Algemeen

Project:
N290 Traverse Kapellebrug
Document: Voortgangsrapportage
Periode: augustus-september-oktober 2022 
Status: Definitief
Datum: 8-11-2022
Bestuurlijk opdrachtgever:
dhr. A.J. van der Maas

 

Korte omschrijving

De Provinciale weg N290 is een gebiedsontsluitingsweg in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deze weg sluit aan op de N61 en N62 ten zuiden van Terneuzen en leidt via Zaamslag en Hulst naar de Nederlands-Belgische grens bij Kapellebrug. Het project betreft het deel van de N290 door Kapellebrug en heet de Gentsevaart. De Gentsevaart gaat door de bebouwde kom en noemen we daarom ook wel de Traverse Kapellebrug. De Traverse Kapellebrug zit constructief aan het einde van de levensduur en wordt daarom volledig gereconstrueerd. Er komt zodoende een nieuwe weg op de bestaande locatie. Deze omstandigheid biedt de mogelijkheid om de weg binnen de kom van Kapellebrug opnieuw in te richten. 

De Gentsevaart is een drukke weg door Kapellebrug met veel woningen en bedrijven langs beide kanten. Door de verkeersdrukte en het vrachtverkeer wordt door omwonenden hinder ondervonden en zijn er onveilige situaties voor met name fietsers en voetgangers. Met een nieuw ontwerp van de weg wordt ingezet op verbetering van de verkeersveiligheid en het beperken van de hinder zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming. Met deze verbeteringen wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Kapellebrug.

Achtergrond

De reconstructie van de Traverse Kapellebrug komt voort uit het feit dat de weg constructief aan het einde van de levensduur zit. Het project richt zich dan ook op het opnieuw inrichten van de weg op de bestaande locatie in de huidige functie als gebiedsontsluitingsweg. 
Het is behoorlijk druk op de Gentsevaart in Kapellebrug en er wordt vaak te hard gereden. Door de nabijheid van bedrijventerreinen in de gemeente Hulst en de Antwerpse haven is er ook veel vrachtverkeer. In het weekend gaan veel dagjesmensen via de N290 boodschappen halen. Door de drukte in combinatie met te hard rijden wordt er in Kapellebrug regelmatig geluidsoverlast ervaren en is het tegelijkertijd onveilig voor voetgangers en fietsers om de weg over te steken. 
De reconstructie heeft niet tot doel om de verkeersintensiteit te beïnvloeden. Wel zijn de gevolgen van verkeersdrukte en te hard rijden zoals verkeersonveiligheid en geluidhinder nadrukkelijke aandachtspunten in het definitief ontwerp. Om de verkeerssituatie in Kapellebrug aan te pakken gaat de Provincie samen met de gemeente Hulst de Gentsevaart vanaf de Belgische grens tot aan de kruising Gentsevaart/Molenstraat reconstrueren.

De kern van het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanleg fiets- en voetpaden aan beide zijden van de weg.
 • Aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting Molenstraat.
 • Aanleg verkeerseilanden voor veiligere fiets- en voetgangersoversteekplaatsen.
 • Aanleg overige snelheid beperkende elementen.
 • Optimaliseren van aansluitingen met andere straten (Roskamstraat en Brouwerijstraat).
 • Vernieuwing van het gemeentelijk riool.

Voortgang algemeen

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. In de afgelopen rapportageperiode zijn de volgende onderzoeken, adviezen en werkzaamheden in gang gezet of afgerond:

 • We hebben een bodemonderzoek, een asfalt- en funderingsonderzoek en een archeologisch vooronderzoek laten uitvoeren langs het traject. De resultaten van de onderzoeken leveren geen knelpunten op waarvoor extra mitigerende maatregelen genomen moeten worden in de realisatiefase.
 • Er is een natuurtoets  in uitvoering. Uit de resultaten moet blijken of er maatregelen getroffen moeten worden ten behoeve van de vergunningverlening.
 • Er  is een  actualisatie van de kostenraming uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat de kosten van het project zijn gestegen als gevolg van forse prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan hebben we in de najaarsnota een voorstel gedaan voor een reservering in de investeringsagenda om het investeringskrediet te kunnen verhogen.
 • De werkzaamheden zijn gestart met betrekking tot het verwerven van gronden.
 • We hebben opdrachten verstrekt voor de uitvoering van een trillingenonderzoek en een geluidsonderzoek.
 • We hebben gesprekken gevoerd met alle bedrijven die zijn gevestigd aan de Gentsevaart ter voorbereiding op het bepalen van de mogelijke omleidingsroutes.

