Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2019,  begroting 2020 tot en met de 9e begrotingswijziging 2020  en 2021 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 17.644 12.609 5.035 33.941 20.419 13.522 26.904 24.246 2.658
02 Woonplaats Zeeland 13.841 156 13.685 26.588 535 26.053 17.997 440 17.558
03 Balans in landelijk gebied 25.174 2.738 22.436 35.013 2.449 32.564 31.243 1.254 29.990
04 Ondernemend Zeeland 42.773 1.137 41.636 30.494 523 29.971 13.837 502 13.335
05 Mobiliteit op maat 67.354 3.670 63.683 71.407 4.398 67.009 65.556 3.511 62.045
06 Iedereen telt! 19.250 2.050 17.200 21.626 707 20.919 21.328 714 20.614
07 Bestuur 6.803 179 6.624 7.007 152 6.855 6.906 152 6.754
08 Energie op klimaat! 11.394 369 11.025 5.918 16 5.902 4.480 16 4.463
Totaal programma’s 204.233 22.909 181.324 231.994 29.200 202.795 188.250 30.834 157.416
Algemene dekkingsmiddelen 73 198.711 -198.637 2.259 199.436 -197.177 6.469 188.277 -181.807
Overhead 24.673 99 24.575 29.173 113 29.060 28.292 113 28.179
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 228.979 221.719 7.262 263.426 228.748 34.678 223.012 219.224 3.788
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 66.382 83.315 -16.932 46.100 80.777 -34.678 42.076 45.864 -3.788
Totaal resultaat 295.361 305.034 -9.670 309.526 309.526 - 265.087 265.087 0
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 17.644 12.609 5.035 33.941 20.419 13.522 26.904 24.246 2.658
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.381 9.143 -4.762 1.604 9.964 -8.360 404 -1.377 1.781
Totaal programma 1 22.025 21.752 273 35.545 30.383 5.162 27.307 22.868 4.439
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 13.841 156 13.685 26.588 535 26.053 17.997 440 17.558
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.491 3.620 -2.129 - 3.282 -3.282 115 -98 213
Totaal programma 2 15.332 3.776 11.556 26.588 3.817 22.771 18.112 341 17.770
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 25.174 2.738 22.436 35.013 2.449 32.564 31.243 1.254 29.990
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 838 2.142 -1.304 - 4.309 -4.309 0 3.147 -3.147
Totaal programma 3 26.012 4.879 21.133 35.013 6.758 28.255 31.243 4.400 26.843
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 42.773 1.137 41.636 30.494 523 29.971 13.837 502 13.335
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.384 23.357 -15.973 2.487 4.755 -2.268 721 -287 1.008
Totaal programma 4 50.157 24.494 25.663 32.981 5.278 27.703 14.557 214 14.343
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 67.354 3.670 63.683 71.407 4.398 67.009 65.556 3.511 62.045
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 10.410 21.799 -11.389 10.881 37.480 -26.599 10.743 22.162 -11.419
Totaal programma 5 77.764 25.469 52.294 82.288 41.878 40.410 76.298 25.673 50.626
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 19.250 2.050 17.200 21.626 707 20.919 21.328 714 20.614
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 539 325 214 11 210 -199 - 140 -140
Totaal programma 6 19.789 2.375 17.414 21.637 917 20.720 21.328 854 20.474
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 6.803 179 6.624 7.007 152 6.855 6.906 152 6.754
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 135 84 51 - 301 -301 - - -
Totaal programma 7 6.938 263 6.675 7.007 453 6.554 6.906 152 6.754
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 11.394 369 - 5.918 16 5.902 4.480 16 4.463
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.298 4.587 - -1.050 708 -1.758 83 2.340 -2.257
Totaal programma 8 12.692 4.956 - 4.868 724 4.144 4.563 2.356 2.206
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 73 198.711 -198.638 2.259 199.436 -197.177 6.469 188.277 -181.807
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 31.675 11.592 20.083 28.263 15.591 12.672 29.286 19.243 10.043
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 31.748 210.303 -178.555 30.521 215.027 -184.506 35.755 207.519 -171.764
Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 24.673 99 24.574 29.173 113 29.060 28.292 113 28.179
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 8.231 6.665 1.566 3.904 4.178 -273 725 595 130
Totaal programma overhead 32.904 6.764 26.140 33.077 4.290 28.787 29.017 708 28.309
Totaal resultaat 295.361 305.032 -9.670 309.526 309.526 0 265.087 265.087 0

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten  en strategische opgaven
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, marinierskazerne Vlissingen en stikstof opgenomen.

Het project Marinierskazerne Vlissingen komt te vervallen via de najaarsnota 2020  met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten last van het beschikbaar gestelde inversteringskrediet. (zie ook hoofdstuk investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties. 

Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse onderenemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie.

Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de fast ferry.

Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat 
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting  2021.

Kosten van Overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen  bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2021.