Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de onderstaande component:
- saldo van de financieringsfunctie 

Alle baten en lasten zoals verantwoord in de staat van baten en lasten op pagina 20 van deze jaarrekening worden toegerekend aan het taakveld 0.5 Treasury.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de baten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zich als volgt specificeren. 

 

Saldo van de financieringsfunctie
Omschrijving Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van de financieringsfunctie
samenhangend met activa 636.198 636.198 636.198 - 805.876 805.876
samenhangend met passiva 636.198 -636.198 636.198 641.098 -641.098
Totaal saldo van de financieringsfunctie 636.198 636.198 - 636.198 636.198 - 805.876 641.098 164.778

Rendement ASN Aandelenfonds

Terug naar navigatie - Rendement ASN Aandelenfonds

In de begroting wordt gerekend met een rendement van vijf procent over de balanswaarde van het beleggingsproduct per 1 januari van het betreffende jaar.

De realisatie kan (sterk) afwijken van de begroting doordat beleggingen sterk kunnen fluctueren.

Het rendement van de beleggingen laat een positief koersresultaat zien van € 132.278 ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er nog dividendopbrengsten in realisatie opgenomen van € 77.216  inclusief de dividendbelasting van € 11.583. De beheerskosten van het aandelenfonds, die betaald worden van de ASN bankrekening, ad € 300 zijn dit jaar verwerkt in het beleggingsresultaat.

In onderstaande tabel worden de baten  van de beleggingen en de rekening-courantverhouding met de Provincie Zeeland nader gespecificeerd. 

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019
Koersresultaat ASN Aandelenfonds 263.773 131.795 800.789
Dividendopbrengsten 77.216 - 78.163
Rente Rekening-courant 464.887 504.403 483.023
Totale baten 805.876 636.198 1.361.975

Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Over het saldo rekeningcourant, voor zover het betreft de niet belegde middelen ( 9,3 mln) wordt 5% ontvangen., het verschil tussen begroting en realisatie betreft een verschil in de omvang van de rekeningcourant per 1/1 ten opzichte waarvan in de begroting nog van uit was gegaan.

Onttrekkingen aan voorzieningen

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan voorzieningen

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening van € 109.144 opgenomen ter dekking van de onderhoudskosten Kostengorspolder. De werkelijke lasten van € 150.963 inclusief accountantskosten zijn in 2020 ten laste gegaan van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.  Er zijn dit jaar meer lasten geweest die te verklaren zijn door de volgende gebeurtenissen;

  • De heffing die opgelegd is door Sabewa voor de verontreinigingsheffing was een stuk hoger dan eerder was geraamd en daarnaast waren de kosten voor het onderhoud ook een stuk hoger dan eerder was geraamd.