Algemeen

Project:
Waterdunen
Document: Voortgangsrapportage
Periode: augustus-september-oktober 2022 
Status: Definitief
Datum: 8-11-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
mevr. drs. A. Pijpelink

 

Korte omschrijving

Het doel van Waterdunen is drieledig:
•    Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.)
•    Met de gerealiseerde getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.
•    Door de combinatie van kustversterking, (recreatieve)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie is er voor recreanten een uiterst aantrekkelijk gebied ontstaan, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal- economische impuls voor deze (krimp)regio.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.
Daarnaast gaat het ook om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen.
De volgende resultaten worden nagestreefd:
•    garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;
•    spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;
•    uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers.
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, stichting Het Zeeuwse Landschap en Molecaten) en de omgeving.

Voortgang algemeen

Molecaten is inmiddels op de aan haar overgedragen grond volop met de bouw werkzaamheden bezig, dit is ook goed zichtbaar in het veld waar te zien is dat de eerste huisjes zijn gearriveerd. 


Inmiddels heeft de Algemene Vergadering van het Waterschap Scheldestromen op 5 oktober jl. ingestemd met de kredietaanvraag voor de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker. Over de financiële bijdrage van de Provincie Zeeland is Provinciale Staten middels de brief van 12 september 2022 geïnformeerd.  Na opdrachtverlening zal de aannemer zo spoedig mogelijk starten om voor het einde van 2023 de optimalisatie af te kunnen ronden. Afgesproken is dat de provincie frequent door het waterschap op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt. 

Met HZL zijn ambtelijk en bestuurlijk goede gesprekken gevoerd over de notariële overdracht van de gronden en de afspraken die in het kader van het beheer en onderhoud van het natuurgebied Waterdunen moeten worden vastgelegd. In 2023 zal de provincie, in overleg met HZL nog enkele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in en rond het gebied uitvoeren. 
De feitelijke overdracht van de natuurgronden is in december 2022 gepland. HZL heeft als voorzitter van het beheerplatform een eerste bijeenkomst georganiseerd om met partners het beheer van Waterdunen af te stemmen.
Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden, er wordt veel gebruik gemaakt van de wandelpaden in Waterdunen en HZL geeft aan dat er veel vraag is naar excursies door het gebied en er veel positieve reacties van bezoekers worden ontvangen. 

Relevante besluiten

GS  

PS

In de PS vergadering van 17 december 2021 is de GREX 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader een meerjarig projectbudget vastgesteld. De start van de nazorgfase is vastgesteld op 1 januari 2022 met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.

 

Voortgang per projectfase

30Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100    
Definitiefase 100    
Ontwerpfase 100    
Voorbereidingsfase 100    
Realisatiefase 95   12-12-2022
Nazorgfase 0 01-01-2022 31-12-2024

 

Geld (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Geld

In de PS-vergadering van 17 december 2021 is de GREX Waterdunen 2021 afgesloten en met het resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de realisatiefase en het uitvoeren van de nazorgfase. De werkzaamheden met betrekking tot de optimalisatie van de getijdenduiker zullen naar verwachting in 2023 worden uitgevoerd. Een besluit over de principes van de verdeling van de kosten van de optimalisatie van de getijdenduiker tussen waterschap en provincie zijn in februari 2021 genomen.  De Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen heeft op 5 oktober 2022 ingestemd met de kredietaanvraag.
Op 12 september jl. heeft GS middels een brief PS geïnformeerd de uiteindelijke hoogte van de bijdrage van Provincie Zeeland nu het waterschap op basis van de ontvangen offertes de eerder door RH DHV opgestelde kostenraming (dec 2020) heeft kunnen actualiseren. De geactualiseerde bijdrage voor de optimalisatie voor de getijdenduiker en de voorziene werkzaamheden (inclusief bijbehorend risicodossier) tijdens de nazorgfase blijven binnen het vastgestelde meerjarig projectbudget.

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er zijn wijzigingen in het projectteam geweest waarvoor interne een oplossing is gevonden. Momenteel vindt er afschaling van het provinciale projectteam plaats voor de periode na de grondoverdracht aan HZL die uiterlijk medio december 2022 zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld communicatieactiviteiten verschuiven daarmee van provincie naar de beheerders/ eigenaren van het gebied. In 2023 vinden nog enkele (uitvoerings)activiteiten als nazorg plaats en wordt er gestart met de evaluatie van het project waarna in 2024 het project zal worden afgerond. De reguliere opvolging zal in deze periode aan betreffend programma worden overgedragen. 

Risico (huidige status)

G

Risico (vorige status)

G

Risico

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico’s worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in het meerjarig projectbudget. Met het vaststellen van het meerjarig projectbudget maken de risico’s voor de beheerfase onderdeel van de projectbudget. Daarom maken deze risico’s  geen onderdeel meer uit van het provinciale weerstandsvermogen en worden zij niet meer separaat gerapporteerd in de provinciale risicoparagraaf. 
De risico’s zijn voor deze rapportageperiode geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico’s op te vangen. De resterende risico’s hebben betrekking op: 
1.    mogelijke extra kosten die samenhangen met de overdracht van de     gronden aan HZL
2.    mogelijk onvoorziene (meer)kosten voor de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker onder regie van het waterschap.
Met de gemaakte afspraken voor de getijdenduiker en de grondoverdracht aan HZL zijn de betreffende risico’s ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage kleiner geworden.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

De laatste stap in de realisatiefase die de provincie na het afronden van het recreatiebestek (de laatste punten van afronding met de aannemer) nog moet zetten, is de overdracht van de grond aan Stichting Het Zeeuwse Landschap. Zoals aangegeven zijn de voorbereidingen hiervoor en gesprekken hierover in volle en is de notariële grondoverdracht medio december 2022 gepland.
Met de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker in 2023 zal het gedempt getij zo ingeregeld gaan worden als toentertijd aan de ontwerptafel was beoogd. Naar verwachting zal dat de verdere ontwikkeling van de estuariene natuur alleen maar ten goede komen. Er zijn nog een aantal herstel- en aanpassingswerkzaamheden geïnventariseerd die in de nazorgfase in 2023 worden uitgevoerd. 

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld wordt GS geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal en zo nodig tussentijds over de voortgang van project Waterdunen geïnformeerd. 
Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. In december 2022 wordt het laatste magazine uitgebracht; de actieve communicatie en berichtgeving over Waterdunen (de huidige website) wordt aan HZL overgedragen. Uiteraard blijft het project Waterdunen van de ontstaansgeschiedenis tot de laatste uitvoeringsactiviteiten, zichtbaar op de provinciale website.

Tijd (huidige status)

G

Tijd (vorige status)

G

Tijd

Met het besluit van PS op 17 december 2021 is de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.  

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting