Balans per 31 december 2021

Omschrijving 2021 2020
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 4.677.540,00 3.853.624,00
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Rekening-courant verhoudingen 10.760.532,00 + 10.369.332,00 +
Totaal Activa 15.438.072,00 14.222.956,00
PASSIVA
Vaste Passiva
Reserves:
Egalisatie reserve beleggingsresultaten 910.866,00 746.088,00
Het gerealiseerde resultaat uit overzicht baten en lasten in de 627.778,00 164.778,00
jaarrekening
Totaal eigen vermogen 1.538.644,00 910.866,00
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.395.626,00 4.261.736,00
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is 9.502.872,00 + 9.050.354,00 +
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 930,00 -
Totaal Passiva 15.438.072,00 14.222.956,00