Werken voor Zeeland

Al ruim vierhonderd jaar

Terug naar navigatie - Al ruim vierhonderd jaar

Al ruim vierhonderd jaar zetten we ons in voor Zeeland. We zorgen voor een goede bereikbaarheid door verbindingen via boot, Westerscheldetunnel en Zeelandbrug. De Westerschelde Ferry verzorgt de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Op het Kanaal door Walcheren beheren wij vijf bruggen. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan Zeeland. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft en aantrekkelijk is voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen. We werken aan wettelijke taken en helpen ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen, maar ook met inwoners van Zeeland.

Samenwerken

Terug naar navigatie - Samenwerken

Als provinciale organisatie werken we in netwerken samen met mensen, overheden, bedrijven en instellingen om het beste voor de Zeeuwen en Zeeland te doen. We zoeken daarbij steeds naar onze rol. Wat doen we als Provincie zelf omdat het wettelijk moet of omdat het ons werk is, waar nemen we het voortouw in samenwerking of kiezen we voor netwerksturing? En waar sluiten we aan waar anderen het initiatief hebben?

Voor Zeeland

Terug naar navigatie - Voor Zeeland

Als provinciale overheid schakelen we binnen onze werkzaamheden continu tussen de lange en korte termijn. Werk dat snel of later impact heeft op de levens van Zeeuwen. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsprojecten en infrastructurele werken met een looptijd van vele jaren zoals Natuurpakket Westerschelde en de Sloeweg tot het mede mogelijk maken van groene schoolpleinen of snel internet in de buitengebieden.

Opgavegericht werken

Terug naar navigatie - Opgavegericht werken

Sinds 2018 zijn we binnen onze provinciale organisatie meer opgavengericht gaan werken, daardoor kunnen we sneller inspelen op maatschappelijke vraagstukken. We werken in flexibele teams en alle medewerkers werken met resultaatopdrachten. Daarin formuleren we scherp wat de bijdrage is van medewerkers aan het verwezenlijken van het maatschappelijke vraagstuk. 

Het opgavengerichte werken en het werken in resultaatopdrachten vormen de twee basisprincipes van waaruit wij dagelijks werken. Het werken in opdrachten biedt naast scherpte op resultaat ook flexibele inzet van medewerkers. De juiste persoon op het juiste moment, op de juiste plaats is het doel. Het koppelen van inhoudelijke doelstellingen van onze organisatie aan de talenten van onze medewerkers staat daarin centraal. We zetten specifieke kennis en expertise in de organisatie in, waar dat nodig is. Voor een deel van de medewerkers betekent het, dat ze minder werken vanuit vaste takenpakketten en eenheden. Werk verdelen doen we via het digitale platform ‘Abdijplein’ op ons sociaal intranet. Daar staan alle nieuwe opdrachten en vacatures van onze organisatie en stellen we iedereen in onze organisatie in de gelegenheid zich hiervoor aan te melden. Zo zetten we in op een optimale match tussen werk en talent. Opgavemanager Niels Elshof is sinds de zomer van 2019 manager van de strategische opgave klimaatadaptatie. In het interview hiernaast leest u over zijn ervaringen met het werken in flexibele teams.

Abdijplein

Terug naar navigatie - Abdijplein

Ons digitale platform ‘Abdijplein’ helpt ons om inzichtelijk te maken welke nieuwe werkzaamheden er zijn en geeft medewerkers de mogelijkheid om te reageren op opdrachten. In 2019 zijn 106 opdrachten gepubliceerd, waarvan een deel ook extern is uitgezet. Dat gebeurt via www.werkenbijprovinciezeeland.nl. In totaal is er 433 maal gereageerd door medewerkers op vacatures en opdrachten via het Abdijplein. Junior adviseur Richard Anthonisse werkt met veel plezier aan twee verschillende opdrachten, daarover lees je hieronder meer. 

Onze eenheden

Terug naar navigatie - Onze eenheden

Vanuit zes afdelingen, vijf opgaven, zes programma’s en vijf grote projecten gaven medewerkers in 2019 invulling aan onze wettelijke taken en maatschappelijke vraagstukken. Voor veel medewerkers die werkzaam zijn in de opgaven, programma’s en projecten betekent dat zij flexibel worden ingezet vanuit poules met een eigen HR-leidinggevende. Onze organisatie kent op dit moment drie poules. De inhoudelijke ambities van de flexibele teams passen zich aan op wat de samenleving vraagt. Zo zijn er altijd actuele thema’s die directe aandacht en actie van de Provincie vragen. Voorbeelden daarvan zijn het Programma Aanpak Stikstof of ontwikkelingen in de Omgevingswet. Mede door die actuele onderwerpen zijn ook nieuwe medewerkers gestart bij de Provincie. Lees verderop hoe beleidsondersteuner Gisèle Vos – Kwekkeboom sinds kort betrokken is bij de Zeeuwse Aanpak Stikstof.

Richard Anthonisse werkt voor twee opdrachten als adviseur Landbouw & Visserij

Terug naar navigatie - Richard Anthonisse werkt voor twee opdrachten als adviseur Landbouw & Visserij

Adviseur Landbouw & Visserij Richard begon in september 2018 samen met een grote groep junioren bij de Provincie Zeeland. “Ik ben op twee opdrachten gestart. Bij de opgave Economische Innovatie ging ik aan de slag met beleidszaken en subsidies rondom economie, food en visserij en bij een ander deel van de Provincie was het mijn taak om processen te optimaliseren en de collega’s de handvaten te bieden om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen. Deze twee opdrachten waren een erg leuke combinatie! Op deze manier kon ik zelf ondervinden waar mijn interesses lagen.”

