Balans per 31 december 2020

Omschrijving 2020 2019
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 3.853.624 3.524.218
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Rekening-courant verhoudingen 10.369.332 + 10.043.825 +
Totaal Activa 14.222.956 13.568.043
PASSIVA
Vaste Passiva
Reserves:
Egalisatie reserve beleggingsresultaten 746.088
Het gerealiseerde resultaat uit overzicht baten en lasten in de 164.778 746.088
jaarrekening
Totaal eigen vermogen 910.866 746.088
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.261.736 4.202.570
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is 9.050.354 + 8.619.385 +
Totaal Passiva 14.222.956 13.568.043