5. Programma Mobiliteit op maat

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid.  

De invalshoeken daarbij zijn zowel economisch (bijdrage aan bruto Zeeuws product) als maatschappelijk (bijdrage aan bruto Zeeuws geluk).

Deze aanpak loopt via vijf sporen: 

 1. beïnvloeden van verkeersgedrag via een regionale aanpak
 2. investeren in verbetering van de infrastructuur met het oog op doorstroming én verkeersveiligheid
 3. inzet op multimodale netwerken en goederencorridors om snelheid en betrouwbaarheid te borgen 
 4. bieden van een systeem van collectief vervoer om basismobiliteit te bieden 
 5. ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mobiliteitsconcepten voorbereidend op mobiliteit van de toekomst

Dit programma omvat de inspanningen die we hiertoe in 2021 gaan leveren in aansluiting op - en ter versterking van - de activiteiten van andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en de Zeeuwen zélf.

Naast deze uitvoeringsagenda, maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van dit programma.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Versterken netwerksamenwerking Verkeersveiligheid ROVZ.
 • Aanpak verkeersonveiligheid conform Zeeuwse Uitvoeringsagenda  van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) incl. aanpassingen in infrastructuur.
 • Realisatie Wegeninvesteringsprogramma, niet passend binnen het SPV (bereikbaarheid, leefbaarheid)
 • Vorm geven aan themaoverleg Mobiliteit binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • Implementatie Visie op Verkeersmanagement.
 • Inzet op snellere busverbindingen om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor forenzen en scholieren/studenten.
 • ‘Leren door te doen’; pilots/projecten rond gedeelde mobiliteit (auto/fiets), vrijwillige vervoersconcepten (landelijk gebied) en knooppuntontwikkeling (stationsgebieden/busstations).
 • Smart Mobility onderwijs (met inzet middelen regio-envelop); een innovatieve data-gestuurde aanpak voor mobiliteit van studenten.
 • Eerste lichting  Zero Emissiebussen gaat rijden in Zeeland. 
 • Planstudie Midden Zeeland route (doorstroming, verkeersveiligheid).
 • Voorbereiding besluitvorming de railontsluiting van de Zeeuwse havens (Rail Ghent Terneuzen), gezamenlijke lobby met North Sea Port/Terneuzen.
 • Realisatie doelen Logistieke visie Zeeland Connect met drie innovatielijnen, waaronder Pilot Smart Logistics (autonoom transport).
 • Start goederenvervoercorridor Zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen)
 • Ontwikkeling laadinfrastructuur logistiek (weg en water)

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer en onderhoud van onze provinciale infrastructuur bestaande uit (water)wegen, kunstwerken nat en droog en de aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer
 • Het beheer van de concessies voor openbaar vervoer (bus en Westerschelde Ferry)

Ten behoeve van efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen hanteren we de principes van assetmanagement. In 2021 zullen we voor de resterende infrastructurele kapitaalgoederen een uitvoeringsstrategie opstellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze het kapitaalgoed in stand wordt gehouden. De aanpak en activiteiten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry is het belangrijk om een goed beheer op basis van de juiste kwaliteitsindicatoren te combineren met een zekere flexibiliteit om in te spelen op trends en ontwikkelingen die zich voordoen. Dit betreft nu bijvoorbeeld de corona-crisis en in hoeverre na de crisismaatregelen in 2020 er een blijvend effect is dat vertaling verdient in de dienstregeling van 2021 e.v. 

Daarnaast is er sprake van het 'bij de tijd' houden van de bus-concessie (looptijd t/m 2024), zowel financieel als inhoudelijk. Daartoe is in 2020 een intentieovereenkomst met Connexxion gesloten.  Het betreft o.m. de verduurzaming van de bussen (vervanging dieselbussen door elektrische bussen), optimalisatie van het netwerk (meer nadruk op snel scholierenvervoer) en de invoering van nieuwe vormen van betalen.

Eenzelfde traject is er voor de Westerschelde Ferry (looptijd concessie tot 2024). Na de stappen die zijn gezet op het gebied van beleving en marktontwikkeling, is in 2020 werk gemaakt van het in beeld brengen van de onderhoudsbehoefte van de beide SWATH-schepen tot 2033 (einde levensduur). Dit is ook belangrijk voor de afweging rond de toekomst van de WSF (o.a. rol van de markt en inzet nieuwe schepen).

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Provincie Zeeland staat samen met andere overheden in Zeeland in voor een systeem van infrastructuur en collectieve mobiliteits-voorzieningen van voldoende kwaliteit in de zin betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (maart 2018) vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Naast informatiebeheer en organisatiestructuur vormt het Beheerkader de derde pijler waardoor de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen doelmatiger georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt nader beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden.

Acties

Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers is gedaald door een verbeterd verkeersgedrag.

Binnen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) werkt Provincie Zeeland samen met de andere wegbeheerders, OM, Politie en relevante maatschappelijke partners aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Ons motto daarbij is: 100% verkeersveilig daar gaan we voor! Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is de samenwerking verder versterkt. In de nieuwe governancestructuur is een bestuurlijke overlegtafel voorzien waarbij alle bestuurders van overheden en maatschappelijke partners aan tafel zitten. Deze nieuwe governance ziet toe op de gezamenlijke regionale uitvoering.
In 2020 is een Zeeuwse vertaling van het SPV2030 gemaakt. Deze Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV bevat de uitvoeringsstrategie voor Zeeland en is de leidraad voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Voor Zeeland zijn de thema's Infrastructuur en Landbouwverkeer, Kwetsbare en Onervaren weggebruikers, Afleiding en Verkeersovertreders als prioritaire thema's benoemd. Het beleid zal integraal zijn. Door de inzet van de drie E’s, Engineering (infrastructuur), Education (communicatie en educatie) en Enforcement (handhaving) willen we het verkeersgedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden waardoor de risico's op ongelukken verminderen en het aantal slachtoffers in het verkeer in Zeeland daalt.
Het SPV 2030 gaat uit van een risicogestuurde aanpak. Aan de hand van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda moeten er indicatoren worden benoemd op basis waarvan monitoring van het beleid kan plaatsvinden. Cijfers over ongelukken en slachtoffers zijn daarbij uiteraard van belang, maar minder bepalend voor de beleidsontwikkeling. De cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag van het ROVZ dat altijd in het eerste kwartaal van het jaar uitkomt en naar Provinciale Staten wordt gestuurd.

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk en woon- en werkverkeer
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) en bedrijventerreinen  met voldoende capaciteit.

In 2021:

 • is een start gemaakt het het installeren van zogeheten slimme verkeersregelinstallaties, samen met het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. Hiermee kan het verkeer beter en aanbodafhankelijk worden gestuurd waarmee de doorstroming wordt verbeterd.
 • is een knelpunt opgelost voor de doorstroming van het landbouwverkeer bij de Zandkreekdam
 • is de doorstroming verbeterd op de N59 ten zuiden van het Hellegatsplein, in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee
 • zijn acties voor de korte en de lange termijn ontwikkeld voor het overige deel van de route, met name op het zuidelijke deel tussen de A58 en Noord-Beveland (N256)
 • is de variantenstudie uit 2019 voor de lange termijn verder uitgewerkt voor de herinrichting van de N256, met daarbij eind 2021 of begin 2022 een keuzevoorstel aan Provinciale Staten
 • is het verkeers- en incidentmanagement verbeterd op het gehele hoofdwegennet van de provincie, in samenwerking met de overige wegbeheerder
 • is de Intercity terug op de Zeeuwse lijn, een en ander zoals afgesproken in het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (zie ook de opgave Slimme Mobiliteit)
 • is een start gemaakt met het traject Digitaal op Orde, samen met het ministerie van I&W

 

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

Reizigers kunnen zich op het Provinciale wegennet goed en veilig blijven verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan.

Op grond van de Investeringsstrategie Wegen provincie Zeeland wordt gericht gewerkt aan het inrichten van ons wegennet volgens de normen van het CROW. Wij doen dat methodisch door middel van Gebiedsgewijze aanpakken (GGA) waarbij samen met andere wegbeheerders integraal het wegennet in de desbetreffende regio wordt geanalyseerd, de grootste knelpunten bepaald, geprioriteerd en in planning gezet. Inmiddels wordt deze aanpak op Walcheren, de Bevelanden en rondom Zierikzee toegepast. Doel  is deze aanpak in 2021 verder uit te rollen naar Zeeuws Vlaanderen , rest Schouwen Duiveland en Tholen. 

Naast de regionale aanpak wordt een thematische aanpak gevolgd. Voorbeelden zijn de aanpak van gevaarlijke bermen, fietspaden, landbouwverkeer, traversen (door woonkernen), aanpak perceel- en erfontsluitingen. Inzet is in 2021 de thematische aanpak voor traversen, landbouwverkeer en bermen te vervolgen en die voor fietspaden en perceelontsluitingen te starten. 

Naast samenwerking lokaal en regionaal zet de provincie Zeeland zich ook nationaal in. Enerzijds via het IPO in de beleidsontwikkeling en in de gesprekken met het ministerie en anderzijds rechtstreeks door mede invulling te geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De Zeeuwse invulling daarvan is samen met de andere partijen en wegbeheerders vorm gegeven in de vorm van een uitvoeringsplan. SPV-subsidie voor investeringen in verkeersveilige infrastructuur is in 2020 aangevraagd en dat zullen wij ook in 2021 doen.

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Deelname aan de maatschappij vraagt om fysiek afstanden te overwinnen. Dat kan door zelf ergens naar toe te reizen, maar meer en meer ook door informatie of goederen te laten bezorgen. Een passende vervoersvoorziening is belangrijk vanuit mens én maatschappij. In een provincie met een relatief lage bevolkingsdichtheid, fysieke uitdagingen door de ‘eilandenstructuur’ en een open blik naar Vlaanderen, Noord-Brabant en Zuid-Holland, is het een uitdaging om de bereikbaarheid op orde te houden. Het perspectief is vooral dat van maatschappelijk meedoen, met een accent op specifieke groepen, w.o. scholieren/studenten, maar ook andere groepen die geen eigen vervoer hebben. Trein, bus en Westerschelde Ferry vormen nog steeds een belangrijke basisvoorziening in de wetenschap dat via de opgave Slimme Mobiliteit een transitie is ingezet naar een mobiliteitssysteem met een grotere diversiteit aan vervoersmogelijkheden, passend bij een vervoersvraag die divers van karakter is.  

Acties

Uitvoering slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - Uitvoering slimme mobiliteit

Met de verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer als startpunt bouwen we aan 'slimme mobiliteit'. Het Zeeuwse mobiliteitssysteem is in de periode tot de nieuwe concessie (2025) steeds slimmer, duurzamer en veiliger geworden, door samen met de regionale partners via een living-lab projecten voor te bereiden en uit te voeren die inspelen op kans en ontwikkelingen. Hier biedt het compensatiepakket Marinierskazerne ("Wind in de zeilen") met extra middelen voor slimme mobiliteit een stevige impuls. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

 

18

30

15

20

18

13

11

Ernstige verkeersslachtoffers; ziekenhuisgewonden

 

34*

17*

272

448

416

505

541

Voertuigkilometers hoofdwegennet (index)

100,0

101,9

106,2

109,7

112,8

117,7

120,4

Voertuigkilometers onderliggend wegennet (index)

100,0

101,2

99,3

99,4

100,8

102,2

102,2

*) Trendbreuk in registratie van 2009 tot en met 2014 waarbij sprake is geweest van onder registratie wat betreft het aantal ziekenhuisgewonden. Vanaf 2015 begint de registratie weer op orde te geraken.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren
Doel Indicator Stand 2017 Streefwaarde 2021 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basis Basis Basis
Vraaggericht OV

Waardering Openbaar Vervoer (bus)

Bezettingsgraad kernnet (daggemiddelde)

Bezettingsgraad fietsvoetveer

7,4

23,4%

23,6%

7,5

25%*

25%*

7,6

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein (via MZ-route)

50 minuten

60 minuten

40 minuten

55 minuten

40 minuten

45 minuten

Voldoende capaciteit multimodaal netwerk Capaciteit weg, water, spoor en buisleiding PM PM Weg, water, spoor en buis > 2017

*) Rekening houdend met een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod vanwege blijvende corona-effecten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021
Lasten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 28.987
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.548
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 858
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 312
050105-Wegeninvesteringen 1.858
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 243
059999-Ambtelijke inzet 7.750
Totaal Lasten 65.556
Baten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.264
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.247
Totaal Baten 3.511
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -62.045
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 22.162
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 10.743
Mutaties reserves 11.419