Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Jaarverslag
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Noord- en Midden Zeeland (in het Sloegebied)
    3. Blz. 6 Koegorspolder (bij Terneuzen)
    4. Blz. 7 Nazorgfonds
   2. Blz. 8 Programmaverantwoording
    1. Blz. 9 Programma's
  2. Blz. 10 Paragrafen
   1. Blz. 11 2.1 Lokale heffingen
    1. Blz. 12 Paragraaf lokale heffingen
   2. Blz. 13 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid
    3. Blz. 16 Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg
    4. Blz. 17 Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen
    5. Blz. 18 Kengetallen
   3. Blz. 19 2.3 Onderhoud kapitaalsgoederen
    1. Blz. 20 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
   4. Blz. 21 2.4 Financiering
    1. Blz. 22 Uitgangspunten van financieel beleid
    2. Blz. 23 Actuele beleggingsmix
   5. Blz. 24 2.5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 25 Paragraaf bedrijfsvoering
   6. Blz. 26 2.6 Verbonden partijen
    1. Blz. 27 paragraaf verbonden partijen
   7. Blz. 28 2.7 Grondbeleid
    1. Blz. 29 Grondbeleid
  3. Blz. 30 Jaarrekening
   1. Blz. 31 Balans per 31 december 2020
    1. Blz. 32 Balans per 31 december 2020
   2. Blz. 33 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 34 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
   3. Blz. 35 Waarderingsgrondslagen en toelichting op de balans
    1. Blz. 36 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    2. Blz. 37 Vaste activa
    3. Blz. 38 Financiele vaste activa
    4. Blz. 39 Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar
    5. Blz. 40 ASN Aandelenfonds
    6. Blz. 41 Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
    7. Blz. 42 Rekening Courant Provincie Zeeland
    8. Blz. 43 Vaste passiva
    9. Blz. 44 Eigen vermogen
    10. Blz. 45 Resultaat jaarrekening
    11. Blz. 46 Voorzieningen
    12. Blz. 47 Verloop voorzieningen
    13. Blz. 48 Voorzieningen conform artikel 44.1a BBV
    14. Blz. 49 Voorzieningen conform artikel 44.2 BBV
   4. Blz. 50 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 51 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 52 Saldo van de financieringsfunctie
    3. Blz. 53 Toevoeging aan de voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder
    4. Blz. 54 Rendement ASN Aandelenfonds
    5. Blz. 55 Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland
    6. Blz. 56 Onttrekkingen aan voorzieningen
    7. Blz. 57 Accountantskosten
    8. Blz. 58 Afroming van het resultaat van het Nazorgfonds Stortplaatsen Zeeland
    9. Blz. 59 Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder
    10. Blz. 60 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   5. Blz. 61 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 62 Overzicht van de Incidentele baten en lasten per programma
   6. Blz. 63 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    1. Blz. 64 Toevoeging en onttrekkingen aan reserves
   7. Blz. 65 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 66 structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
   8. Blz. 67 Bezoldiging topfunctionarissen
    1. Blz. 68 Bezoldiging topfunctionarissen
   9. Blz. 69 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 70 Gebeurtenissen na balansdatum
   10. Blz. 71 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
    1. Blz. 72 pagina 1
    2. Blz. 73 pagina 2
    3. Blz. 74 pagina 3
    4. Blz. 75 pagina 4
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap