Gebeurtenissen na balansdatum

De Russische inval in de Oekraïne heeft de wereld geschokt. Sinds 24 februari 2022 woedt er binnen Europa een oorlog, waarbij de situatie sindsdien snel verandert. Een groot aantal landen hebben de invasie veroordeeld en sancties tegen Rusland en Belarus afgekondigd. De gevolgen worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2021 verwerkt. Deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat de aandelenkoersen in 2022 zijn gedaald ten opzichte van de stand per ultimo 2021. In lijn met de systematiek zoals wordt gehanteerd binnen het Nazorgfonds, zal een eventuele daling van de aandelenkoersen worden opgevangen binnen de egalisatiereserve beleggingsresultaten. Deze is op basis van huidige inzichten ruim toereikend. Mocht de situatie zich voordoen dat deze egalisatiereserve niet toereikend is, is de provincie Zeeland wettelijk gezien gehouden om een eventueel tekort aan te vullen.