Zanddijk

Terug naar navigatie - Project

Zanddijk

Terug naar navigatie - Zanddijk

Zanddijk

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:
De definitiefase van het project en de ontwerpfase zijn verder gebracht.
In de Startnotie van november 2020 is aangegeven dat in gesprek gegaan wordt met omwonenden en andere betrokkenen over het ontwerp van het door Provinciale Staten gekozen dijktracé roze-zwart. Dit is in de periode van eind juli tot begin oktober 2022 gedaan via een consultatiedialoog, waarbij een onafhankelijk communicatiebureau fungeerde als procesontwerper en -begeleider. Het doel van deze consultatie was het verbeteren van het ontwerp met de feedback en suggesties van belanghebbenden, zodat het uiteindelijke ontwerp nog beter aansluit op de wensen en zorgen van de omwonenden en betrokkenen (=doelgroep). Daarnaast is er vanuit de toekomstige omgevingswet een verplichting om een vorm van participatie toe te passen. Deze consultatie voldoet daaraan.

Via een kennisgeving in lokale bladen, via sociale media, in de digitale nieuwsbrief (ook huis aan huis verspreid in Yerseke, Kruiningen en het buitengebied) en een e-mail aan bewoners Zanddijk en bedrijven Olzendepolder en Nishoek, is de doelgroep geïnformeerd over het doel, proces en rolverdeling en uitgenodigd deel te nemen aan de consultatie. Op 7 september is het project tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht. Daarna zijn op 14 en 22 september 2022 vier werksessies georganiseerd waarbij de omgeving en andere betrokkenen wensen en ideeën over het ontwerp konden inbrengen. In totaal zijn 116 voorstellen ingediend. De projectorganisatie en samenwerkingspartners hebben deze onderzocht op haalbaarheid door te kijken of de voorstellen aansluiten bij de projectdoelstelling, meerwaarde en kosten. Naar aanleiding daarvan is een aantal voorstellen meegenomen in het Ontwerp.

Daarnaast hebben afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met diverse stakeholders.

Met de projectpartners is overleg gepleegd met betrekking tot de afronding van de SOK. Na het besluit van Provinciale Staten op 22 juli is verder gesproken over de overname van de Molendijk door de gemeente. Voor dit onderdeel worden de laatste zaken opgenomen in de SOK. Streven is om voor de Provinciale Statenvergadering van december een getekende SOK te hebben. 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

O

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

O

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

O

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O