Begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en meerjarige balansRekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
MEERJARIGE BALANS 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar € 3.853.624 € 3.524.218 € 3.524.218 € 3.524.218 € 3.524.218 € 3.524.218
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar
overige vorderingen € 10.369.332 € 11.166.101 € 11.741.521 € 12.300.681 € 12.898.505 € 13.553.594
€ 14.222.956 € 14.690.319 € 15.265.739 € 15.824.899 € 16.422.723 € 17.077.812
PASSIVA
Vaste passiva
Resultaat na bestemming € 164.778
Egalisatie reserve € 746.088 € 910.866 € 910.866 € 910.866 € 910.866 € 910.866
Voorzieningen voor middelen van derden waarvoor de bestemming gebonden is € 9.050.354 € 9.502.872 € 9.978.016 € 10.476.916 € 11.000.762 € 11.550.801
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 4.261.736 € 4.276.581 € 4.376.857 € 4.437.117 € 4.511.095 € 4.616.145
€ 14.222.956 € 14.690.319 € 15.265.739 € 15.824.899 € 16.422.723 € 17.077.812

Meerjarenraming 2022-2025

Terug naar navigatie - Meerjarenraming 2022-2025
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
MEERJARENRAMING 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LASTEN
Toevoeging aan Vrz. N+M Zld. € 430.970 € 452.518 € 475.144 € 498.901 € 523.846 € 550.038
Toevoeging aan Vrz. Koegorspolder € 210.128 € 210.033 € 213.829 € 218.843 € 221.856 € 225.555
Onderhoudskosten N+M Zld.
Accountantskosten
Onderhoudskosten Koegorspolder
Afroming batig saldo door Provincie Zeeland
€ 641.098 € 662.551 € 688.973 € 717.744 € 745.702 € 775.593
BATEN
Rendement ASN Aandelenfonds € 340.989 € 170.169 € 176.211 € 176.211 € 176.211 € 176.211
Rentevergoeding Rek. Courant Prv. Zld. € 464.887 € 492.382 € 512.762 € 541.533 € 569.491 € 599.382
Onttrekking Vrz. N+M Zld.
Onttrekking Vrz. Koegorspolder.
Aanvulling tekort door Prv. Zld.
€ 805.876 € 662.551 € 688.973 € 717.744 € 745.702 € 775.593
Saldo baten en lasten programma algemene dekkingsmiddelen € 164.778 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0