Programmaverantwoording

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

In de begroting van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn geen afzonderlijke programma’s gedefinieerd waardoor alle middelen gerubriceerd worden onder de algemene dekkingsmiddelen.  

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo van de financieringsfunctie

De toelichting op de afwijking zie de jaarrekening, overzicht baten en lasten 

 

Omschrijving Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Rekening
Lasten 688.973 688.973 694.925
Baten -688.973 -688.973 482.141
Resultaat voor bestemming - - -1.177.066
Toevoeging reserve - - -
Onttrekking reserve - - -
Resultaat na bestemming - - -1.177.066