Algemeen

Project:
Zanddijk
Document: Voortgangsrapportage
Periode: augustus-september-oktober 2022 
Status: Definitief
Datum: 8-11-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
dhr. A.J. van der Maas

 

Korte omschrijving

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven in Yerseke (Havendijk, Burenpolder, Korringaweg, Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen (waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal) gediend worden. 

 

Achtergrond

De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 geplaatst van wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek op de N673.  
In november 2020 is de startnotitie vastgesteld door PS en is gekozen om het huidige tracé te gaan verbeteren.
In juli 2022 hebben PS besloten om in te stemmen met het Projectplan, de definitiefase af te sluiten (met uitzondering van het beheersaspect geld en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie) en Gedeputeerde Staten opdracht te geven het Definitief Ontwerp in december 2022 af te ronden met een kredietaanvraag, daarbij rekening houdend met de consultatie met de omgeving en de aangenomen moties.

 

Voortgang algemeen

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:
De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht.
In de Startnotie van november 2020 is aangegeven dat in gesprek gegaan wordt met omwonenden en andere betrokkenen over het ontwerp van het door Provinciale Staten gekozen dijktracé roze-zwart. Dit is in de periode van eind juli tot begin oktober 2022 gedaan via een consultatiedialoog, waarbij een onafhankelijk communicatiebureau fungeerde als procesontwerper en -begeleider. Het doel van deze consultatie was het verbeteren van het ontwerp met de feedback en suggesties van belanghebbenden, zodat het uiteindelijke ontwerp nog beter aansluit op de wensen en zorgen van de omwonenden en betrokkenen (=doelgroep). Daarnaast is er vanuit de toekomstige omgevingswet een verplichting om een vorm van participatie toe te passen. Deze consultatie voldoet daaraan.

Via een kennisgeving in lokale bladen, via sociale media, in de digitale nieuwsbrief (ook huis aan huis verspreid in Yerseke, Kruiningen en het buitengebied) en een e-mail aan bewoners Zanddijk en bedrijven Olzendepolder en Nishoek, is de doelgroep geïnformeerd over het doel, proces en rolverdeling en uitgenodigd deel te nemen aan de consultatie. Op 7 september is het project tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Daarna zijn op 14 en 22 september 2022 vier werksessies georganiseerd waarbij de omgeving en andere betrokkenen wensen en ideeën over het ontwerp konden inbrengen. In totaal zijn 116 voorstellen ingediend. De projectorganisatie en samenwerkingspartners hebben deze onderzocht op haalbaarheid door te kijken of de voorstellen aansluiten bij de projectdoelstelling, meerwaarde en kosten. Naar aanleiding daarvan is een aantal voorstellen meegenomen in het Ontwerp.

Daarnaast hebben afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met diverse stakeholders.

Met de projectpartners is overleg gepleegd met betrekking tot de afronding van de SOK. Na het besluit van Provinciale Staten op 22 juli is verder gesproken over de overname van de Molendijk door de gemeente. Voor dit onderdeel worden de laatste zaken opgenomen in de SOK. Streven is om voor de Provinciale Statenvergadering van december een getekende SOK te hebben. 

Relevante besluiten

GS

Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 vastgesteld;
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar de mogelijkheden van een totaaloplossing.
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS op 21 mei 2019 vastgesteld.
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk.
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met een informele inspraakprocedure.
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden.
Op 9 november 2021 hebben GS aan PS per brief een update gegeven over de voortgang van het project. Hierin is onder andere aangegeven dat er is gekozen om toch voor 1 bestemmingsplanprocedure te gaan en dat partners in gesprek zijn om te zorgen dat de verkeersintensiteit op de Molendijk op een gewenst niveau komt. E.e.a. is tijdens een informatiebijeenkomst voor PS op 19 november 2021 nader toegelicht.
Op  14 juni 2022, hebben GS het projectplan vastgesteld en aangeboden aan de Staten.

PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln. (PS 10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000)
PS hebben op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan.
Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie van 4 september 2020 en 9 oktober 2020.
Op 6 november 2020 is de Startnotitie voor het project vastgesteld en zijn vier moties aangenomen.
5 februari 2021 hebben Provinciale Staten een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van vastgoed. De werkzaamheden hieromtrent zijn onderdeel van de voorbereidingsfase.
20 mei 2022 hebben PS besloten € 0,4 miljoen van het krediet bestemd voor vastgoedaankopen “over te hevelen” naar het investeringskrediet bestemd voor voorbereidingskosten. 
Op 22 juli 2022 hebben PS besloten om over te gaan naar de volgende fase, die in december 2022 moet resulteren in het behandelen van een kredietaanvraag voor het project. Tevens zijn 3 moties aangenomen.

 

Voortgang per projectfase

Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100  

06-11-2020

Definitiefase 100

07-11-2020

22-07-2022

Ontwerpfase 99

07-11-2020

16-12-2022

Voorbereidingsfase 2

17-12-2021

31-08-2025

Realisatiefase 0

01-09-2025

15-10-2027

Nazorgfase 0

16-10-2027

31-12-2027

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

Van het voorbereidingsbudget van €9,1 mln is nog circa €5,7 mln beschikbaar. 
Dit investeringskrediet bestaat uit 2 delen:
•    Een krediet voor voorbereidingskosten van € 1,5 miljoen, waarvan nog ruim €0,3 miljoen beschikbaar is. Hiervan betalen we de definitie- en ontwerpfase met daarin o.a. inhuur van expertise, de extra kosten voor het aanpassen van het Ontwerp en de bijhorende doorrekeningen en daarbij behorende adviezen.
•    Een krediet dat door Provinciale Staten specifiek is toegekend voor vastgoedaankopen met een omvang van € 7,6 miljoen, waarvan op 30-09-2022 nog € 5,4 miljoen beschikbaar is. 
De bandbreedte in de ramingen voor het totale project is teruggebracht van ca. 20% naar ca. 15% conform de motie van Provinciale Staten en de fase uit het Handboek. 
De totale projectraming bedraagt op dit moment €65,4 miljoen, waarvan €58,1 miljoen voor de provincie. 
Dit is exclusief de kosten voor een externe uitvoeringsorganisatie, die op dit moment worden geraamd op €6,8 miljoen.

