Incidentele en structurele lasten en baten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2021 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Volgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.  Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.

Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.

Tabel incidentele lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
Lasten 2021 2022 2023 2024
Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 24.209 2.695 25.317 2.691 299 2.650 85 2.580
02 Woonplaats Zeeland 3.549 14.449 2.463 14.429 - 14.228 2.500 14.232
03 Balans in landelijk gebied 202 31.041 102 28.858 - 28.025 - 27.765
04 Ondernemend Zeeland 2.525 11.312 658 11.567 457 11.634 - 11.451
05 Mobiliteit op maat 440 65.116 25 64.966 91 65.668 413 60.440
06 Iedereen telt! 434 20.894 491 21.112 253 20.858 208 20.989
07 Bestuur 41 6.865 - 6.810 157 6.781 - 6.737
08 Energie op klimaat! 44 4.436 38 4.480 - 4.455 - 4.342
90 Algemene dekkingsmiddelen - 6.469 - 7.051 - 6.655 - 6.537
96 Overhead 264 28.028 69 28.132 80 27.827 - 26.834
Totaal lasten 31.707 191.305 29.164 190.095 1.336 188.782 3.206 181.905
Baten 2021 2022 2023 2024
Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 23.627 618 25.015 618 - 618 - 618
02 Woonplaats Zeeland - 440 - 419 - 464 - 456
03 Balans in landelijk gebied - 1.254 - 1.254 - 1.254 - 1.254
04 Ondernemend Zeeland - 502 - 252 - 253 - 0
05 Mobiliteit op maat - 3.511 - 3.610 - 3.385 - 3.408
06 Iedereen telt! - 714 - 714 - 714 - 714
07 Bestuur - 152 - 152 - 152 - 152
08 Energie op klimaat! - 16 - 15 - - - -
90 Algemene dekkingsmiddelen - 188.277 - 188.156 - 191.870 - 194.277
96 Overhead - 113 - 113 - 93 - 54
Totaal baten 23.627 195.596 25.015 195.303 - 198.803 - 200.932
2021 2022 2023 2024
Incidenteel begrotingssaldo -8.079 -4.149 -1.336 -3.206
Structureel begrotingssaldo 4.291 5.208 10.021 19.027
Saldo baten en lasten -3.788 1.059 8.684 15.821
Mutaties reserves 3.788 -1.059 -8.684 -15.821
Begrotingssaldo na bestemming - - - -