2.8 Paragraaf Openbaarheid (Wet open overheid)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De openbaarheidsparagraaf is vanaf 2022 een nieuwe verplichting in de jaarstukken. In art 3.5 van de Wet open overheid (vanaf nu: Woo) staat dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en jaarstukken aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en de uitvoering van de Woo. 

Beleid

Het Provinciaal fonds nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland  wil net als Provincie Zeeland een open overheid zijn, een Open Zeeland. We willen duidelijk zijn over de keuzes die we maken en met welke informatie dit gebeurt. De Provincie Zeeland is er voor haar inwoners. Daarnaast is de organisatie één van de schakels in de Zeeuwse netwerk- en informatiesamenleving. In deze samenleving ontwikkelen burgers eigen plannen en denken ze mee over het beleid. Hiervoor is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie met de Zeeuwen te delen. Openheid, openbaarheid en dienstverlening van de overheid spelen hier een belangrijke rol. 
De invoering van de Woo biedt belangrijke richtlijnen om het doel van een open en controleerbare organisatie vorm te geven. We leggen de basis van de verandering naar een Open Zeeland met de invoering van de Woo. En in de toekomst groeien we naar een steeds meer Open(er) Zeeland. In deze paragraaf leest u waarmee we 2022 zijn gestart om te groeien naar een open overheid.

Gefaseerde invoering

De manier waarop wij onze informatie opslaan, beheren en verstrekken staat steeds meer centraal binnen Provincie Zeeland en binnen het Nazorgfonds. Het is belangrijk dat wij onze informatiehuishouding goed inrichten. Met een goede informatiehuishouding is alle informatie op het juiste moment in een proces, voor de juiste persoon, in de juiste vorm beschikbaar is. De Woo stelt daarom hoge eisen aan de informatiehuishouding binnen de Provincie Zeeland. De (landelijke) verwachting is dat er tussen de vijf en acht jaar en een forse investering nodig is om de informatiehuishouding te verbeteren. 

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en wordt in fases ingevoerd. De wettelijke basisvereisten zijn in de afgelopen periode doorgevoerd. Denk aan het benoemen van Woo contactfunctionarissen binnen de provinciale organisatie. Processen en systemen moeten nog verder worden aangepast, informatie moet worden verwerkt en medewerkers moeten worden opgeleid. Andere wet- en regelgeving stellen ook eisen aan de inhoud (privacy, veiligheid) en de vorm (standaarden, digitale toegankelijkheid) van onze informatie. Provincie Zeeland gaat steeds meer informatie in een vroeg stadium actief openbaar maken en publiceren. Zo is informatie voor iedereen beschikbaar.