Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de onderstaande component:
- saldo van de financieringsfunctie 

Alle baten en lasten zoals verantwoord in de staat van baten en lasten op pagina 19 van deze jaarrekening worden toegerekend aan het taakveld 0.5 Treasury. 

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de baten over de beleggingen, en de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zich als volgt specificeren.  

Saldo van de financieringsfunctie
Omschrijving Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van de financieringsfunctie
samenhangend met activa 688.973 688.973 688.973 - -482.141 -482.141
samenhangend met passiva 688.973 -688.973 688.973 694.925 -694.925
Totaal saldo van de financieringsfunctie 688.973 688.973 - 688.973 688.973 - -482.141 694.925 -1.177.066

Rendement ASN Aandelenfonds

Terug naar navigatie - Rendement ASN Aandelenfonds

In de begroting wordt gerekend met een rendement van vijf procent over de balanswaarde van het beleggingsproduct per 1 januari van het betreffende jaar.

De realisatie kan (sterk) afwijken van de begroting doordat beleggingen sterk kunnen schommelen.

Het rendement van de beleggingen in het ASN Aandelenfonds laat een negatief koersresultaat zien van € 999.138. Daarnaast zijn er de dividendopbrengsten in de realisatie opgenomen van € 55.903.  Dit bedrag is inclusief de dividendbelasting van € 8.386. De beheerskosten van het aandelenfonds, die betaald worden van de ASN bankrekening, ad € 3.318 zijn verwerkt in het Koersresultaat ASN Aandelenfonds.

In onderstaande tabel worden de baten  van de beleggingen en de rekening-courantverhouding met de Provincie Zeeland nader gespecificeerd. 

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie
2022 2022 2021
Koersresultaat ASN Aandelenfonds € -999.138 € 176.211 € 770.635
Dividendopbrengsten € 55.903 € 0 € 49.824
Rente Rekening-courant € 461.094 € 512.762 € 472.923
Totale baten € -482.141 € 688.973 € 1.293.382

Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Over het saldo rekeningcourant, voor zover het betreft de niet belegde middelen stand per 31-12-2021 ( 10,7 miljoen) wordt 5% ontvangen, het verschil tussen begroting en realisatie betreft een verschil in de omvang van de rekeningcourant per 1/1 ten opzichte waarvan in de begroting nog van uit was gegaan. 

Onttrekkingen aan voorzieningen

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan voorzieningen

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening van € 113.553 opgenomen ter dekking van de onderhoudskosten Kostengorspolder. De werkelijke lasten van € 112.492 inclusief accountantskosten zijn in 2022 ten laste gegaan van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.  Er zijn dit jaar minder lasten geweest dan begroot die te verklaren zijn door de volgende gebeurtenissen:

  • Er zijn werkzaamheden die in boekjaar 2022 gepland waren om uit te voeren, wegens omstandigheden uitgesteld naar het boekjaar 2023.