6. Programma Iedereen telt!

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Culturele infrastructuur, leefbaarheid en actieve samenleving

De doelstellingen en activiteiten in dit hoofdstuk richten zich op de Zeeuwse culturele infrastructuur, de leefbaarheid en de Zeeuwse samenleving in bredere zin. Leefbaarheid kent een component voorzieningen en omvat tegelijkertijd het onderdeel actieve, participerende gemeenschappen. We streven naar een energieke en verbonden samenleving voor alle Zeeuwen. Daarmee bedoelen we jong en oud, levensstijlen en ook participatie en zelforganisatie waarbij een diversiteit aan perspectieven de rijkdom en het potentieel van, voor en door Zeeuwen tot uiting komt.

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Cultuur is een kerntaak van de Provincie. Het heeft een intrinsieke maatschappelijke betekenis. Het is vormend voor alle mensen. Cultuur is creatief, maakt blij, prikkelt en spiegelt en is daarmee van groot belang voor alle mensen in onze samenleving.
Daarnaast is een goed functionerend en volwaardig cultureel veld voorwaarde voor een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat. We willen samen met gemeenten de regionale aantrekkelijkheid vormgeven en het onderscheidende en bijzondere profiel van Zeeland neerzetten. Vertegenwoordigers uit de Zeeuwse praktijk, waaronder instellingen op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, zorg, economie en toerisme, hebben hun visie gegeven over het onderscheidend vermogen van Zeeland en hoe we dit beter kunnen benutten.
Het cultureel profiel kent regionale, nationale en internationale aspecten, benadrukt de korte afstand van Zeeland tot grote stedelijke gebieden en is het product van een creatieve wisselwerking tussen diverse sectoren. Kortom, cultuur wordt als middel ingezet voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden ‘ommeland’ en landschappelijke karakteristieken. Dit alles vormt de basis voor de komende jaren. In 2020 en 2021 werken we de samenhang tussen vernieuwende cultuur en bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie verder uit.
We richten ons op alle Zeeuwse inwoners, bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren in aansluiting op de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan nieuwe makers, culturele vernieuwing en erfgoed en creatieve economie om zo de regio aantrekkelijk te houden en te maken en mede daardoor (jonge) mensen te behouden in Zeeland.
De Corona crisis heeft grote impact op het culturele werkveld. Het is als een van de eerste sectoren getroffen en een van de laatsten om weer op te starten te herstellen. Niet alles kan en zal daarbij behouden blijven en niet alles zal blijven functioneren op de huidige manier. De Corona crisis biedt ook kansen. We verwachten dan ook deels herschikking, bundeling en domeinverbindingen. We kiezen daarom voor steun door stimulering. De provincie richt daartoe een Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur in gericht op stimulering van de culturele sector.

Speerpunten Cultuur

Terug naar navigatie - Speerpunten Cultuur

• Voorbereiden nieuw provinciaal cultuurbeleid vanaf 2021 daarbij anticiperend op nieuw beleid OCW vanaf 2021
• Stimulering van ondernemingszin, mede tot uitdrukking komend in domeinverbindingen (erfgoeddeal als voorbeeld)
• (Talent)ontwikkeling jongeren (cultuureducatie, amateurkunst, creatieve economie, nieuwe makers)
• Cultureel erfgoed (inclusief restauratie Rijksmonumenten, herbestemmingen erfgoed en duurzaamheid)
• Bijdragen Kunsten aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland
• Samenwerking met gemeenten via regioarrangementen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In samenwerking met interne en externe partners realiseren van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Leefbaarheid - Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Leefbaarheid - Brede Welvaart

Leefbaarheid is de tweede pijler binnen dit programma. Doelstelling hiervan is een energieke en verbonden Zeeuwse samenleving. Het programma richt zich op leefbaarheid en ruimte voor participatie en zelfsturing in brede zin. Leefbaarheid en maatschappelijke zelforganisatie zijn een voorwaarde voor een economisch vitaal Zeeland én een belang op zich.
Onder leefbaarheid verstaan we voorzieningen en de levensstijl zoals die tot uitdrukking komt in sport, gezond leven en gezond voedsel. We noemen de balans tussen welvaart en leefbaarheid ‘Brede Welvaart’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Gezond leven

Terug naar navigatie - Gezond leven

Gezond leven - Sport verenigt Zeeland

Ruim 60% van de Zeeuwen sport elke week geven ze aan, 80 tot 90% van de Zeeuwse jeugd is lid van een sportvereniging en tienduizenden Zeeuwen zijn actief als vrijwilliger in de sport. In Zeeland zijn 1.100  sportverenigingen en honderden sport- en beweegondernemers bieden hun diensten aan. Er zijn goede accommodaties en Zeeuwen organiseren sportevenementen die passen bij Zeeland: land in zee. Duizenden vrijwilligers helpen elke week de sport te organiseren. Hierdoor is de sport dicht bij huis en betaalbaar. Deze brede basis is het fundament van de sport in Nederland, uniek in de wereld! Internationaal scoren onze toppers goed.

