 2014 ingestemd met het voorstel om voor de kosten van de sanerings-BV de voorziening Thermphos in te stellen. Eind 2019 bedroeg de voorziening € 6,9 miljoen. De geraamde onttrekking in 2020 € 6,9 miljoen.

Voorziening frictiekosten RUD
Op 1 juli 2017 is het gewijzigde besluit Omgevingsrecht Z(Bor) in werking getreden. Dit besluit bepaalt dat de Brzo-taken in Zeeland moeten worden uitgevoerd door de wet aangewezen Brzo Omgevingsdiensten DCMR. In september 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat de Brzo-taken daadwerkelijk onder te brengen bij DCMR en dat het personeel van RUD Zeeland, dat belast is met deze taken, overgaat naar DCMR. DCMR zal het personeel huisvesten in Terneuzen. Voor deze overgang is een reorganisatie bij de RUD Zeeland vereist. Bij de reorganisatie treden frictiekosten op. Door een onafhankelijke der de zijn de frictiekosten in beeld gebracht. De Provincie heeft aangegeven de frictiekosten in redelijkheid te vergoeden conform de uitgangspunten voor onderhavige gevallen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland en conform artikel 4:51 van de wet bestuursrecht. Op 4 juli 2019 heeft de RUD Zeeland verzocht deze frictiekosten te vergoeden en zijn de frictiekosten RUD toegevoegd aan deze voorziening

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden.

Voor ontvangen voorschotbedragen van een Europees of Nederlands overheidslichaam met een specifiek bestedingsdoel is het BBV per 1 januari 2008 aangepast in artikel 44 lid 2 en uitgebreid met artikel 49 en 40a en 52a. Hierin worden deze ontvangsten nu als overlopende passiva verantwoord.

Het BBV schrijft voor dat baten en lasten slechts eenmaal op een programma mogen worden gepresenteerd op basis van het uitgavenpatroon. Dit betekent dat lasten (uitgaven) en wijzigingen in de lasten (uitgaven) uit de overlopende passiva in de exploitatie worden voorgelegd ter goedkeuring aan Provinciale Staten met direct ook een bate mutatie van gelijke omvang. Inkomsten (kasontvangsten) worden direct op de balans geboekt en zijn niet meer zichtbaar in de programma's.

Aan een overlopende passiva mag geen rente worden toegerekend. Alleen als het in de subsidie-beschikking door het Rijk voorgeschreven is, wordt er jaarlijks een 'inflatiecorrectie' toegevoegd aan de overlopende passiva om de overlopende passiva middelen op contante waarde te houden. De berekening van deze 'inflatiecorrectie' wordt toegepast zoals in de individuele beschikking is aangegeven.

Specificatie overlopende passiva

Terug naar navigatie - Specificatie overlopende passiva

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)
Europese overheidslichamen
2020 2021 2022 2023 2024
OP Zandsuppletie Roggenplaat 138 138 138 138 138
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 138 138 138 138 138
Het Rijk
2020 2021 2022 2023 2024
OP Natuur Compensatie Westerschelde 448 448 448 448 448
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 448 448 448 448 448
OP Natuur Pakket Westerschelde 51.750 33.975 22.333 - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 17.775 11.642 22.333 - -
Eind 33.975 22.333 - - -
OP BRIM-subsidie Abdij 114 114 114 114 75
Toevoeging 59 59 59 - -
Onttrekking 59 59 59 39 -
Eind 114 114 114 75 75
OP Veilige bermen 974 974 974 974 974
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 974 974 974 974 974
Overige openbare overheidslichamen 2020 2021 2022 2023 2024
OP Actief bodembeheer 42 42 42 42 42
Toevoeging 24 24 24 24 24
Onttrekking 24 24 24 24 24
Eind 42 42 42 42 42
Platform diffuse bronnen 11 11 11 11 11
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 11 11 11 11 11
OP Vitaal Sloe/Kanaalzone 2012-2014 152 152 152 152 152
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 152 152 152 152 152
OP Natuurlijk Vitaal 23 23 23 23 23
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 23 23 23 23 23
OP Green deal biodiversiteit 5 5 5 5 5
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 5 5 5 5 5
OP lobbyiest Den Haag 70 70 70 70 70
Toevoeging 109 109 109 109 109
Onttrekking 109 109 109 109 109
Eind 70 70 70 70 70
OP Kanaalpolder 190 190 190 190 190
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 190 190 190 190 190
Totaal overlopende passiva 36.143 24.501 2.168 2.128 2.128