Balans per 31 december 2022

Omschrijving 2022 2021
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar € 3.725.785 € 4.677.540
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Overige vorderingen € 11.117.521 + € 10.760.532 +
Totaal Activa € 14.843.306 € 15.438.072
PASSIVA
Vaste Passiva
Reserves:
Egalistatie reserve beleggingsresultaten € 1.538.644 € 910.866
Het gerealiseerde resultaat uit overzicht baten en lasten in de € -1.177.066 € 627.778
jaarrekening
Totaal eigen vermogen € 361.578 € 1.538.644
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 4.502.915 € 4.395.626
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is € 9.978.016 + € 9.502.872 +
Vlottende Passiva
overlopende passiva € 797 € 930
Totaal Activa € 14.843.306 € 15.438.072