Waterdunen

Terug naar navigatie - Project

Waterdunen

Terug naar navigatie - Waterdunen

Waterdunen

Molecaten is inmiddels volop met de bouw werkzaamheden bezig, dit is ook goed zichtbaar in het veld waar te zien is dat de infrastructuur van het campinggedeelte is aangelegd en de glampingtenten het eerste gedeelte van de huisjes zijn gearriveerd. Molecaten verwacht dan ook eind april 2023 haar eerste gasten op het park te kunnen verwelkomen.

Waterschap Scheldestromen heeft in december 2022 de opdrachten aan de aannemers verstrekt voor aanpassingen aan de getijdenduiker; nu kan met de voorbereiding en uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker worden gestart zodat dit in 2023 afgerond kan worden. Afgesproken is dat de provincie tijdens die uitvoering frequent door het waterschap op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt. 

Op 19 december 2022 heeft de overdracht van de natuurgronden van Waterdunen (en de daarbij behorende afspraken over beheer en onderhoud) aan HZL plaatsgevonden.
 In 2023 zal de provincie, conform afspraak en in overleg met HZL nog enkele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in en rond het gebied uitvoeren. 
HZL is sinds juni 2022 voorzitter van het toen opgerichte Beheerplatform. De partners houden elkaar via dit beheerplatform op de hoogte van hun werkzaamheden zodat het beheer van Waterdunen goed met elkaar kan worden afgestemd.
Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden; er wordt ook in de winter veel gebruik gemaakt van de wandelpaden in Waterdunen. HZL ontvangt positieve reacties van bezoekers en geeft aan dat er veel vraag is naar excursies door het gebied. 

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G