Waarderingsgrondslagen en toelichting op de balans

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Terug naar navigatie - Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Voor de jaarlijks op te stellen begroting en de jaarstukken van dit nazorgfonds is aansluiting gezocht bij het Besluit Begrotingen Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).  Dit betekent onder andere dat de begroting, eventuele tussentijdse begrotingswijzigingen en de jaarrekening door Provinciale Staten (PS) vastgesteld worden.

De controlerend accountant van de Provincie Zeeland heeft over het vorige boekjaar een afzonderlijke controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening van het Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland.

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden hieronder toegelicht.

 

Financiele vaste activa

Terug naar navigatie - Financiele vaste activa

De post financiële vaste activa bestaat uit overige rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar.  Deze post heeft betrekking op de aandelenportefeuille bij de ASN bank.

ASN Aandelenfonds

Terug naar navigatie - ASN Aandelenfonds

De ASN Bank is de grootste duurzame bank van Nederland en onderdeel van SNS REAAL. De ASN Bank heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het aandelenfonds ASN wordt conform het  BBV- artikel 63 lid 6  gewaardeerd tegen actuele waarde.

De waarde van het aandelenfonds is in 2019 gestegen. De koers is gestegen van € 100,26 per 1-1-2019 naar
€ 130,06 per 31-12-2019. Dit betekent een stijging van bijna 29,7 %. Inclusief dividendinkomsten is de waarde van de beleggingen toegenomen met 32,65 %.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

Omschrijving Boekwaarde 31 december 2019 Boekwaarde 31 december 2018
Overige vorderingen 10.043.825 9.660.453
Totaal overige vorderingen 10.043.825 9.660.453

Rekening Courant Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Rekening Courant Provincie Zeeland

De meeste  financiële transacties lopen via (bank)rekeningen van de Provincie Zeeland. Daarnaast beschikt het Nazorgfonds over een eigen bankrekening bij de ASN bank. Van deze bankrekening worden de kosten voor het vermogensbeheer betaald. Per saldo staat er een vordering op de Provincie Zeeland open. Dit exacte bedrag komt ook in de jaarrekening van de Provincie Zeeland tot uiting. Vijf procent wordt berekend over het saldo van de rekening-courantverhouding per 1 januari van het betreffende jaar. De rekening-courantverhouding met de Provincie Zeeland wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen is de algemene reserve opgenomen. Voor de algemene reserve kan het Fondsbestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves (waaronder dekkingsreserves) zijn reserves waaraan al een bestemming is gegeven. Op grond van het beleidsuitgangspunt dat de noodzaak van handha­ving van de overige reserves jaarlijks wordt herzien is voor 2019 het volgenden van belang:

Bij het vaststellen van de begroting 2020 is het voornemen uitgesproken om afhankelijk van het beleggingsresultaat een egalisatiereserve te vormen om enerzijds de meerjarige beleggingsresultaten in beeld te brengen en anderzijds om te voorkomen dat de Provincie Zeeland geconfronteerd wordt met de jaarlijkse fluctuaties op het rendement van de beleggingen.

Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2019 zal daarom voorgesteld worden om de Reserve Meerjarig Beleggingsresultaat te vormen en te voeden met het resultaat 2019.

Resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - Resultaat jaarrekening

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt, conform de voorschriften, als onderdeel van het Eigen Vermogen apart gepresenteerd.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van het Nazorgfonds Provincie. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden in principe gewaardeerd op de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelij­ker­wijs te schatten.
  • Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  • Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
  • Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, tenzij de voorzieningen gewaardeerd zijn tegen netto contante waarde, zoals hier het geval is. De post voorzieningen wordt onderscheiden in:

Omschrijving Boekwaarde 31 december 2019 Boekwaarde 31 december 2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (voorziening Koegorspolder) 4.202.570 4.108.805
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is (voorziening N+M Zeeland) 8.619.385 8.208.938
Totaal voorzieningen 12.821.955 12.317.743

Verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloop voorzieningen

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2019:

Omschrijving Saldo aan het begin van het jaar Toevoegingen Aanwendingen Vrijval Her- rubricering Saldo
Voorziening belegde gelden Koegorspolder 4.108.805 205.440 111.676 - - 4.202.569
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.108.805 205.440 111.676 - 4.202.569
Voorziening belegde gelden Koegorspolder - - - - - -
Voorziening belegde gelden N+M Zeeland 8.208.938 410.447 - - - 8.619.385
Totaal voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 8.208.938 410.447 - - - 8.619.385
Totaal voorzieningen 12.317.743 615.887 111.676 - - 12.821.954

Voorzieningen conform artikel 44.1a BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.1a BBV

Voorziening verplichtingen en verliezen waar van de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

Voorziening belegde gelden Koegorspolder (risico provincie)

Op 13 juni 2017 is het nazorgplan van de voormalige stortplaats Koegorspolder vastgesteld door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben in haar vergadering van 3 november 2017 het doelvermogen bepaald. Op basis hiervan is op 28 november 2017 de definitieve aanslag van € 4.020.669 opgelegd aan Stortplaats Koegorspolder B.V. 

De omvang van de voorziening is gebaseerd op de inzichten van november 2017 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de omvang in de komende jaren zowel positief als negatief kan afwijken. Het bestuur is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de omvang van de voorziening. Eventuele afwijkingen worden conform artikel 8 lid 2 van het “Reglement fonds stortplaatsen provincie Zeeland” verrekend met de provincie Zeeland.

 

Voorzieningen conform artikel 44.2 BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 BBV

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming is gebonden.

Voorziening belegde gelden Noord en Midden Zeeland (risico vergunningshouders) 

Deze voorziening bevat de middelen van de voorlopige aanslag inclusief de jaarlijkse toevoeging van 5%.

Uiteindelijk dient de voorziening  toereikend te zijn om de kosten van nazorg te dekken. Bij het vaststellen van het definitieve nazorgplan wordt er een definitieve aanslag opgelegd, en kan er een aanpassing van het doelvermogen plaatsvinden.