Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de onderstaande component:
- saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de baten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zich als volgt specificeren.

 

Omschrijving Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van de financieringsfunctie
samenhangend met activa 621.905 621.905 621.905 - 1.361.975 1.361.975
samenhangend met passiva 621.905 -621.905 621.905 615.887 -615.887
Totaal saldo van de financieringsfunctie 621.905 621.905 - 621.905 621.905 - 1.361.975 615.887 746.088

Toevoeging aan de voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder

De lasten samenhangend met de passiva betreft de toevoeging aan de voorzieningen.  De toevoeging wordt berekent aan de stand per 1 januari tegen een percentage van 5%. 

Rendement ASN Aandelenfonds

In de begroting wordt gerekend met een rendement van vijf procent over de balanswaarde van het beleggingsproduct per 1 januari van het betreffende jaar.

De realisatie kan (sterk) afwijken van de begroting doordat beleggingen sterk kunnen fluctueren.

Het rendement van de beleggingen laat een positief koersresultaat zien van € 800.789 ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er nog dividendopbrengsten in realisatie opgenomen van € 78.163 inclusief de dividendbelasting van € 11.725. De beheerskosten van het aandelenfonds, die betaald worden van de ASN bankrekening, ad € 300 zijn dit jaar als onttrekking geboekt van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.

In onderstaande tabel worden de baten  van de beleggingen en de rekening-courantverhouding met de Provincie Zeeland nader gespecificeerd.

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie
2.019 2.019 2.018
Koersresultaat ASN Aandelenfonds 800.789 -413.365 -337.247
Dividendopbrengsten 78.163 65.050 65.050
Diverse kosten/opbrengsten ASN - - -
Aanzuivering door Provincie Zeeland - 480.110 419.066
Onderhoudskosten/accountantskosten - 10.000 -
Rente Rekening-courant 483.023 480.110 445.010
Totale baten 1.361.975 621.905 591.879

Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Vijf procent wordt berekend over het saldo van de rekening-courantverhouding per 1 januari van het betreffende jaar.  In de begroting zijn de baten opgenomen voor € 480.110 waar de realisatie € 483.023 is. Dit leidt tot een positief resultaat van € 2.913.

Onttrekkingen aan voorzieningen

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening van € 126.044 opgenomen ter dekking van de onderhoudskosten Kostengorspolder. De werkelijke lasten van € 111.676 inclusief accountantskosten zijn in 2019 ten laste gegaan van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.

Accountantskosten

De accountantskosten zijn begroot op € 10.000. De werkelijke accountantkosten van € 10.200 zijn in 2019 ten laste gegaan van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.  

 

Afroming van het resultaat van het Nazorgfonds Stortplaatsen Zeeland

Tot en met 2018 werd het resultaat van het Nazorgfonds verrekend met de Provincie Zeeland. Bij het vaststellen van de jaarstukken zal worden bepaald of het resultaat toegevoegd zal worden aan de nog te vormen Reserve Meerjarig Beleggingsresultaat.

Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder

De daadwerkelijke nazorgkosten worden t.z.t. onttrokken aan de voorzieningen en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorzieningen en komen niet uiting in het resultaat.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2019 hebben er geen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden.