2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaat het over de financiële risico's die het Fonds loopt en om het vermogen om deze op te vangen.

De Provincie berekent jaarlijks zowel de totale omvang van de financiële risico's, als de totale omvang van de risicobuffer, inclusief de risico's van het Nazorgfonds. Dit omdat conform het Reglement Fonds Stortplaatsen Provincie Zeeland eventuele tekorten in het Nazorgfonds ten laste van de algemene middelen van de Provincie komen.

Daarom wordt in deze paragraaf geen berekening van de risico en risicobuffer gepresenteerd.

Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid

Terug naar navigatie - Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid

Een deel van het vermogen van het fonds is ondergebracht in een beleggingsproduct van de ASN Bank. Het rendementsrisico (<5%) dat hiermee gelopen wordt is overgenomen door de Provincie Zeeland. Het resterende deel van het vermogen is ondergebracht bij de Provincie Zeeland tegen een gegarandeerde rente van 5%.

Het risico van onvoldoende rendement op termijn is hierdoor uitgesloten. Daarnaast is er sinds 2019 een Egalisatie reserve gevormd die gevoed wordt door het behaalde overrendement. Ten laste van deze egalisatiereserve kunnen eventuele onder rendementen gebracht worden, zonder een beroep te doen op de provinciale middelen.

 

Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg

Terug naar navigatie - Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg

De daadwerkelijke uitgaven kunnen beïnvloed worden door externe ontwikkelingen zoals: de inflatie, technische ontwikkelingen en een mogelijke wijziging van het landelijke en Europese milieubeleid op lange termijn. Dit risico kan leiden tot een onverwachte stijging van de kosten van de nazorg voor de Provincie Zeeland. Deze voorziening wordt niet jaarlijks doorgerekend.

 

Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen

Terug naar navigatie - Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen

Het kan voorkomen dat ondanks regulier onderhoud en monitoring onverwacht, voorzieningen niet of in onvoldoende mate functioneren, waardoor grondwaterverontreiniging en/of schade bij derden ontstaat. Alhoewel de financiële gevolgen bij optreden aanzienlijk kunnen zijn, wordt de kans hierop uiterst gering geacht door de controle op de uitvoering door RUD Zeeland en de Provincie. Daarnaast is er het intensief monitorprogramma waarbij eventuele problemen snel gesignaleerd kunnen worden en handelend opgetreden wordt om erger te voorkomen.

 

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in deze paragraaf financiële kengetallen opgenomen moeten worden. Deze kengetallen geven meer inzicht in de (financiële) ruimte om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ofwel, ze geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid van het Nazorgfonds. In hun samenhang zeggen de kengetallen hoe het Nazorgfonds er financieel gezien voor staat, zeker als de ontwikkeling van de kengetallen over een aantal jaren wordt gevolgd. 

De kengetallen geven in combinatie met elkaar inzicht in de weerbaarheid en flexibiliteit van de financiële positie. 

Conclusie
De kengetallen geven in combinatie met elkaar inzicht in de financiële weerbaarheid en flexibiliteit van het Nazorgfonds. 

De tabel met ingevulde signaalwaarden over de verplichte kengetallen van het Nazorgfonds ziet er samengevat als volgt uit:

Kengetallen Rekening 2019 Begroting 2020 Rekening 2020
Netto schuldquote -736,4% -1.665,2% -1286,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -736,4% -1.665,2% -1286,7%
Solvabiliteitsratio 5,5% 0,0% 6,4%
Structurele exploitatieruimte 54,8% 0.0% 20,4%

1. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het Nazorgfonds ten opzichte van de baten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is.

2. Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Nazorgfonds in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van het Nazorgfonds. Het solvabiliteitsratio geeft aan hoe groot het eigen vermogen is als percentage van het totale vermogen.

Het vreemd vermogen bestaat bij het  Nazorgfonds uit voorzieningen. De voorzieningen zijn  bedoeld om de eeuwigdurende nazorgkosten na sluiting van de stortplaatsen  in de provincie Zeeland te dekken. Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de egalisatiereserve en het rekeningsaldo.

3. Structurele exploitatieruimte
De ratio Structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte het Nazorgfonds heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen.  De lasten van het fonds betreffen de toevoegingen aan de voorzieningen (5%) en de baten betreffen het rendement op de beleggingen en uitzettingen. Op begrotingsbasis zijn de lasten gelijk aan de baten.