Relevante besluiten

GS

 • 18 mei 2021: Vaststellen startnotitie ‘Reconstructie Traverse Kapellebrug N290’ en verzenden aan PS. 
 • 15 februari 2022: Informeren van PS over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een fietstunnel in Kapellebrug.
 •  29 maart 2022: Goedkeuren definitief ontwerp, projectplan en eindefasedocument definitie- en ontwerpfase en aanbieden aan PS. 
PS
 • 29 mei 2020: Vaststellen Voorjaarsnota 2020 en daarmee project N290 Traverse Kapellebrug benoemen als groot project en het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van € 5,6 miljoen.
 • 23 juli 2021: Instemmen met de startnotitie ‘Reconstructie Traverse Kapellebrug N290’ en het gelijktijdig doorlopen van zowel de definitiefase als de ontwerpfase.
 • 11 maart 2022 (commissie Economie): GS heeft PS geïnformeerd dat, op basis van onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een fietstunnel, deze tunnel niet zal worden opgenomen in het definitief ontwerp.
 • 20 mei 2022: Goedkeuren definitief ontwerp N290 Traverse Kapellebrug en instemmen met de afronding van de definitie- en ontwerpfase van het project en de start van de voorbereidingsfase middels goedkeuring van het eindefasedocument “definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug” inclusief de daarin opgenomen scope, looptijd en beheersaspecten uit het Projectplan N290 Traverse Kapellebrug.

 

Voortgang per projectfase

Projectfase %  gereed Begin Eind
Initiatieffase 100 Mei 2020 Juli 2021
Definitiefase 100 Juli 2021 Mei 2022
Ontwerpfase 100 Juli 2021 Mei 2022
Voorbereidingsfase 15 Juni 2022 Maart 2024
Realisatiefase 0 April 2024 Maart 2025
Nazorgfase 0 April 2025 September 2025

 

Geld (huidige status)

O

Geld (vorige status)

O

Geld

Het investeringskrediet voor het project is in totaal € 5,6 miljoen. Per begin oktober 2022 zijn er voor € 278.000 kosten gemaakt en verplichtingen aangegaan. De gemeente Hulst draagt € 200.000 bij aan de reconstructie en er is nog een extra bijdrage van maximaal € 30.000 mogelijk voor de aansluiting bij de supermarkt.  Daarnaast zijn de kosten voor de vernieuwing van het riool voor de gemeente Hulst en komen de kosten van toekomstig beheer en onderhoud na de reconstructie komen niet ten laste van het investeringskrediet. 

De hoogte van het investeringskrediet is gebaseerd op een raming uit 2019 op grond van het verkeerskundig ontwerp. In de tussentijd zijn de marktomstandigheden flink gewijzigd. Vooral de marktprijzen zijn fors gestegen. Het vermoeden is dat het krediet daarom ontoereikend zal zijn. 

In deze rapportageperiode is daarom gestart met het opstellen van een nieuwe raming. Tevens is een voorstel opgenomen in de najaarsnota 2022 om een bedrag van € 1,45 miljoen te reserveren in de investeringsagenda voor de verwachte verhoging van het investeringskrediet. Voorafgaand aan de overgang van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase wordt nog een laatste raming opgesteld zodat er duidelijkheid is over het benodigde krediet en Provinciale Staten dit kunnen meenemen in de besluitvorming .

Met de reservering in de investeringsagenda is een maatregel getroffen om een verwacht tekort op het investeringskrediet op te vangen. Over een definitieve verhoging van het investeringskrediet moet echter nog worden besloten en er blijft onzekerheid bestaan over marktontwikkelingen tot aan de start van de aanbesteding. Daarom blijft de status op oranje staan. 

Organisatie (huidige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Organisatie

Naast het projectteam wordt er naar behoefte ook gebruik gemaakt van aanvullende interne en externe expertise. Zo wordt in de huidige fase aanvullende externe technische expertise ingezet. 

Gezien de nauwe samenwerking met de gemeente Hulst is er periodiek overleg met de projectleider van de gemeente Hulst om werkzaamheden af te stemmen. Indien nodig vindt er ook bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Hulst.

Risico (huidige status)

G

Risico (vorige status)

G

Risico

Risicobeheersing vindt plaats aan de hand van regelmatig uitgevoerde risicoanalyses. De risico’s worden minimaal iedere 3 maanden geactualiseerd, inclusief de beheersmaatregelen bij deze risico’s. Dit vindt plaats in een bijeenkomst met het projectteam met, indien nodig, aanvullende expertise. Per beheersmaatregel wordt een actiehouder aangewezen, de voortgang/effecten van de beheersmaatregelen worden via de actielijst van het projectteam bewaakt. De inspanning zal zich vooral richten op het beheersen van de risico's met de grootste (financiële) gevolgen. Daarnaast zal expliciet rekening gehouden worden met mogelijke juridische risico’s. Een project is dynamisch en naarmate het project vordert kunnen de onzekerheden afnemen, maar er kunnen nog steeds risico’s optreden met gevolg voor de planning en fasering.

