Medezeggenschap

“De ondernemingsraad is op stoom!”

Terug naar navigatie - “De ondernemingsraad is op stoom!”

Ron de Visser en Ashley Fondse-Kooijman zitten vanaf het voorjaar van 2021 in de ondernemingsraad (OR). Naast OR-lid is Ashley Subsidie Adviseur en secretaris van de OR. Hierdoor mag ze een dag per week aan de OR besteden. Voor Ron zorgen zijn persoonlijke interesses en zijn functie als Informatiearchitect bij de Provincie Zeeland dat hij dagelijks over OR zaken nadenkt.

“Ik wilde meer weten over onze organisatie en processen en daar ook in meedenken”, vertelt Ron. En dat is gelukt. Zo is het flexibel werken de afgelopen jaren doorgevoerd. “De OR heeft daarin meegekeken en meegedacht. Het is een soort co-creatie (samenwerking) tussen de werkgever en de OR. Zo is ook de thuiswerkregeling tot stand gekomen. Deze regeling zorgt er voor dat mensen ook makkelijk vanuit huis kunnen werken”, vult Ashley aan.

Ashley: “De dertien OR-leden zijn verdeeld over de gehele organisatie. We zitten verspreid in opgaven en afdelingen maar ook in elke leeftijdsklasse. In het eerste jaar was het een beetje zoeken: kennis krijgen en samenwerken. Nu loopt het soepeler, alles is duidelijk, kennis is opgedaan, je kent elkaar, weet van elkaars kennis. Iedereen vult elkaar aan, de mensen bij elkaar maakt een hechte groep.”

De OR bestaat op dit moment uit verschillende werkgroepen die zich verdiepen in de onderwerpen die spelen. Er zijn vaste werkgroepen voor onderwerpen als: financiën, ARBO, cao en communicatie. Er zijn werkgroepen, die onderwerpen behandelen als: hybride werken, strategische personeelsplanning en de evaluatie sturingsconcept. Maar soms worden er ook werkgroepen gevormd als er ineens onderwerpen spelen. Of we sluiten aan bij een werkgroep van de organisatie, zoals de werkgroep gezonde werkdruk, medewerkersonderzoek en doorontwikkeling van de afdeling Personeel, Omgeving & Juridische Zaken.

Ashley:““De OR denkt overal in mee. Zo hebben we gevraagd om maatwerk bij het nieuwe compensatieverlof bij ziekteverzuim. Uren die je extra werkt, ook al is het achteraf, wil je wel kunnen compenseren. We denken ook mee met de 60+ regeling en de aansluiting op de huidige cao. Zo is het extra verlof voor 60+ medewerkers voor nu onveranderd gebleven. Ook hebben we dit jaar meegewerkt aan het herzien van het ARBO beleidsplan en aan de visie op verzuim die is aangepast. En we hebben gezorgd dat een deel van de reisregeling duurzaam reizen later in werking treedt. Daar hebben we officieel geen advies of instemmingsrecht op, maar hebben we toch nog invloed op gehad.”

Ron: “Ik zit in de werkgroepen strategische personeelsplanning, financiën en hybride werken. Deze onderwerpen hebben veel raakvlakken met mijn eigen werk. Door het OR-werk word ik meer meegenomen in beleidsontwikkelingen rondom personeelszaken en kan ik als werknemer zeggen wat ik daar van vind. Ik kijk nu anders naar de organisatie. Je ziet beter wat er allemaal speelt en welke keuzes gemaakt worden.”

“Het is moeilijk om resultaten alleen aan de OR toe te schrijven. Bijna alles gaat organisch en in co-creatie. Je kunt beter in het begin al meedenken en je mening geven dan helemaal op het eind”, vertelt Ashley.  Ashley en Ron hebben door hun OR werk veel meer inzicht gekregen in de organisatieprocessen. 2023 brengt ook weer nieuwe onderwerpen. Er komt dit jaar een nieuwe directeur voor de organisatie. Deze nieuwe bestuurder wordt ook het aanspreekpunt van de OR. Daarnaast lopen er nog veel onderwerpen bij alle werkgroepen. Ook komen er over 1,5 jaar weer nieuwe verkiezingen voor de OR. In 2023 is er nog genoeg te doen voor de OR.

Ashley & Ron: “De OR denkt overal in mee.”

Ron en Ashley zittend in de binnentuin van de Provincie Zeeland