Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de onderstaande component:
- saldo van de financieringsfunctie 

Alle baten en lasten zoals verantwoord in de staat van baten en lasten op pagina 20 van deze jaarrekening worden toegerekend aan het taakveld 0.5 Treasury. 

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de baten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde baten en lasten laten zich als volgt specificeren.  

 

Saldo van de financieringsfunctie
Omschrijving Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Algemene dekkingsmiddelen: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van de financieringsfunctie
samenhangend met activa 662.551 662.551 662.551 - 1.293.382 1.293.382
samenhangend met passiva 662.551 -662.551 662.551 665.604 -665.604
Totaal saldo van de financieringsfunctie 662.551 662.551 - 662.551 662.551 - 1.293.382 665.604 627.778

Rendement ASN Aandelenfonds

Terug naar navigatie - Rendement ASN Aandelenfonds

In de begroting wordt gerekend met een rendement van vijf procent over de balanswaarde van het beleggingsproduct per 1 januari van het betreffende jaar.

De realisatie kan (sterk) afwijken van de begroting doordat beleggingen sterk kunnen fluctueren.

Het rendement van de beleggingen laat een positief koersresultaat zien van € 600.466 ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er nog dividendopbrengsten in realisatie opgenomen van € 49.824  inclusief de dividendbelasting van € 7.474. De beheerskosten van het aandelenfonds, die betaald worden van de ASN bankrekening, ad € 3.627 zijn dit jaar verwerkt in het beleggingsresultaat.

In onderstaande tabel worden de baten  van de beleggingen en de rekening-courantverhouding met de Provincie Zeeland nader gespecificeerd. 

Omschrijving Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
Koersresultaat ASN Aandelenfonds 770.635 170.169 263.773
Dividendopbrengsten 49.824 0 77.216
Rente Rekening-courant 472.923 492.382 464.887
Totale baten 1.293.382 662.551 805.876

Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Rentevergoeding rekening courant Provincie Zeeland

Over het saldo rekeningcourant, voor zover het betreft de niet belegde middelen ( 9,4 mln) wordt 5% ontvangen, het verschil tussen begroting en realisatie betreft een verschil in de omvang van de rekeningcourant per 1/1 ten opzichte waarvan in de begroting nog van uit was gegaan. 

Onttrekkingen aan voorzieningen

Terug naar navigatie - Onttrekkingen aan voorzieningen

In de begroting was een onttrekking aan de voorziening van € 134.117 opgenomen ter dekking van de onderhoudskosten Kostengorspolder. De werkelijke lasten van € 79.197 inclusief accountantskosten zijn in 2021 ten laste gegaan van de voorziening belegde gelden Koegorspolder.  Er zijn dit jaar minder lasten geweest dan begroot die te verklaren zijn door de volgende gebeurtenissen:

  • Er zijn werkzaamheden die in boekjaar 2021 gepland waren om uit te voeren, wegens omstandigheden zijn deze uitgesteld naar het boekjaar 2022.