Op basis van de meest recente actualisatie zijn de grootste risico’s:

 • De stijgende prijzen die er voor zorgen dat de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie duurder worden dan voorzien. De stijgende prijzen zijn niet beïnvloedbaar door de provincie, maar daar waar kostenbesparingen mogelijk zijn, worden de mogelijkheden benut.
 • Het moeten treffen van extra maatregelen voor het realiseren van de omleidingsroutes.
 • Het moeizaam verlopen van de grondverwerving wat kan leiden tot vertraging en extra (proces)kosten.
 • Een onvoorziene vertraging in het verlenen van de omgevingsvergunning wat leidt tot uitloop van het project en extra (proces)kosten.

Kwaliteit (huidige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Kwaliteit

Het definitief ontwerp bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteitseisen van het op te leveren projectresultaat. Bij de uitwerking van dit ontwerp naar een uitvoeringscontract worden de kwaliteitseisen nader gespecificeerd. Daarbij worden ook de resultaten betrokken van diverse onderzoeken zoals bijvoorbeeld een milieukundig onderzoek, een natuurtoets en archeologisch onderzoek.
Ook de uitkomsten van de analyse voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen. Waar nodig wordt er gebruik gemaakt van externe expertise en de toepassing van second opinions. 
Bij het bepalen van de kwaliteitseisen wordt voldaan aan wet- en regelgeving en wordt rekening gehouden met CROW-richtlijnen. Ook functionele wensen en gebruikerswensen wegen mee.

Informatie (huidige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Informatie

Minimaal ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Provinciale Staten worden driemaandelijks geïnformeerd via de reguliere voortgangsrapportages grote projecten en bij fase overgangen. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen, die invloed hebben op de scope van het project, worden GS en PS separaat geïnformeerd buitenom reguliere rapportage momenten.

Met regelmaat worden nieuwsbrieven verspreid onder de bewoners en bedrijven rondom de Gentsevaart. Deze nieuwbrieven en andere relevante  informatie over het project voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden is terug te vinden op de website www.zeeland.nl/kapellebrug Het is ook mogelijk om contact op te nemen met vragen of opmerkingen over het project via het mailadres kapellebrug@zeeland.nl

Tijd (huidige status)

G

Tijd (vorige status)

G

Tijd

In het projectplan N290 Traverse Kapellebrug is onderstaande planning per projectfase opgenomen. Deze planning is ook opgenomen in het door PS goedgekeurde eindefasedocument “definitie- en ontwerpfase N290 Traverse Kapellebrug”:

 • Voorbereidingsfase: juni 2022 - maart 2024 (uitgaande van geen langdurige bezwaar- en beroepsprocedures);
 • Realisatiefase: april 2024 - maart 2025;
 • Nazorgfase: april 2025 - september 2025.

Naast de planning kent het project ook de volgende mijlpalen:

 • Instemming van Provinciale Staten met de verschillende faseovergangen op basis van een eindefasedocument.
 • De verwerving van de benodigde gronden.
 • Uitvoeringscontract gereed en gunning van het werk.
 • Start uitvoering (in de realisatiefase).
 • Oplevering van het werk.
 • Start nazorgfase (déchargeverklaring door ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever).

Bovenstaande projectplanning per fase is opgesteld en wordt  met de verschillende uit te voeren acties in meer detail bijgehouden via de planningstool Primavera.  Maandelijks wordt deze detailplanning van de huidige fase doorgenomen en waar nodig bijgesteld.  Het is mogelijk dat als gevolg van onverwachte gebeurtenissen deze planning uitloopt. Onderstaande onzekerheden kunnen van grote invloed zijn op de projectplanning:

 • Bezwaar- en beroepsprocedures, bijvoorbeeld bij een eventuele bestemmingsplanprocedure.
 • Het verloop van de werkzaamheden netbeheerders ten aanzien van verleggen kabels en leidingen voorafgaande aan ons werk (voorbereiding en realisatie).
 • Het verloop van de  werkzaamheden aan het riool.
 • De eventuele grondverwerving die nodig is voor realisatie van het definitief ontwerp.
 • De resultaten van diverse onderzoeken die onvoorziene maatregelen noodzakelijk (bijvoorbeeld bodemsanering) maken.
 • Het proces om te komen tot omleidingsroutes.

Legenda beheersaspecten

    Geen indicatie
G Groen Volgens planning
O Oranje Dreigt te overschrijden
R Rood Planning overschreden

 

Extra toelichting