Ondanks deze goede basis liggen er grote uitdagingen. De motorische vaardigheid van kinderen is zeer sterk afgenomen. Er zijn grote groepen mensen die veel te weinig bewegen volgens de 'norm gezond bewegen', we zijn te zwaar en hebben last van welvaartsziektes als diabetes. Sportaccommodaties staan steeds meer leeg, competities worden opgeschaald waardoor de drempel om te sporten verhoogd wordt. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.
Daarom hebben we in 2019 analoog aan het ‘Nationale Sportakkoord’ een ‘Zeeuws Sportakkoord’ gesloten. Samen met een 30-tal partners in Zeeland willen we de uitdagingen die voor ons liggen oppakken. Het voert te ver om alle ‘deeldoelstellingen’ hier te benoemen. De belangrijkste ‘overall’ indicator is ons beweeggedrag als onderdeel van gezond leven.

Acties

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige culturele infrastructuur

De Zeeuwse regio is vitaler geworden door een culturele infrastructuur die, in samenwerking met externe partners, beter is toegesneden op de Zeeuwse inwoners, de bezoekers en hen die zich hier willen vestigen.

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Het materieel en immaterieel cultureel erfgoed van Zeeland is zoveel mogelijk behouden, op een duurzame manier beheerd en ontsloten voor een breed publiek.

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

De Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland zijn versterkt door bij te dragen aan kunsten.

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Cultuureducatie en talentontwikkelingstrajecten voor jongeren zijn in Zeeland effectiever geworden doordat culturele instellingen en onderwijsinstellingen (van primair onderwijs tot en met hoger universitair onderwijs) een vaker en consequenter doorgaande leerlijn hanteren.

Acties

Evenementen

Terug naar navigatie - Evenementen

De actuele maatschappelijke opgave is het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren. Deze focus komt voort uit de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om alle vacatures vervuld te krijgen moeten er meer mensen van buiten Zeeland aangetrokken worden. Die mensen bereik je voornamelijk digitaal en je kan ze alleen overtuigen om voor Zeeland te kiezen als ze een positief beeld hebben van Zeeland. Dit vraagt om een goede en effectieve digitale aanpak vanuit een goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie.

Acties

Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

Terug naar navigatie - Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

De leefbaarheid en de economie in Zeeland zijn versterkt door de ketensamenstelling in de zorgsector te ondersteunen en zodoende het niveau van zorgvoorzieningen in stand houden en versterken.

Ondersteuning van de ketensamenwerking in de zorg vindt plaats door aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt in de zorg, het project vakantiedokter, de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en zorgwoningen. We faciliteren de sector door middel van incidentele subsidies, al dan niet in de vorm van cofinanciering.

De Provincie vervult een rol in de keten van zorgvoorzieningen. We doen dat door bij te dragen via ketenverbindingen, zoals de Zeeuwse Coalitie (ZC) en de verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met Zorgbelang en NL Zorgt voor Elkaar.

Acties

Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Leefbaarheid

De Zeeuwse samenleving is veerkrachtiger, diverser en vitaler doordat meer Zeeuwen, in het bijzonder Zeeuwse jongeren, de mogelijkheden voor participatie middels zelfsturing, samenwerking met andere partijen, eindgebruikersaanpak, focus op duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) etc. beter benutten. Daarnaast is bij overheidsoptreden inzicht op de impact ervan op de Brede Welvaart, de leefbaarheid in Zeeland en bovendien is ook bij onderwerpen waar de eerste verantwoordelijkheid bij andere partijen ligt (denk aan gezondheidszorg) door het verbinden van partijen bijgedragen aan de energieke en Zeeuwse samenleving. De Zeeuwse samenleving leeft gezonder door de lijnen die via sport en ook eten zijn ingezet.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

527.199

517.276

552.276

592.267

592.000*

Effect Corona onbekend

Effect Corona onbekend

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

4

4

4

4

4

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

7.509

6.648

7.000

8.165 (cursusjaar 2017-2018

8.000***

8.000

8.000

Aantal deelnemers JeugdTheaterSchool Zeeland

259

264

215

221

220***

220

220

Aantal leerlingen restauratie opleidings project

17

11

12

15

15***

15

15

Vanwege de Corona Crisis is de trendindicatie verstoord ten opzichte van voorgaande jaren. Het heeft vanwege de impact van die context minder waarde om getalsmatige indicatoren op te nemen voor de komende twee jaren.

* Betreft aanname dat aantal bezoekers overeenkomstig is met 2018.

** In Databank Erfgoedmonitor (bronhouder conform ministeriële regeling beleidsindicatoren) zijn de gegevens 2015, 2016, 2017,2018 en 2019 (nog) niet opgenomen.

*** Op basis van aanname dat aantal deelnemers / leerlingen t.o.v. 2018 stabiel zal blijven.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

Einddoel

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

192.000 *

192.000

192.000

192.000

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen ** cultuureducatie PO

54.000

54.000

54.000

54.000

*  Bron CBS: aantal inwoners Zeeland 2019 minus aantal inwoners jonger dan 20 jaar > afgerond  320.000. Ruim 60% van dit aantal (bron Staat van Zeeland ZB) bezoekt in 2017 culturele evenementen = 192.000

** Bron CBS:  2019 aantal jongeren Zeeland  5-19 jaar is afgerond 60.000 Aanname is dat gelet op de kerndoelen PO bijna alle PO scholen iets aan cultuureducatie doen > 90% x 60.000 = 54.000

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021
Lasten
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 15.134
060102-Cultureel erfgoed 2.341
060103-Kunsten 404
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 489
060201- Evenementen 824
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 706
060402-Gezond leven 819
069999-Ambtelijke inzet 610
Totaal Lasten 21.328
Baten
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 714
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -20.614
Onttrekkingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 140