EMU saldo

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Iedere overheidslaag is verantwoordelijk voor een gezonde financiële ontwikkeling binnen de specifieke kaders die daarvoor gelden, zoals het BBV en het nationale begrotingsbeleid. Samen zijn de overheden verantwoordelijk voor gezonde overheidsfinanciën van Nederland als geheel.

In de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo is het collectieve aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 bepaald alsmede de uitsplitsing daarvan per bestuurslaag. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden naast het eigen aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Het aandeel in openbare lichamen is het deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen dat aan de betreffende deelnemende individuele decentrale overheid wordt toegerekend. Een deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen maakt dus onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden.

De individuele referentiewaarde voor 2021 voor Zeeland bedraagt € 19,5 miljoen

Tabel

Terug naar navigatie - Tabel
Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Volgens jaarstukken 2019 Volgens begroting 2020 Volgens begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2021
Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -7.262 -34.678 -3.788 1.059 8.684 15.821
Mutatie (im)materiële vaste activa 1.443 -622 -13.211 -13.586 -13.235 -14.434
Mutatie voorzieningen -17.394 -9.325 -969 -572 -377 -243
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 875 -9.350 - - - -
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - - - - - -
Berekend EMU-saldo -26.974 -34.030 8.454 14.073 21.542 30.011