“Dit is mijn eerste baan na mijn studie International Business and Languages aan de HZ University of Applied Sciences. Ik vond het een prettig gevoel om met een hele groep junioren te starten; op die manier kun je ook makkelijker ervaringen delen. Daarnaast ben ik als geboren Zeeuw er trots op om voor de Provincie Zeeland te mogen werken.”

“Na 1 jaar stopten de werkzaamheden voor de Beheerorganisatie en ben ik daarvoor in de plaats als adviseur landbouw aan de slag gegaan. Dat combineert goed met mij werkzaamheden voor food en visserij; er zijn veel raakvlakken op dat gebied. Ik vind twee hele verschillende opdrachten een leuke afwisseling, maar ik merk nu dat twee opdrachten die raakvlakken hebben zorgen voor meer verdieping.” “Het is fijn om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken, mee te denken over onderwerpen als kringlooplandbouw of pulsvisserij en de sectoren te helpen door nieuw beleid te vormen. Ook haal ik veel voldoening uit het organiseren van activiteiten als een Visserijtop en de Dag van Zeeuwse Visserij. Daarbij is het prettig om in opdrachten te werken: het zorgt voor efficiëntie en werkplezier omdat je aansluit bij wat er in het veld speelt. Er zijn veel ontwikkelingen in het werkveld, waardoor er altijd wel weer een nieuwe uitdaging op je pad komt.”

Richard: “Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken.”

Richard Anthonisse in overlegruimte van de Provincie Zeeland

Niels Elshof is sinds de zomer van 2019 opgavemanager Klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - Niels Elshof is sinds de zomer van 2019 opgavemanager Klimaatadaptatie

“In 2011 kwam ik binnen bij de Provincie als junior beleidsmedewerker regionale samenwerking. Daarbij gaat het om relatiebeheer tussen gemeenten en Provincie rondom de ruimtelijke ordening, denk bijvoorbeeld aan bestemmingplannen en structuurvisies.” Niels groeide door naar beleidsmedewerker en zette als projectleider van de Zeeuwse kustvisie samen met collega’s de eerste stappen in het werken aan maatschappelijke opgaven. Vervolgens werd hij senior waterveiligheid & klimaatadaptatie en nu is hij opgavemanager Klimaatadaptatie. 

“Ik vind het werken in opdrachten nuttig. Bij een opdracht kijk je goed naar wat je moet doen als Provincie; wat is actueel? Dat geeft scherpte, een focus. Daardoor gaat er minder aandacht naar bijzaken. Het lastige is dat lange termijn beleidswerk en continue processen geen einddatum hebben en daardoor minder vanzelfsprekend als opdracht gezien worden. Denk aan ruimtelijk ordening, dat is niet tijdgebonden, en blijft continu ontwikkelen en aandacht vragen.” 

Niels is eindverantwoordelijk voor de opgave Klimaatadaptatie. Met negen collega’s kijken zij naar de invloed van klimaatverandering. “Dit raakt alle onderdelen van de samenleving en we willen ons in Zeeland hierop voorbereiden en de gevolgen zoveel mogelijk beperken.” Niels schakelt hiervoor tussen de processen die lopen en stemt daarbij af met de andere opgaven binnen de Provincie maar ook met de andere overheden en partners. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bestuurlijke afstemming met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. “Het is een uitdagende en enorm leuke functie! Je werkt in het kader van Klimaatadaptatie heel breed; alles grijpt in elkaar en alles heeft met elkaar maken. Je komt veel mensen tegen en als opgavemanager heb je het overzicht en kan je het verschil maken in de organisatie. Je krijgt beter mee wat de andere teams doen en merkt ook de invloed van de politiek.”

Niels: “Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met weersextremen zoals hittestress, droogte en wateroverlast.”

Niels Elshof op het Abdijplein met parpaplu

Gisèle Vos-Kwekkeboom over haar eerste weken bij de Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Gisèle Vos-Kwekkeboom over haar eerste weken bij de Provincie Zeeland

Gisèle Vos-Kwekkeboom is beleidsondersteuner aanpak vervuilende stoffen en vanuit die functie betrokken bij het vlottrekken van het stikstofdossier. En werkt ze sinds 6 januari 2020 bij de Provincie Zeeland. “Ik viel gelijk met mijn neus in de boter, met de nieuwjaarsontmoeting op mijn eerste werkdag!” “Hiervoor ben ik bij een tweetal gemeenten en een samenwerkingsverband van de overheid werkzaam geweest. Het politieke speelveld is mij dus niet onbekend. Ik heb milieu- en bestuurskunde gestudeerd. Hierdoor kon ik de technische en juridische kant van het milieurecht combineren, wat ik nog steeds als een groot pluspunt ervaar. In deze functie bij de Provincie Zeeland kan ik veel kennis en ervaring kwijt, maar natuurlijk zitten er ook een groot aantal nieuwe aspecten in. Het is een echte uitdaging met de stikstofproblematiek van dit moment.“ Er worden in de toekomst veel maatregelen genomen om de stikstofdepositie naar beneden te krijgen. Deze maatregelen raken bijna alle inhoudelijke thema’s. Denk aan natuur, landbouw, mobiliteit, recreatie en ruimtelijke ordening zoals woningbouw. Dit maakt het een complexe uitdaging en daar hou ik wel van!”

“Deze eerste maanden krijg ik veel interne bedrijfscollege ’s over de taken van de Provincie, zodat ik weet waar de Provincie aan werkt. Ik heb tijd om mijzelf goed in te lezen. En er staat een rondleiding en introductiebijeenkomst gepland.“

Gisèle: “Niet alleen het werk en mijn nieuwe collega’s leren kennen was een uitdaging, maar zeker ook de weg vinden in het Abdijcomplex!”

Gisèle Vos-Kwekkeboom achter haar bureau