Waarderingsgrondslagen en toelichting

Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder

Terug naar navigatie - Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder

Per 1 januari wordt het saldo van de voorzieningen verhoogd met 5%.

 

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Voorziening belegde gelden Koegorspolder € 4.261.735
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder € 210.033 € 213.829 € 218.843 € 221.856 € 225.555
Aanwending Vrz. Koegorspolder. € 134.117 € 113.553 € 158.583 € 147.878 € 120.504
€ 4.261.735 € 4.276.581 € 4.376.857 € 4.437.117 € 4.511.095 € 4.616.146
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Voorziening belegde gelden N+M Zeeland € 9.050.354
Toevoeging aan Vrz. N + M Zeeland € 452.518 € 475.143 € 498.901 € 523.846 € 550.038
Aanwending Vrz. N + M Zeeland € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 9.050.354 € 9.502.872 € 9.978.015 € 10.476.916 € 11.000.762 € 11.550.800
Totaal voorzieningen € 13.312.089 € 13.779.453 € 14.354.872 € 14.914.033 € 15.511.857 € 16.166.946

Rendement ASN aandelenfonds

Terug naar navigatie - Rendement ASN aandelenfonds

In de begroting wordt gerekend met een netto rendement, dus na aftrek van kosten, van vijf procent over de balanswaarde van het beleggingsproduct per 1 januari van het betreffende jaar.
De realisatie kan (sterk) afwijken van de begroting.

 

 

Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder

Terug naar navigatie - Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder

De onttrekking aan de voorziening Koegoerspolder betreft de geraamde nazorgkosten, inclusief de accountantskosten, die via de Provincie worden gemaakt. De onttrekking aan de voorziening is de bijdrage vanuit Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen aan de Provincie ten behoeve van de nazorgkosten gesloten stortplaatsen.

 

ASN Aandelenfonds

Terug naar navigatie - ASN Aandelenfonds

De ASN Bank is de grootste duurzame bank van Nederland en onderdeel van SNS REAAL. De ASN Bank heeft een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en valt onder de  Wet op het financieel toezicht (Wft).

 

 

Rekening Courant Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Rekening Courant Provincie Zeeland

Het nazorgfonds beschikt niet over een eigen liquide middelen positie. Alle financiële transacties lopen via (bank)rekeningen van de Provincie Zeeland. Per saldo staat er een vordering op de Provincie Zeeland open.  Dit exacte bedrag komt ook in de jaarrekening van de Provincie Zeeland tot uiting.

 

 

Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder

Terug naar navigatie - Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder

De voorziening dient toereikend te zijn om de kosten van nazorg uit te dekken. Wanneer uit het actuele nazorgplan blijkt dat de voorlopige aanslag te laag is om de voorziening voldoende te vullen zal deze aanslag worden verhoogd. Wanneer deze te hoog vastgesteld blijkt te zijn wordt de definitieve aanslag lagervastgesteld en de reeds gestorte middelen gerestitueerd aan de belastingplichtige. Dit is alleen nog van toepassing op de Stortplaats Noord en Midden Zeeland.

 

Aanvulling /afroming tekort door Provincie Zeeland

Terug naar navigatie - Aanvulling /afroming tekort door Provincie Zeeland

Wanneer in enig jaar de opbrengsten uit het vermogen van het nazorgfonds, dat is ondergebracht in beleggingsproducten, hoger of lager zijn dan de gegarandeerde 5% dan wordt dit tekort of overschot  gesaldeerd met de egalisatiereserve meerjarig beleggingsresultaat.