Balans per 31 december 2019

Omschrijving 2019 2018
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 3.524.218 2.657.290
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Overige vorderingen 10.043.825 + 9.660.453 +
Totaal Activa 13.568.043 12.317.743
PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen Vermogen
Reserves:
Algemene reserve 56
Het gerealiseerde resultaat uit overzicht baten en lasten in de 746.088
jaarrekening -56
Totaal eigen vermogen 746.088 -
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.202.570 4.108.805
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is 8.619.385 + 8.208.938 +
Totaal Passiva 13.568.043 12.317.743