Inleiding begroting 2021

Samen verschil maken

Terug naar navigatie - Samen verschil maken

In deze tweede begroting van de lopende Statenperiode werken we verder aan de uitvoering van het coalitieakkoord Samen verschil maken. Centraal in dat akkoord staan strategische opgaven die brede herkenning krijgen, zowel binnen de Statenfracties, als onder de netwerkpartners. Elke partner in het netwerk heeft daarbij zijn eigen rol, eigen positie en eigen opvattingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid deze partners bij elkaar te brengen en te staan voor de provinciebrede belangen.

In het afgelopen jaar hebben we werk gemaakt van de vijf grote strategische opgaven. Een daarvan, de opgave energietransitie, is afgerond met het opleveren van de Regionale Energie Strategie. De uitvoering krijgt gestalte in het programma Energie en Klimaat. Gezien de actualiteit rondom stikstof is in de voorjaarsnota 2020 besloten om daar een nieuwe strategische opgave voor in te stellen.

Om de uitvoeringsprogramma’s zichtbaar te maken in de begroting, is de in de voorjaarsnota 2020 besloten om de begroting 2021 ook geheel naar deze uitvoeringsprogramma’s om te vormen. In de begroting hebben we een daarom een tabel opgenomen hoe de indeling van de begroting zich verhoudt ten opzichte van de vorige begroting.

Een belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar is dat het groot project Marinierskazerne geen doorgang vindt. In een intensief traject van enkele maanden is een compensatiepakket samengesteld, dat er toe leidt dat het Rijk in de komende 10 jaar op tal van terreinen voor in totaal ca. € 650 miljoen in Zeeland gaat investeren. De economische impact daarvan voor Zeeland is groot. In de paragraaf ‘Wind in de zeilen’ in de begroting hebben we aangegeven hoe de verschillende onderdelen uit het compensatiepakket zijn opgenomen in de begroting.

Tegelijkertijd zijn we in het afgelopen jaar geconfronteerd met COVID-19. Dat heeft bij de uitvoering van de begroting 2020 geleid tot vertraging in de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. We verwachten dat ook in 2021 daar nog effecten van merkbaar zijn. In de najaarsnota 2020 gaan we daar nader op in.

De context van een (dreigende) economische crisis zorgt er voor dat we blijven streven naar het maximaal investeren. In de najaarsnota 2020 doen we daarom voorstellen om met de beschikbare middelen zo hoog mogelijk aan de wind te blijven zeilen, terwijl we wel ruimte houden voor nieuwe investeringen vanuit de opgaven. Hoe groot die toekomstige investeringen zijn weten we nu nog niet: alleen samen met onze netwerkpartners kunnen we daarin het verschil maken.

Gedeputeerde Staten van Zeeland