Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

In de onderstaande tabel worden de baten en lasten in de jaarrekening toegelicht.  De gerealiseerde lasten zijn hoger omdat de stand van de voorzieningen hoger was dan in de begroting was voorzien. Tegenover deze hogere lasten staan hogere beleggingsopbrengsten.  Er is geen sprake van onvoorziene baten en/of lasten.    

Omschrijving Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal programma's - - - - - - - - -
Algemene dekkingsmiddelen: - - - - - - - - -
Saldo van de financieringsfunctie 662.551 662.551 - 662.551 662.551 - 1.293.382 665.604 627.778
Overhead - - - - - -
Heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten 662.551 662.551 - 662.551 662.551 - 1.293.382 665.604 627.778
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - - - - - -
Het gerealiseerde resultaat 662.551 662.551 - 662.551 662.551 - 1.293.382 665.604 627.778