Waterdunen

Terug naar navigatie - Project

Waterdunen

Terug naar navigatie - Waterdunen

Waterdunen

Molecaten is inmiddels op de aan haar overgedragen grond volop met de bouw werkzaamheden bezig, dit is ook goed zichtbaar in het veld waar te zien is dat de eerste huisjes zijn gearriveerd. 


Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen op 5 oktober jl. ingestemd met de kredietaanvraag voor de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker. Over de financiële bijdrage van de Provincie Zeeland is Provinciale Staten middels de brief van 12 september 2022 geïnformeerd.  Na opdrachtverlening zal de aannemer zo spoedig mogelijk starten om voor het einde van 2023 de optimalisatie af te kunnen ronden. Afgesproken is dat de provincie frequent door het waterschap op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt. 

Met HZL zijn ambtelijk en bestuurlijk goede gesprekken gevoerd over de notariële overdracht van de gronden en de afspraken die in het kader van het beheer en onderhoud van het natuurgebied Waterdunen moeten worden vastgelegd. In 2023 zal de provincie, in overleg met HZL nog enkele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in en rond het gebied uitvoeren. 
De feitelijke overdracht van de natuurgronden is in december 2022 gepland. HZL heeft als voorzitter van het beheerplatform een eerste bijeenkomst georganiseerd om met partners het beheer van Waterdunen af te stemmen.
Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden, er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelpaden in Waterdunen en HZL geeft aan dat er veel vraag is naar excursies door het gebied en er veel positieve reacties van bezoekers worden ontvangen. 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G