2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaat het over de financiële risico's die het Fonds loopt en om het vermogen om deze op te vangen.

De Provincie berekent jaarlijks zowel de totale omvang van de financiële risico's, als de totale omvang van de risicobuffer, inclusief de risico's van het Nazorgfonds. Dit omdat conform het Reglement Fonds Stortplaatsen Provincie Zeeland eventuele tekorten in het Nazorgfonds ten laste van de algemene middelen van de Provincie komen.

Daarom wordt in deze paragraaf geen berekening van het risico en de risicobuffer gepresenteerd. 

 

 

Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid

Terug naar navigatie - Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid

Een deel van het vermogen van het fonds is ondergebracht in een beleggingsproduct van de ASN Bank. Het rendementsrisico (<5%) dat hiermee gelopen wordt, is overgenomen door de provincie Zeeland.

Het resterende deel van het vermogen is ondergebracht bij de provincie Zeeland tegen een gegarandeerde rente van 5%.

Het risico van onvoldoende rendement op termijn is hierdoor uitgesloten. 

 

Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg

Terug naar navigatie - Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg

De daadwerkelijke uitgaven kunnen beïnvloed worden door externe ontwikkelingen zoals: de inflatie, technische ontwikkelingen en een mogelijke wijziging van het landelijke en Europese milieubeleid op lange termijn.

Dit risico kan leiden tot een onverwachte stijging van de kosten van de nazorg voor de provincie Zeeland. Deze voorziening wordt niet jaarlijks doorgerekend. 

 

Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen

Terug naar navigatie - Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen

Het kan voorkomen dat, ondanks regulier onderhoud en monitoring, onverwacht voorzieningen niet of in onvoldoende mate functioneren, waardoor grondwaterverontreiniging en/of schade bij derden ontstaat. Alhoewel de financiële gevolgen bij optreden aanzienlijk kunnen zijn, wordt de kans hierop uiterst gering geacht door de controle op de uitvoering door RUD Zeeland en de Provincie. Daarnaast is er het intensief monitorprogramma waarbij eventuele problemen snel gesignaleerd kunnen worden en handelend opgetreden wordt om erger te voorkomen. Mocht dit risico zich toch voordoen dan is de provincie Zeeland financieel verantwoordelijk.