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

Bij de start van de Ontwerpfase is de projectorganisatie opnieuw tegen het licht gehouden en afgestemd op de benodigde capaciteit, adequate rolverdeling en competenties voor de komende fase tot aan de kredietaanvraag in december 2022.  

Risico (huidige status)

O

Risico (vorige status)

O

Risico

De grootste bedreigingen voor de nu lopende ontwerpfase, welke resulteert in een kredietaanvraag, dienen in verband te worden gebracht met weerstand vanuit de omgeving en de reactie vanuit de projectpartners. Dit laatste resulteert onder meer in het risico dat de SOK niet tijdig wordt ondertekend. In deze periode is daarom extra inzet gepleegd op de afronding van de SOK, door frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg te plegen. Vooralsnog is de verwachting dat de SOK is ondertekend voor de behandeling van de kredietaanvraag door Provinciale Staten.

Ten aanzien van de voorbereidings- en uitvoeringsfase ziet het projectteam verder de volgende belangrijkste risico’s:
1. De bodemgesteldheid is anders dan verwacht. 
Beheersmaatregelen: Geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd. Aanvullend bodemonderzoek wordt tijdens de voorbereidingsfase uitgevoerd. Op basis van bodemonderzoeken een beheersplan opstellen
2. Bezwaren op bestemmingsplan/omgevingsplan en vergunningen.
Beheersmaatregelen: Omgeving is zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp. Onder andere door middel van een consultatietraject;
3. Bovengemiddelde stijgingen van energieprijzen en bouwkosten;
Beheersmaatregel: Raming periodiek updaten o.b.v. actuele prijssituatie. In raming rekening houden met indexeringen van bouwkosten
4. Gronden en opstallen zijn niet tijdig verworven. 
Beheersmaatregelen: Pas aanbesteden als grondverwerving beheersbaar is. Extra capaciteit binnen provincie beschikbaar stellen
5. Raming dient aangepast te worden vanwege onjuiste uitgangspunten en/of onvoldoende beschikbare informatie;
Beheersmaatregelen: Aannames meenemen in raming. Second opinion op de raming laten uitvoeren. Raming controleren en na elke fase actualiseren. 
6. Vanwege het versmalde wegprofiel (optimalisatievoorstel) ontstaat er meer overlast voor de omgeving tijdens de realisatie van het werk.
Beheersmaatregelen: Goed contact met omgeving nastreven en c.q. vertrouwensrelatie opbouwen. Samenwerking met de aannemer stimuleren en borgen in het contract

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Met het gekozen tracé worden de doelstellingen van het project, te weten verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoudsreductie, bereikt.  

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

PS hebben in juli 2022 het projectplan en het bijbehorende Statenvoorstel vastgesteld. Hiermee is door  PS besloten over te gaan naar de Ontwerpfase van het project. 

Tijd (huidige status)

O

Tijd (vorige status)

O

Tijd

Het opstellen van en de besluitvorming over de SOK neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Een discussie met de gemeente over de staat van de Molendijk is hier o.a. debet aan.  
Verder is de consultatiefase met de omgeving conform planning doorlopen. De resultaten hiervan worden nu verder uitgewerkt.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de stukken die behoren bij de kredietaanvraag.

Eind 2022 wordt o.b.v. een integraal DO de kredietaanvraag aan PS voorgelegd. Zo ook worden de resultaten uit de consultatie voorgelegd.
Na goedkeuring van de kredietaanvraag door Provinciale Staten start de voorbereidingsfase. In de voorbereidingsfase wordt het ontwerp geschikt gemaakt voor realisatie. Om de realisatie zonder problemen te laten verlopen moet allerlei zaken duidelijk zijn gemaakt voor de uitvoerende partijen. Daarbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van diverse onderzoeken, het doorlopen van een bestemmingsplan- c.q. omgevingsplanprocedure, het verleggen van kabels en leidingen en de aanbesteding/gunning van werkzaamheden. Aan het eind van de voorbereidingsfase is duidelijk hoe het resultaat gerealiseerd gaat worden en worden de deelproducten voor de realisatie vastgelegd. Dit wordt verwerkt in een realisatieplan. Zo ook zal aan het eind van de voorbereidingsfase de uitvoerings-BV worden opgericht.
De lange besluitvorming over de inrichting van de Molendijk ging ten koste van de doorlooptijd van de voorbereidingsfase. Dit betekent dat de voorbereidingsfase met een vliegende start moeten worden aangevangen om de opleverdatum van het project niet in gevaar te laten komen. Om dit te bewerkstelligen zullen de voorbereidingen t.b.v. de noodzakelijke onderzoeken al in de ontwerpfase worden opgepakt zodat deze onderzoeken meteen na de kredietverstrekking (december 2022) kunnen aanvangen. Op deze manier wordt de beschikbare tijd optimaal benut. Na deze onderzoeken zal de bestemmingsplanprocedure (of omgevingsplanprocedure) worden opgestart.

De Realisatiefase start vervolgens in 2025. Behoudens vertraging vanwege onteigenings- en beroepsprocedures in de voornoemde voorbereidingsfase.
Van de diverse fasen wordt de start als besluit voorgelegd aan PS.

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting