Sitemap

Jaarstukken 2019 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Jaarverslag Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Noord- en Midden Zeeland (in het Sloegebied) Blz. 5
Koegorspolder (bij Terneuzen) Blz. 6
Nazorgfonds Blz. 7
Programmaverantwoording Blz. 8
Programma's Blz. 9
Paragrafen Blz. 10
2.1 Lokale heffingen Blz. 11
Paragraaf lokale heffingen Blz. 12
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid Blz. 15
Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg Blz. 16
Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen Blz. 17
2.3 Onderhoud kapitaalsgoederen Blz. 18
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Blz. 19
2.4 Financiering Blz. 20
Uitgangspunten van financieel beleid Blz. 21
Actuele beleggingsmix Blz. 22
2.5 Bedrijfsvoering Blz. 23
Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 24
2.6 Verbonden partijen Blz. 25
paragraaf verbonden partijen Blz. 26
2.7 Grondbeleid Blz. 27
Grondbeleid Blz. 28
Jaarrekening Blz. 29
Balans per 31 december 2019 Blz. 30
Balans per 31 december 2019 Blz. 31
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 32
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 33
Waarderingsgrondslagen en toelichting op de balans Blz. 34
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 35
Vaste activa Blz. 36
Financiele vaste activa Blz. 37
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar Blz. 38
ASN Aandelenfonds Blz. 39
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Blz. 40
Rekening Courant Provincie Zeeland Blz. 41
Vaste passiva Blz. 42
Eigen vermogen Blz. 43
Resultaat jaarrekening Blz. 44
Voorzieningen Blz. 45
Verloop voorzieningen Blz. 46
Voorzieningen conform artikel 44.1a BBV Blz. 47
Voorzieningen conform artikel 44.2 BBV Blz. 48
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 49
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 50
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 51
Toevoeging aan de voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 52
Rendement ASN Aandelenfonds Blz. 53
Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland Blz. 54
Onttrekkingen aan voorzieningen Blz. 55
Accountantskosten Blz. 56
Afroming van het resultaat van het Nazorgfonds Stortplaatsen Zeeland Blz. 57
Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder Blz. 58
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 59
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 60
Overzicht van de Incidentele baten en lasten per programma Blz. 61
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 62
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves Blz. 63
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 64
structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 65
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 66
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 67
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 68
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 69
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 70
pagina 1 Blz. 71
pagina 2 Blz. 72
pagina 3 Blz. 73
pagina 4 Blz. 74
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap