Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In de onderstaande tabel worden de baten en lasten in de jaarrekening toegelicht.  De gerealiseerde lasten zijn hoger omdat de stand van de voorzieningen hoger was dan in de begroting was voorzien. Tegenover deze hogere lasten staan hogere beleggingsopbrengsten.  Er is geen sprake van onvoorziene baten en/of lasten.   

Omschrijving Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal programma's - - - - - - - - -
Algemene dekkingsmiddelen: - - - - - - - - -
Saldo van de financieringsfunctie 636.198 636.198 - 636.198 636.198 - 805.876 641.098 164.778
Overhead - - - - - -
Heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten 636.198 636.198 - 636.198 636.198 - 805.876 641.098 164.778
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - - - - - -
Het gerealiseerde resultaat 636.198 636.198 - 636.198 636.198 - 805.876 641.098 164.778