Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In de onderstaande tabel worden de baten en lasten in de jaarrekening toegelicht.  De gerealiseerde lasten zijn hoger omdat de stand van de voorzieningen hoger was dan in de begroting was voorzien.  De negatieve baten zijn het gevolg van de sterke koersdaling van de beleggingen en daarmee de negatieve beleggingsopbrengsten.  Er is geen sprake van onvoorziene baten en/of lasten.    

Omschrijving Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal programma's - - - - - - - - -
Algemene dekkingsmiddelen: - - - - - - - - -
Saldo van de financieringsfunctie 688.973 668.973 - 688.973 688.973 - -482.141 694.925 -1.177.066
Overhead - - - - - -
Heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten 688.973 668.973 - 688.973 688.973 - -482.141 694.925 -1.177.066
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - - - - - -
Het gerealiseerde resultaat 688.973 668.973 - 688.973 688.973 - -482.141 694.925 -1.177.066