Programmaverantwoording

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

In de begroting van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn geen afzonderlijke programma’s gedefinieerd waardoor alle middelen gerubriceerd worden onder de algemene dekkingsmiddelen. Zie volgende paragraaf. 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo van de financieringsfunctie

De toelichting op de afwijking zie de jaarrekening, overzicht baten en lasten

 

Omschrijving Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Rekening
Lasten 636.198 636.198 641.098
Baten -636.198 -636.198 -805.876
Resultaat voor bestemming - - 164.778
Toevoeging reserve - - -
Onttrekking reserve - - -
Resultaat na bestemming - - 164.778