Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en meerjarige balansRekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
MEERJARIGE BALANS 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar € 4.677.540 € 3.524.218 € 4.677.540 € 4.677.540 € 4.677.540 € 4.677.540
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Overige vorderingen € 10.760.532 € 11.741.521 € 11.775.137 € 12.372.961 € 13.028.049 € 13.715.912
€ 15.438.072 € 15.265.739 € 16.452.677 € 17.050.501 € 17.705.589 € 18.393.452
PASSIVA
Vaste passiva
Resultaat na bestemming € 627.778
Egalisatie reserve € 910.866 € 910.866 € 1.538.644 € 1.538.644 € 1.538.644 € 1.538.644
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is € 9.502.872 € 9.978.016 € 10.476.916 € 11.000.762 € 11.550.800 € 12.128.340
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 4.395.626 € 4.376.857 € 4.437.117 € 4.511.095 € 4.616.145 € 4.726.468
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar € 930
€ 15.438.072 € 15.265.739 € 16.452.677 € 17.050.501 € 17.705.589 € 18.393.452

Meerjarenraming 2022-2025

Terug naar navigatie - Meerjarenraming 2022-2025

.

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
MEERJARENRAMING 2021 2022 2023 2024 2025 2026
LASTEN
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. € 452.518 € 475.144 € 498.901 € 523.846 € 550.038 € 577.540
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder € 213.086 € 213.829 € 218.843 € 221.856 € 225.555 € 230.807
Onderhoudskosten N+M Zld.
Accountantskosten
Onderhoudskosten Koegorspolder
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland
€ 665.604 € 688.973 € 717.744 € 745.702 € 775.593 € 808.347
BATEN
Rendement ASN Aandelenfonds € 820.459 € 176.211 € 207.600 € 233.877 € 233.877 € 233.877
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. € 472.923 € 512.762 € 510.144 € 511.825 € 541.716 € 574.470
Onttrekking Vrz. N+M Zld.
Onttrekking Vrz. Koegorspolder.
Aanvulling tekort door Prv. Zld.
€ 1.293.382 € 688.973 € 717.744 € 745.702 € 775.593 € 808.347
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen € 627.778 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0