Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Project

Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Traverse Kapellebrug

Traverse Kapellebrug

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. In de afgelopen rapportageperiode zijn de volgende onderzoeken, adviezen en werkzaamheden in gang gezet of afgerond:

  • We hebben een bodemonderzoek, een asfalt- en funderingsonderzoek en een archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren langs het traject. De resultaten van de onderzoeken leveren geen knelpunten op waarvoor extra mitigerende maatregelen genomen moeten worden in de realisatiefase.
  • Er is een natuurtoets  in uitvoering. Uit de resultaten moet blijken of er maatregelen getroffen moeten worden ten behoeve van de vergunningverlening.
  • Er  is een  actualisatie van de kostenraming uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de kosten van het project zijn gestegen als gevolg van forse prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan hebben we in de najaarsnota een voorstel gedaan voor een reservering in de investeringsagenda om het investeringskrediet te kunnen verhogen.
  • De werkzaamheden zijn gestart met betrekking tot het verwerven van gronden.
  • We hebben opdrachten verstrekt voor de uitvoering van een trillingenonderzoek en een geluidsonderzoek.
  • We hebben gesprekken gevoerd met alle bedrijven die zijn gevestigd aan de Gentsevaart ter voorbereiding op het bepalen van de mogelijke omleidingsroutes.

Geld (huidige status)

O

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

O

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G